Hội thảo xây dựng danh mục nghề nghiệp Việt Nam

30/08/2019 - 03:51 PM
Sáng ngày 25/7/2019, ti Hà Ni, Tng cc Thng kê (TCTK) phi hp vi T chc Lao đng quc tế (ILO) đã t chc Hi tho xây dng danh mc ngh nghip Vit Nam.

Tham d Hi tho có ông Nguyn Bích Lâm, Tng cc trưởng TCTK; Bà Nguyn Th Hương, Phó Tng cc trưởng TCTK; đi din t chc ILO; lãnh đo và chuyên viên mt s đơn v thuc TCTK và các đơn v có liên quan.

 
Hội thảo xây dựng danh mục nghề nghiệp Việt Nam
 
Phát biu khai mc Hi tho, ông Nguyn Bích Lâm, Tng cc trưởng TCTK đã nhn mnh, phân loi danh mc là b phn không th thiếu trong công tác thng kê. Phn ln, các ch tiêu thng kê đu có s gn kết nht đnh vi phân loi, gn vi danh mc. Trong Lut Thng kê cũng đã có nhiu đ cp đến phân loi danh mc như: phân ngành kinh tế, phân ngành sn phm, phân loi mc đích chi tiêu… Vi tm quan trng như vy, trong nhng năm qua, ngành Thng kê đã không ngng cp nht, b sung và thc hin các phân loi đã được ban hành, đng thi xây dng nhng bng phân loi ln đ trình cp có thm quyn ban hành, đm bo tính pháp quy cho nhng bng phân loi đó.

Ti Hi tho, đi din TCTK đã gii thiu chi tiết sa đi Danh mc ngh nghip Vit Nam 2019. Mc đích s dng Danh mc ngh nghip 2019 (DMNN) nhm sp xếp các công vic, các ngh c th và s dng trong công tác qun lý lao đng ti Vit Nam. Nguyên tc sa đi nhm đm bo tính đy đ, tính kế tha, tính kh thi và tính so sánh quc tế. Trước đây, TCTK đã đưa ra DMNN 2008, tuy nhiên, MDNN 2008 có mt s hn chế: Chưa phân bit được Lãnh đo vi qun lý; chưa rõ lao đng có k năng vi lao đng gin đơn; nhiu b ln nhau do gii thích chưa rõ ràng; nhiu chưa chi tiết nên khó khăn trong vic xếp mã; t ng dùng chưa chun nên dn đến xếp nhm mã… vy, DMNN 2019 được xây dng nhm khc phc nhng hn chế ca DMNN 2008 và có mt s đim mi sau: Tách riêng lãnh đo vi qun lý; phân bit hơn lao đng k năng và lao đng không có k năng; ni dung gii thích theo hướng bên cu và chia theo ngh chính ngh khác có liên quan; b sung phn ví d loi tr; m thêm mã cp 5.

Hi tho cũng đã dành thi gian đ các đi biu tham d tho lun xung quanh nhng vn đ liên quan đến DMNN.

Kết lun ti Hi tho, Nguyn Th Hương, Phó Tng cc trưởng TCTK ch đo các đơn v thuc TCTK phi hp vi các đơn v liên quan, tham vn các chuyên gia trong nước quc tế, t chc các bui kho sát, tham kho các kinh nghim quc tế đ xây dng bng DMNN Vit Nam mt cách tt nht./.

 
P.V
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top