Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cơ quan thống kê ở trung ương và cơ quan thống kê ở địa phương

22/12/2020 - 03:21 PM
Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 1807/QĐ-BKHĐT về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cơ quan thống kê ở trung ương và cơ quan thống kê ở địa phương.

Các cơ quan thống kê ở trung ương và các cơ quan thống kê ở địa phương căn cứ Mô hình khung được công bố theo Quyết định này xây dựng và phê duyệt hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho Các cơ quan thống kê ở trung ương và các cơ quan thống kê ở địa phương theo quy định.

Mô hình khung HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan thống kê ở trung ương và các cơ quan thống kê ở địa phương công bố kèm theo Quyết định được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (http://www.mpi.gov.vn) và Tổng cục Thống kê (https://www.gso.gov.vn)

Mô hình khung gồm 3 phần chính:

Phần 1: Các yêu cầu chung

Phần này bao gồm các tài liệu chung theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và danh mục các quy trình nội bộ cần xem xét xây dựng. Các nội dung chính trong phần 1 gồm: (i) Mô hình hệ thống quản lý chất lượng (bao gồm cả chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, tổng hợp phân tích bối cảnh và quản trị rủi ro). (ii) Mẫu 4 tài liệu theo yêu cầu tiêu chuẩn: Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ); Hướng dẫn quản lý rủi ro, cơ hội; Hướng dẫn đánh giá nội bộ; Hướng dẫn Kiểm soát sự KPH và HĐKP. (iii) Yêu cầu năng lực, trách nhiệm, quyền hạn của các chức danh công việc (nếu cần). (iv) Danh mục các quy trình nội bộ cần xem xét xây dựng (nếu cần): Danh mục các quy trình thuộc lĩnh vực văn phòng; Danh mục các quy trình thuộc lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ; Danh mục các quy trình thuộc lĩnh vực công tác kế hoạch tài chính…

Phần 2: Hướng dẫn xác định phạm vi áp dụng HTQLCL

Phần 3: Tài liệu Hướng dẫn xây dựng Hệ thống quy trình và Mẫu quy trình xử lý công việc, gồm 2 loại tài liệu chính: Tài liệu hướng dẫn trình bày quy trình xử lý công việc; Mẫu quy trình xử lý công việc cụ thể.

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top