Một số nội dung chủ yếu phương án điều tra Nông thôn nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

26/06/2020 - 08:35 AM - 543 lượt xem

Mục đích điều tra

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 1/7/2020 (viết gọn là ĐTNNGK 2020) thu thập thông tin cơ bản về nông thôn và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (viết gọn là nông nghiệp) nhằm đáp ứng ba mục đích chính sau:
 
 Thứ nhất, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển nông thôn, nông nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương;
 
Thứ hai, đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp của Việt Nam và thực hiện so sánh quốc tế;
 
Thứ ba, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn và nông nghiệp; xây dựng dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra trong lĩnh vực nông nghiệp và các yêu cầu thống kê khác.
 

Phạm vi điều tra

Cuộc ĐTNNGK 2020 tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết gọn là tỉnh) đối với các hộ mẫu có hoạt động sản xuất nông nghiệp; toàn bộ trang trại, UBND xã.
 

Đối tượng điều traĐơn vị điều tra

Đối tượng điều tra bao gồm: Lao động của hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp và trang trại; Điều kiện sản xuất của hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp; Điều kiện và kết quả sản xuất của trang trại; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; Điều kiện sống của cư dân nông thôn.
 
Đơn vị điều tra bao gồm: Hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp; Trang trại; UBND xã.
 

Nội dung điều tra

Cuộc điều tra tập trung vào 3 nhóm thông tin lớn sau:
 
(i) Thông tin thực trạng sản xuất nông nghiệp
 
- Đơn vị sản xuất: Số lượng đơn vị (hộ, trang trại); ngành sản xuất chính của hộ; loại trang trại; nguồn thu nhập lớn nhất của hộ; quy mô thu nhập của hộ từ sản xuất nông nghiệp;
 
- Lao động: Giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn kỹ thuật, việc làm (theo hoạt động, ngành sản xuất), hình thức làm việc (tự làm; nhận tiền công, tiền lương);
 
- Đất nông nghiệp và diện tích sản xuất nông nghiệp: Diện tích đất sử dụng theo loại đất, hiện trạng pháp lý của đất sản xuất nông nghiệp (quyền sử dụng đất, thuê, mượn); diện tích gieo trồng một số cây hằng năm chủ yếu; diện tích hiện có của một số cây lâu năm chủ yếu; diện tích cây trồng nông nghiệp được tưới tiêu chủ động; diện tích nuôi trồng thủy sản phân theo loại mặt nước (mặn, lợ, ngọt), nhóm thủy sản, phương thức nuôi;
 
- Số lượng gia súc, gia cầm chủ yếu;
 
- Số lượng và công suất máy móc thiết bị chủ yếu dùng cho sản xuất nông nghiệp;
 
- Thông tin về hoạt động trợ giúp cho sản xuất nông nghiệp: Hệ thống thủy lợi; khuyến nông, lâm ngư và thú y; liên kết, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; nhu cầu vay vốn và nguồn vay chủ yếu cho sản xuất nông nghiệp;
 
- Thông tin chuyên sâu đánh giá hoạt động sản xuất nông nghiệp của hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững và hiệu quả thông qua ba khía cạnh: kinh tế, xã hội, môi trường.
 
(ii) Thông tin về nông thôn
 
- Số hộ, nhân khẩu; số hộ nghèo, hộ cận nghèo;
 
- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn: Hệ thống điện; đường giao thông; trường học, giáo dục mầm non; cơ sở vật chất văn hóa, thông tin, y tế;
 
 - Thông tin hỗ trợ sản xuất ở nông thôn: Chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi; ngân hàng, tổ chức tín dụng khác;
 
- Thông tin về các hình thức phát triển kinh tế nông thôn: Cơ sở, doanh nghiệp chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và muối biển; kinh tế tập thể và làng nghề; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP);
 
- Thông tin khác về nông thôn: Vệ sinh môi trường nông thôn; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của UBND xã; thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu;...   
 
(iii) Thông tin về cư dân nông thôn
 
- Số hộ dùng điện, số hộ dùng nước máy; số hộ sử dụng nước từ công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; số hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở;
 
- Số lượt người khám chữa bệnh tại trạm y tế xã;
 
- Số lượt người được tập huấn, dạy nghề miễn phí;
 
- Số hộ vay vốn và nguồn vay ưu đãi;
 
- Thông tin cơ bản một số chức danh lãnh đạo xã;….
 

Phiếu điều tra

ĐTNNGK 2020 sử dụng 04 loại phiếu điều tra sau:
 
(1) Phiếu số 01/ĐTNNGK-HO: Phiếu thu thập thông tin về tình hình cơ bản của hộ (viết gọn là Phiếu hộ ngắn);
 
(2) Phiếu số 02/ĐTNNGK-HO: Phiếu thu thập thông tin chuyên sâu về hoạt động sản xuất của hộ (viết gọn là Phiếu hộ dài);
 
(3) Phiếu số 03/ĐTNNGK-TT: Phiếu thu thập thông tin về trang trại (viết gọn là Phiếu trang trại);
 
(4) Phiếu số 04/ĐTNNGK-XA: Phiếu thu thập thông tin về tình hình cơ bản và kết cấu hạ tầng của xã (viết gọn là Phiếu xã).
 
Thời điểm, thời kỳ thu thập số liệu và thời gian điều tra
 
Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 1/7/2020. Những chỉ tiêu theo thời điểm được thu thập là thông tin thực tế tại thời điểm điều tra.
 
Thời kỳ thu thập số liệu: Là thông tin phát sinh trong 12 tháng trước thời điểm điều tra hoặc số chính thức năm 2019 được quy định cụ thể trong từng loại phiếu điều tra.
 
Thời gian thu thập thông tin tối đa 20 ngày, bắt đầu từ ngày 1/7/2020 và kết thúc ngày 20/7/2020.
 

Loại điều tra  phương pháp thu thập thông tin

Loại điều tra gồm Điều tra toàn bộ và Điều tra chọn mẫu
 
Các đơn vị thực hiện điều tra toàn bộ bao gồm: Trang trại; UBND xã.
- Điều tra chọn mẫu áp dụng đối với hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp, phương pháp chọn mẫu thực hiện theo phương pháp phân tầng hai giai đoạn.
 

Phương pháp thu thập thông tin

Cuộc ĐTNNGK 2020 sử dụng hai phương pháp thu thập thông tin: Phỏng vấn trực tiếp và tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Cuộc điều tra.
 
- Phỏng vấn trực tiếp (áp dụng cho đơn vị điều tra là hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp, trang trại): Điều tra viên đến từng hộ, trang trại gặp người cung cấp thông tin để phỏng vấn, kết hợp quan sát đối tượng điều tra và các tài liệu hiện có để ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh (áp dụng đối với hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp) và phiếu điều tra trực tuyến được thiết kế trên trang thông tin điện tử (áp dụng đối với trang trại).
 
- Tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử (áp dụng đối với UBND xã): Người chịu trách nhiệm cung cấp thông tin Phiếu xã (thông thường là công chức Văn phòng - Thống kê xã) được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và tự điền thông tin vào phiếu điều tra trên Trang thông tin điện tử của Cuộc điều tra.
 
Quy trình xử lý thông tin
 

(i) Xử lý thông tin phiếu điều tra

Hoàn thành dữ liệu các phiếu điều tra:
 
- Phiếu điều tra điện tử: Trong quá trình điều tra thực địa, thông tin trên phiếu điện tử được điều tra viên hoàn thành và gửi về máy chủ của Tổng cục Thống kê. Tại đây, dữ liệu điều tra được giám sát viên các cấp kiểm tra, đánh mã, duyệt và nghiệm thu.
 
- Phiếu điều tra trực tuyến: Sau khi điều tra viên/người cung cấp thông tin hoàn thành điền thông tin trên máy tính, thông tin trên phiếu được lưu trữ trên máy chủ của Tổng cục Thống kê. Dữ liệu điều tra sẽ được giám sát viên các cấp kiểm tra, duyệt, nghiệm thu.
 
Tích hợp vào dữ liệu chung và chiết xuất dữ liệu:
 
Dữ liệu điều tra phiếu điện tử và dữ liệu điều tra phiếu trực tuyến được tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung ĐTNNGK 2020; được làm sạch, xử lý và tổng hợp kết quả điều tra. Dữ liệu ĐTNNGK 2020 sau khi làm sạch được chiết xuất và lưu giữ dưới các định dạng: Excel, SPSS, STATA để phục vụ phân tích dữ liệu và viết báo cáo kết quả.
 

(ii) Xử lý dữ liệu bảng kê

Việc cập nhật và xử lý dữ liệu bảng kê hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp, trang trại được thực hiện theo phân cấp quản lý điều tra trên phần mềm lập bảng kê. Dữ liệu bảng kê được cập nhật đến khi kết thúc điều tra thực địa.
 
Bảng 1. Kế hoạch thực hiện các nội dung chính ĐTNNGK 2020 

STT Nội dung công việc Thời gian Đơn vị
chủ trì
I CÔNG TÁC CHUẨN BỊ    
1 Xây dựng Phương án 10-12/2019 TCTK
2 Thiết kế phiếu điều tra, giải thích phiếu điều tra, xây dựng các quy trình điều tra, biểu đầu ra các phiếu điều tra 01-3/2020 TCTK
3 Xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ công tác rà soát, lập bảng kê, thu thập thông tin, xử lý thông tin, công bố kết quả, điều hành, quản lý và giám sát Cuộc điều tra 01-6/2020 Các Trung tâm THTK khu vực
4 Rà soát, xác định địa bàn điều tra; lập bảng kê hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp của địa bàn điều tra 3-5/2020 CTK
5 Lập bảng kê các trang trại 4-5/2020 CTK, CCTK
6 Nhập tin và hoàn thiện cơ sở dữ liệu bảng kê 5/2020 CCTK
7 Chọn mẫu hộ điều tra Phiếu hộ dài 6/2020 TCTK, CTK
8 Cập nhật đơn vị điều tra 6/2020 CTK, CCTK
9 Xây dựng và quản lý mạng lưới điều tra: địa bàn điều tra, tuyển chọn lực lượng điều tra viên giám sát viên; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý 4-6/2020 TCTK, CTK
II TẬP HUẤN ĐIỀU TRA; TUYÊN TRUYỀN    
1 Tập huấn công tác rà soát, lập bảng kê các đơn vị điều tra 4-5/2020 CTK, CCTK
2 Tập huấn nghiệp vụ điều tra cho Cục Thống kê. 5/2020 TCTK
3 Tập huấn nghiệp vụ điều tra cho Chi cục Thống kê và điều tra viên 6/2020 CTK, CCTK
4 In và phát tài liệu điều tra 5-6/2020 Nhà xuất bản
Thống kê
5 Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Cuộc điều tra 6-7/2020 TCTK, CTK
III ĐIỀU TRA THỰC ĐỊA; KIỂM TRA, NGHIỆM THU PHIẾU    
1 Tiến hành thu thập thông tin các loại phiếu 7/2020 Điều tra viên
2 Kiểm tra, đánh mã, nghiệm thu phiếu điều tra 7/2020 TCTK, CTK, CCTK
IV TỔNG HỢP, CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA    
1 Xử lý số liệu điều tra Từ tháng 8/2020 TCTK
2 Tổng hợp và công bố số liệu sơ bộ các chỉ tiêu chủ yếu 12/2020 TCTK, CTK
3 Xây dựng cơ sở dữ liệu điều tra, phân tích kết quả điều tra 01-3/2021 TCTK, CTK
4 Công bố số liệu chính thức 3/2021 TCTK, CTK
5 Xây dựng phần mềm khai thác dữ liệu; phân tích chuyên sâu kết quả điều tra 12/2021 TCTK

Triển khai thu thập thông tin

Thực hiện thu thập thông tin ở tất cả các địa bàn điều tra bắt đầu từ ngày 1/7/2020 và kết thúc chậm nhất vào ngày 20/7/2020.

Công bố kết quả

Dự kiến, tổng hợp và công bố số liệu sơ bộ các chỉ tiêu chủ yếu vào tháng 12/2020; công bố số liệu chính thức vào tháng 3/2021./.

Vụ Thống kê Nông, lâm nghiệp và Thủy sản - TCTK
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top