Mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ công tác của ngành Thống kê năm 2022

12/01/2022 - 11:48 AM
Diễn biến của dịch Covid-19 với biến chủng mới Omicron tiếp tục ảnh hưởng trong năm 2022, tình hình chính trị, kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, toàn Ngành Thống kê không ngừng phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, cá nhân liên quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác với chủ đề “Chủ động đổi mới và thích ứng, tạo động lực đột phá cho hoạt động thống kê”.
 
Mục tiêu chủ yếu của năm 2022
 
Để thực hiện thành công Kế hoạch công tác năm 2022, ngành Thống kê sẽ bám sát các quan điểm chỉ đạo, điều hành của Chỉnh phủ, các kế hoạch hành động theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hệ thống chính trị; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, dựa vào nội lực là chính, ngoại lực là cần thiết, quan trọng. Tăng cường kết nối, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin khai thác sử dụng tối đa nguồn dữ liệu hành chính trong công tác biên soạn số liệu thống kê. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, xã hội có thể hiểu và chuyển dần từ tư duy hoạt động thống kê là công cụ đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội phục vụ công tác điều hành các cấp sang đánh giá và đề xuất giải pháp trực tiếp trong công tác điều hành, quản lý các cấp dưới giác độ khoa học thống kê. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thống kê xây dựng mục tiêu chủ yếu năm 2022 như sau: (1) Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và các văn bản pháp lý của ngành Thống kê; (2) Xây dựng chương trình hành động và khung đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (3) Triển khai thực hiện Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của 47 Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục thực hiện công luân chuyển, điều động cán bộ; tiến hành xây dựng và triển khai đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Ngành; (4) Hoàn hiện cơ sở dữ liệu và tổ chức công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương pháp và cách thức thu thập thông tin thống kê; (5) Đẩy mạnh việc biên soạn, đổi mới hình thức công bố và cung cấp các chỉ tiêu thống kê; bảo đảm cung cấp sản phẩm thống kê kịp thời và tăng cường cung cấp dữ liệu thống kê vi mô; (6) Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, triển khai đồng bộ tư liệu hóa và chuyển đổi số hoạt động thống kê; (7) Tiếp tục tham gia hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng trong hoạt động thống kê; (8) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra công tác thống kê và quản lý sử dụng tài chính, tài sản công.
 
Mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ công tác ngành Thống kê năm 2022

Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022
 
1. Thu thập, xử lý thông tin thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin: Tiếp tục kiểm tra, xử lý dữ liệu Tổng điều tra kinh tế 2021 phục vụ biên soạn công bố Kết quả chính thức: Hoàn thành điều tra lập bảng cân đối liên ngành IO. Tổ chức thu thập thông tin các cuộc điều tra năm 2022 theo phương án quy định. Đề xuất phương thức triển khai lồng ghép một số cuộc điều tra có cùng đơn vị điều tra, trước mắt thực hiện đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Xây dựng các phần mềm điều tra theo hướng thay đổi hình thức thu thu thập từ điều tra giấy sang điều tra bằng Web-form hoặc CAPI…
 
2. Biên soạn, phổ biến thông tin thống kê: (i) Biên soạn Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và một số chỉ tiêu thống kê tổng hợp: Liên tục cập nhật diễn biến tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước để xây dựng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý và cả năm 2022; xây dựng và cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng quý; Rà soát, cập nhật Báo cáo đánh giá, bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Rà soát số liệu từ kết quả Tổng điều tra kinh tế, tiếp tục thực hiện đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2017-2020…(ii) Biên soạn Niên giám thống kê và các ấn phẩm Thống kê: : “Năng suất lao động giai đoạn 2011-2020 và giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động của Việt Nam”, “Tư liệu Kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, “Giáo dục, đào tạo Việt Nam - Kết quả đánh giá từ Tổng điều tra Kinh tế năm 2021”,  “Y tế Việt Nam - Kết quả đánh giá từ Tổng điều tra Kinh tế năm 2021”; “sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2022”; “Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2022”, sách “Số liệu kinh tế-xã hội các quốc gia thành viên ASEAN giai đoạn 2000-2020; ấn phẩm điện tử “Thông tin thống kê giới tại Việt Nam năm 2021”... Biên soạn Báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá thực chất nguồn lực của nền kinh tế năm 2021 trình Thủ tướng Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá thực chất nguồn lực của nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 trình Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị… (iii) Phổ biến thông tin thống kê - Tổ chức tốt Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội, lao động việc làm hằng quý và cả năm 2022.  Hoàn thành việc cập nhật hệ thống phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS) trên trang dữ liệu tóm tắt quốc gia. (iv) Phối hợp, chia sẻ thông tin với các Bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương...
 
3. Hoàn thiện, sửa đổi thể chế cho hoạt động thống kê, thực hiện các Đề án lớn của Ngành: (i) Hoàn thiện, sửa đổi thể chế cho hoạt động thống kê: Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định quy định chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia; Chương trình điều tra thống kê quốc gia theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Thông tư hướng dẫn thực hiện danh mục chỉ tiêu tăng trưởng xanh thuộc Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 2050… (ii) Thực hiện các Đề án lớn của Ngành.
 
Bên cạnh đó, thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ công tác các lĩnh vực: Công tác phương pháp chế độ thống kê, quản lý khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin; Tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng; Quản lý tài chính và đầu tư xây dựng; Thống kê nước ngoài, Hợp tác quốc tế và quản lý dự án ODA…
 
Nhiệm vụ công tác của năm 2022 của toàn Ngành rất lớn với nhiều công việc quan trọng. Để thực hiện thành công Kế hoạch công tác năm 2022 của Ngành, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành Thống kê trong giai đoạn tới, Tổng cục Thống kê cần tập trung vào thực hiện các đột phá sau:
 
(1) Hoàn thiện môi trường pháp lý, đổi mới cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ ngành Thống kê theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Hoàn thiện các Nghị định triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Ban hành kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Chiến lược Thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xây dựng khung đánh giá thực hiện chiến lược hàng năm. Xây dựng Quyết định sửa đổi Quyết định số 10/2020/QĐTTg, bám sát quy định của Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2021 để sắp xếp lại tổ chức ngành Thống kê theo hướng tinh gọn, hiệu quả đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 
(2) Tăng cường cơ sở vật chất, huy động tối đa nguồn lực phục vụ công tác thống kê Tập trung xây dựng và phát triển hạ tầng số, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong công tác thống kê. Ưu tiên xây dựng trung tâm dữ liệu thống kê tập trung từ nguồn vốn đầu tư công. Tiếp tục đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về thống kê.
 
(3) Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tăng cường kết nối, khai thác dữ liệu hành chính phục vụ cho hoạt động thống kê. Đặc biệt, tận dụng tối đa nguồn dữ liệu từ các Bộ, ban, ngành và địa phương phục vụ tốt hơn công tác biên soạn thông tin của ngành Thống kê./.
 
                                                              Nguồn: Tổng cục Thống kê
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top