Nông nghiệp Yên Bái: Tập trung nâng cao chất lượng, gắn với tiêu thụ sản phẩm

01/10/2019 - 03:57 PM
Là một tỉnh có tới 80% dân số, 70% lao động ở khu vực nông thôn, Yên Bái luôn xác định nông, lâm nghiệp là trụ cột của kinh tế địa phương. Trong giai đoạn hiện nay, để nông nghiệp trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, Yên Bái đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, từ đó đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông, lâm sản và thủy sản.

Thành qu bưc đu ca tái cơ cu

Nhng năm qua, thc hin ch trương tái cơ cu toàn ngành Nông nghip, tnh Yên Bái đã c th hóa thành 8 đ án gn vi chính sách h tr phát trin các sn phm ch lc ca tnh giai đon 2016-2020. Nh đó, các sn phm ch lc ca tnh, theo thế mnh tng đa phương đã đưc quan tâm đu tư phát trin và t chc sn xut tt.

Sau mt thi gian trin khai thc hin, Ð án tái cơ cu ngành Nông nghip trên đa bàn tnh Yên Bái đã góp phn tích cc thay đi nhn thc ca ngưi dân trong phát trin sn xut theo hưng đu tư thâm canh, nâng cao năng sut, cht lưng và hiu qu, tng bưc hình thành các vùng trng trt, chăn nuôi tp trung theo hưng sn xut hàng hóa.

 
Nông nghiệp Yên Bái: Tập trung nâng cao chất lượng, gắn với tiêu thụ sản phẩm
 
Chè Sui Giàng, huyn Văn Chđc sn nông nghip ca tnh Yên Bái
 
Đến nay, Yên Bái đã hình thành mt s vùng sn xut hàng hóa có quy mô ln, giá tr cao như: Vùng lúa đc sn 3.000 ha, vùng ngô hàng hóa 15.000 ha, vùng trng dâu nuôi tm 450 ha, vùng cây ăn qu 7.000 ha, vùng chè 8.500 ha, vùng quế 70.000 ha, vùng tre măng Bát đ trên 3.600 ha, vùng sơn tra (táo mèo) 6.000 ha, vùng g nguyên liu 180.000 ha…

Thành công trong vic tái cơ cu góp phn quan trng duy trì tc đ tăng trưng ca ngành. Mc dù, trong nhng năm qua din biến thi tiết bt thun, thiên tai liên tiếp xy ra nhưng kết thúc năm 2018, tc đ tăng tng sn phm nông, lâm nghip và thy sn (GRDP) đt 4,2%, đng th 7/14 tnh min núi phía Bc.

Tp trung vào khâu tiêu th

Đ đáp ng yêu cu ca th trưng trong giai đon hin nay, tnh Yên Bái đã xây dng Đ án “Nâng cao cht lưng và xúc tiến thương mi cho các sn phm nông - lâm sn và thy sn tnh Yên Bái giai đon 2019- 2021”. Theo đó, Tnh tp trung h tr các đơn v ci tiến quy trình kim soát cht lưng, mu mã bao bì, tiêu chun đóng gói bo qun phù hp vi tiêu chun quy đnh ca Nhà nưc, đơn v phân phi và th trưng, tng bưc nâng cao năng lc cnh tranh, to s tin cy v cht lưng và xây dng thương hiu doanh nghip.

Đi tưng tham gia Đ án tp trung vào các t chc, doanh nghip, hp tác xã trc tiếp sn xut hoc liên kết sn xut vi h gia đình, cá nhân.

Cũng theo Đ án này, tnh s h tr các đơn v qun lý, chế biến t chc, tiếp cn, tham gia các hot đng xúc tiến thương mi, liên kết sn xut, tiêu th sn phm, hình thành các liên kết sn xut - chế biến - tiêu th sn phm theo chui giá tr hiu qu, bn vng. Ngành Công thương và ngành Nông nghip s phi hp t chc các hot đng xúc tiến thương mi và h tr các đơn v sn xut, chế biến, kinh doanh các sn phm nông lâm sn, thy sn ca tnh tham gia các hot đng xúc tiến thương mi, tiêu th sn phm… Tng ngun vn cho d án gn 30 t đng./.


Yên Bái: Khai thác gn vi bo v ngun tài nguyên rng

Yên Bái có hơn 70% đt t nhiên đưc quy hoch cho mđích s dng lâm nghip. Đ thc hin các nhim v bo v rng và nâng cao hiu qu kinh tế rng, thi gian qua, Chi cc kim lâm Yên Bái ch đo các ht kim lâm tích cc phi hp vi các đa phương thc hin tĐ án phát trin cây quế, cây sơn tra và tre măng Bát đ. Kết qu, din tích rng trng hng năđt trên 15.000 ha, t l che ph rng đt 63% năm 2018.

Đi vi công tác bo v rng, ngành đã trin khai tt vic khoán bo v rng cho đa phương, Ban qun lý, doanh nghip và ngưi dân. Các phương án bo v rng, phòng, chng cha cháy rng đưc trin khai ti tt c các cơ quan, đơn v, doanh nghip trên đa bàn có rng đưc giao qun lý. Phi hp vi cơ quan công an, quân đđ kim tra truy quét và x lý dđim các t đim phá rng, khai thác mua bán, ct gi lâm sn trái pháp lut…

 
Trần Thế Hùng
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Yên Bái
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top