Phương hướng nhiệm vụ công tác thống kê năm 2019

17/05/2019 - 03:46 PM
Mục tiêu chủ yếu năm 2019
1. Nâng cao chất lượng công tác thống kê, công tác phân tích và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, kịp thời đề xuất các giải pháp ứng phó có hiệu quả các biến động trên thị trường thế giới, nhất là thị trường tài chính, tiền tệ, thương mại; đẩy mạnh công tác biên soạn các ấn phẩm thống kê, tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê.

2. Thực hiện tốt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và các cuộc điều tra thường xuyên của Ngành.

3. Thực hiện tốt công tác điều chỉnh quy mô GDP; triển khai thực hiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát.

4. Xây dựng Thông tư quy định năm 2020 làm năm gốc thay cho năm 2010 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh; Xây dựng khung chỉ tiêu và sổ tay hướng dẫn giám sát, đánh giá quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020.

5. Triển khai biên soạn tài liệu hướng dẫn, thiết kế bộ công cụ thu thập thông tin, xây dựng quy trình, phương pháp đánh giá và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

6. Nghiên cứu, cải tiến và áp dụng một số phương pháp thống kê mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê, đặc biệt trong hoạt động thu thập thông tin qua các cuộc điều tra bằng việc sử dụng công cụ máy tính bảng cầm tay, ứng dụng phiếu điện tử; cụ thể hóa các nội dung phối hợp với Bộ ngành, địa phương trong sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động Thống kê.

7. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, trong đó tập trung vào xây dựng chức năng nhiệm vụ và đổi mới, sắp xếp lại mô hình tổ chức của Ngành từ Trung ương tới địa phương; tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

8. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê và công tác quản lý tài chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thống kê và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong năm 2019.

9. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng; tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, ổn định, trong sạch, vững mạnh và phát triển.
 
Nhiệm vụ chủ yếu

1. Công tác bảo đảm và phổ biến thông tin thống kê: (i) Hoàn thành các Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm 2019. Chủ động nghiên cứu, đề xuất kịp thời “kịch bản tăng trưởng kinh tế”. Biên soạn tờ gấp số liệu và thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội hàng quý, tổ chức tốt họp báo công bố số liệu. (ii) Đẩy mạnh công tác phân tích và dự báo thống kê. (iii) Biên soạn và phát hành Niên giám thống kê đầy đủ và tóm tắt năm 2018; biên soạn và công bố “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2018” vào quý I/2019 và “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019” vào tháng 12/2019; và các ấn phẩm thống kê khác. (iv) Phổ biến thông tin niên giám thống kê quốc gia năm 2017 chuẩn hóa theo SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange) trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê. (v) Biên soạn Đề cương Phân tích kinh tế - xã hội 3 năm giai đoạn 2016-2018. (vi) Phối hợp với Bộ, ngành xây dựng và thực hiện Quy chế chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê với Bộ, ngành…

2. Điều tra thống kê và xử lý thông tin điều tra: Hoàn thành các cuộc điều tra trong kế hoạch, bảo đảm chất lượng thông tin thu thập, tập trung thực hiện tốt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Xử lý kết quả Điều tra doanh nghiệp năm 2019 và các cuộc điều tra khác đúng tiến độ.

3. Thực hiện Luật Thống kê, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam và các Đề án của Ngành như: Đề án Hội nhập Thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020, Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu  GRDP và điều chỉnh quy mô GDP, GRDP, Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, Đề án xây dựng Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ doanh nghiệp, Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê Nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

4. Công tác phương pháp chế độ thống kê: Ban hành Thông tư quy định về Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; Thông tư quy định năm 2020 làm năm gốc thay cho năm 2010 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh; Biên soạn sổ tay hướng dẫn các Bộ, ngành Xây dựng khung chỉ tiêu giám sát, đánh giá quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020; Xây dựng các tiêu chuẩn thống kê để thực hiện Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến  năm 2030.

5. Hợp tác quốc tế và quản lý dự án ODA: Triển khai các hoạt động hợp tác song phương với cơ quan Thống kê các nước: Hàn Quốc, Lào, Nhật Bản, Italia, Đan Mạch, Ô-man. Tổ chức kỳ họp song phương lần thứ 23 với Cơ quan Thống kê Hàn Quốc tại Việt Nam; Vận động, ký kết và triển khai Biên bản ghi nhớ/thỏa thuận hợp tác, trợ giúp kỹ thuật với các tổ chức quốc tế: IMF, FAO, UNICEF, EU, ADB...

Tiếp  tục  thực  hiện  tốt  và  nền  nếp  các  công  tác  khác  như:  Công  tác  pháp  chế,  tuyên  truyền và thanh tra thống kê; công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng; công tác ứng dụng công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học; công tác văn phòng và quản lý tài chính...

Tóm lại, nhiệm vụ công tác của năm 2019 rất lớn, diễn ra trong điều kiện tiếp tục có nhiều khó khăn và khó khăn hơn năm 2018, để thực hiện thành công Kế hoạch công tác năm, Lãnh đạo Tổng cục yêu cầu các Thủ trưởng đơn vị ngay sau Hội nghị này cần chủ động hoàn thiện Kế hoạch công tác cụ thể của từng đơn vị, trong đó chú trọng thực hiện những khâu đột phá để thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên. Đối với mỗi công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành, cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, yêu ngành, yêu nghề; nỗ lực khắc phục khó khăn cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành, xây dựng ngành Thống kê ngày càng phát triển./.
 
(Lược trích Báo cáo Kết quả công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục Thống kê)

Các bài viết khác
Thư cảm ơn

15/11/2021

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top