Thị xã Nghĩa Lộ: Trung tâm động lực phát triển khu vực phía Tây

01/10/2019 - 04:15 PM
Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức song kinh tế thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái vẫn tiếp tục có bước phát triển và tăng trưởng. UBND thị xã đã chủ động xây dựng các chương trình hành động, tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã, phấn đấu hết năm 2019 cơ bản hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra trước 01 năm.

Phát huy thế mnh v thương mi - dch v

Vi li thế là trung tâm ca khu vc phía tây ca Tnh, nm trên trc quc l 32 kết ni các tnh Phú Th, Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai, th xã Nghĩa L xác đnh thương mi dch v là ngành kinh tế mũi nhđ thúc đy tăng trưng toàn b nn kinh tế. Đ thc hin mc tiêu trên, UBND thđã ch đo Phòng Tài chính - Kế hoch, xây dng và giao ch tiêu phát trin kinh tế - xã hi cho các xã, phưng, trong đó tp trung vào các ch tiêu phát trin thương mi dch v; ch đo Phòng Kinh tế xây dng các đ án khuyến công, h tr doanh nghip tăng cưng hot đng xúc tiến thương mi, xây dng thương hiu hàng hóa, phát trin thương mi đin t; khuyến khích các nhà đu tư thc hin d án đu tư, kinh doanh h tng trung tâm thương mi, siêu th mini, ch

 
Thị xã Nghĩa Lộ: Trung tâm động lực phát triển khu vực phía Tây
 
L hi văn hóa, du lch Mưng Lò và khám phá danh thng quc gia rung bc thang Mù Cang Chi
s
din ra t ngày 20 – 25 tháng 9 năm 2019.
 
Bên cnh đó, UBND thđã tranh th các ngun lc t ngun vn s nghip, vn cân đi, vn các chương trình mc tiêu quc gia, ngun vn xây dng nông thôn mi đ tăng cưng đu tư kết cu h tng, đc bit khu vc trung tâm đ phát trin thương mi, du lch và dch v.

Mt khác, h tng giao thông ca Nghĩa L đưc tăng cưng đu tư phát trin, vi vic bê tông hóa đưng kết ni gia các thôn, bn, nâng cp đưng liên xã và đưng ni th. Đc bit, vic m trm IC 14 kết ni trc tiếp th trn A Mu, huyn Văn Yên vi Cao tc Hà Ni - Lào Cai (sau khi hoàn thành), giao thông gia Nghĩa L vi huyn Trm Tu đến tnh Sơn La s thun tin, to ra s bt phá cho phát trin kinh tế, đc bit là thương mi dch v gia Nghĩa L vi các tnh trong khu vc Tây Bc.

Ngoài ra, UBND th xã ch đo Phòng tài nguyên môi trưng, Trung tâm phát trin qu đt lên kế hoch s dng đt hng năm, dành qu đt thun li cho phát trin dch v, thương mi đ khuyến khích, to điu kin cho các t chc, cá nhân m rng liên doanh, liên kết, đu tư xây dng các trung tâm kinh doanh thương mi…

Đưa Nghĩa L tr thành th xã du lch

Vi v trí nm trung tâm vùng văn hóa Mưng Lò, nơi lưu gi nhiu nét văn hóa đm đà bn sc, Nghĩa L là x s ca hoa ban trng, là vùng đt t ca tc ngưi Thái đen - nơi có sui Nm Thia chy qua, có “Đông quai hà” (Rng ma trâu) và “Nm Tc Tát” (Thác nưc dn hn ngưi lên tri) gn lin vi tín ngưng tâm linh ca ngưi Thái, cùng các l hi văn hóa đc sc đm say lòng ngưi và nhiu sn vt phong phú. Nghĩa L còn nm trc kết ni các đim du lch ni tiếng phía Tây ca tnh Yên Bái bao gm: Trung tâm văn hóa Mưng Lò - Rng Chè c th San Tuyết Sui Giàng - Rung bc thang Mù Cang Chi - Rng thông Trm Tu vi các tnh Sơn La, Đin Biên, Lai Châu, Lào Cai,...

Vi các li thế đó, Nghĩa L đã quan tâm đu tư xây dng các làng ngh truyn thng, khôi phc, bo tn, tôn vinh và phát trin nét văn hóa đc thù, đc sc riêng có ca đng bào dân tc, xây dng thôn bn văn hoá gn vi nông nghip và du lch truyn thng; Phát trin dch v, đu tư cơ s vt cht k thut cho du lch, gn phát trin du lch vi văn hóa bn sc các dân tc. To điu kin thun li cho các loi hình dch v phát trin đáp ng nhu cu th trưng. Quan tâm ch đo và to điu kin đ phát trin mô hình du lch cng đng. Duy trì hot đng ca các CLB, các đi văn ngh, hi, đi th thao qun chúng. T chc các s kin, l hi thưng niên nhm qung bá thu hút du khách ti vi Nghĩa L.

Th xã cũng quan tâm m rng hp tác vi các đa phương trong tnh đ hoàn thin và nâng cao giá tr gia tăng các đim du lch như: Danh thng Quc gia rung bc thang Mù Cang Chi, đèo Khau Ph; rng thông Trm Tu; đèo Lũng Lô, thành c Ving Công; Sui nưc nóng bn Bom, bn Hc, Khèn Mông...; Nghĩa L còn tích cc đy mnh hp tác quc tế vi các tnh: Vân Nam (Trung Quc), Viên Chăn (Lào), ValDermar (Cng hòa Pháp)... đ hp tác văn hóa và phát trin du lch.

Kết thúc năm 2018, th xã Nghĩa L đã đón và phc v 77 nghìn lưt khách du lch, tăng 18,5% so vi cùng k năm 2017. Trong đó khách quc tế trên 4.200 lưt ngưi. Doanh thu dch v lưu trú và ăn ung đt 184 t đng, tăng 11,5%. Đây là cú hích quan trng đ Nghĩa L hưng ti mc tiêu xây dng th xã văn hóa du lch vào năm 2020, đưa du lch là ngành kinh tế mũi nhn, đem li thu nhp cho ngưi dân./.

 
Hà Văn Nam
Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top