Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020

30/12/2020 - 12:02 PM
Ngày 24/12/2020, tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển Thống kê tỉnh; Phạm Quang Vinh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Tỉnh Phú Thọ: Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng thông tin thống kê
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại Hội nghị
 
Thực hiện Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh Phú Thọ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 1009/KH-UBND ngày 26/3/2012 và nhiều văn bản để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng TCTK Phạm Quang Vinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn đã ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và nhất là Cục Thống kê tỉnh - cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược.

Thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện 9/11 hoạt động, 1/11 hoạt động đang thực hiện, có 1/11 hoạt động chưa thực hiện được. Các hoạt động đã thực hiện bao gồm: (1) Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược. Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chiến lược, (2) Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phổ biến và tuyên truyền Luật Thống kê và các văn bản liên quan, (3) Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã, (4) Rà soát, cập nhật các cuộc điều tra thống kê đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, (5) Đổi mới, hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác xử lý, tổng hợp và phổ biến các thông tin thống kê do tỉnh tổ chức điều tra thu thập, (6) Xây dựng quy trình thu thập, xử lý, tổng hợp, phổ biến các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê các cấp tỉnh, huyện, xã, (7) Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê các cấp tỉnh, huyện và xã, (8) Đổi mới, hoàn thiện báo cáo thống kê kinh tế - xã hội định kỳ, niên giám thống kê tỉnh, (9) Tăng cường, nâng cao năng lực phân tích, dự báo thống kê và hoạt động Củng cố, tăng cường nhân lực làm công tác thống kê trong các sở, ban, ngành; cơ quan HCSN; xã, phường, thị trấn đang được thực hiện.

 
Tỉnh Phú Thọ: Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng thông tin thống kê 1
 
Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Phạm Quang Vinh đã đánh giá cao
việc tổ chức, triển khai thực hiện và kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030 của tỉnh Phú Thọ

 
 Sau 10 năm thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam. Hoạt động thống kê đã được tổ chức, triển khai thực hiện ngày càng sâu rộng, thông tin thống kê ngày càng đa dạng, kịp thời, độ tin cậy được nâng cao đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê của các cấp, các ngành, các cá nhân và đối tượng dùng tin khác theo quy định của pháp luật. Nhận thức của các cấp, các ngành và đông đảo người dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, vị trí quan trọng của công tác thống kê đối với nhiệm vụ quản lý phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương được nâng cao. Từ đó đã tự giác thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động thống kê. Hệ thống thống kê từ tỉnh tới cơ sở được củng cố, trình độ năng lực đã được nâng lên, các xã, phường, thị trấn đã có công chức chuyên trách làm công tác thống kê; các phòng, đơn vị đều bố trí người kiêm nhiệm thực hiện thống kê theo chuyên ngành; các doanh nghiệp đều có bộ phận thực hiện nhiệm vụ thống kê nội bộ và cung cấp các thông tin cho hệ thống thống kê nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê đã được nâng cao với việc sử dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động thu thập và xử lý thông tin thống kê. Hệ thống thông tin thống kê tập trung, thống nhất, thông suốt và hiệu quả, với số lượng thông tin thống kê ngày càng đầy đủ và chất lượng thông tin ngày càng cao, phục vụ việc hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp của địa phương và nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã ngày càng được hoàn thiện, đồng bộ với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Bộ, ngành; bảo đảm tất cả các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã đều được thu thập, tổng hợp và phổ biến theo đúng nội dung, kỳ công bố quy định; các thông tin thống kê được sản xuất và phổ biến đáp ứng các tiêu thức chất lượng như tính phù hợp, tính chính xác, tính kịp thời, khả năng tiếp cận, khả năng giải thích và tính chặt chẽ; đồng thời bảo đảm tính so sánh.
 
Cùng với việc thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đên năm 2030, Kế hoạch công tác thống kê hàng năm tỉnh Phú Thọ được triển khai thực hiện đã góp phần đảm bảo tốt thông tin thống kê theo hệ thống thông tin thống kê tập trung, đồng thời đảm bảo tốt hơn thông tin thống kê cho cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hàng tháng, quý, năm và đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh và các huyện, thành, thị nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và hoạt động công tác thống kê trong thời gian tới được tốt hơn; tỉnh Phú Thọ đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức thống kê tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện phối hợp tốt với cơ quan Thống kê trong việc chia sẻ, cung cấp thông tin thống kê, khai thác hồ sơ hành chính và nghiêm túc thực hiện các báo cáo thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thống kê hàng năm để đảm bảo thông tin thống kê được tốt hơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Hiền Minh, Q.Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ đã thông báo một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh./.


Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2020 ước tính tăng 3,56% so năm 2019 (trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,21%, khu vực dịch vụ tăng 4,41%, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,98%). Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,67%; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt trên 30,8 nghìn tỷ đồng, tăng 7,0%; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 4698,3 triệu USD, tăng 93,8%... Trong bối cảnh dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng dương và đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết mọi lĩnh vực, cho thấy sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, linh hoạt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp.

 
Anh Chiến
Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp - Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top