Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thăm và làm việc với Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa

18/07/2020 - 08:19 PM - 738 lượt xem
Chiều 18/7/2020, Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê do Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa. Ông Trịnh Xuân Phú, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo với Đoàn công tác kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm đơn vị thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020. Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ công tác thông tin thống kê theo Kế hoạch công tác năm 2020 của Tổng cục Thống kê.

T
ổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương làm việc
với Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa

Các cuộc điều tra đều được xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng; chủ động khai thác thông tin của các ngành để biên soạn các báo cáo thống kê theo đúng quy định.

Việc biên soạn và phổ biến thông tin thống kê thực hiện đầy đủ, kịp thời. Nội dung báo cáo đã đánh giá sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; phân tích sâu những nguyên nhân ảnh hưởng, tác động đến kết quả thực hiện; đồng thời cũng đã dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tiếp theo, được lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành ở địa phương tin tưởng và thống nhất sử dụng.

Năm 2020 là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Cục Thống kê Thanh Hóa đã chủ động biên soạn và cung cấp số liệu kinh tế - xã hội chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020 cho tiểu ban nội dung xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1504-CV/TU về việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; biên soạn tài liệu hướng dẫn nội dung, phương pháp tính các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, trình Chủ  tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1811/UBND-THKH ngày 19 tháng 12 năm 2019 về việc định hướng mục tiêu phấn đấu và phương pháp tính các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 để các huyện, các xã trên địa bàn tỉnh thống nhất thực hiện

Bên cạnh đó, Cục Thống kê đã tổ chức hội nghị tập huấn cho Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố về nội dung, phương pháp tính các chỉ tiêu chủ yếu kèm theo hệ thống biểu mẫu phục vụ việc biên soạn số liệu Đại hội Đảng bộ cấp huyện. Lãnh đạo Cục đã chọn và phân công một số đồng chí trưởng các phòng nghiệp vụ giúp các huyện, thị xã, thành phố tập huấn cho huyện, xã về nội dung, phương pháp tính các chỉ tiêu chủ yếu phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp xã.

Đối với công tác Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020, tính đến ngày 15/7/2020, toàn tỉnh đã hoàn thành thu thập thông tin đối với các loại phiếu điều tra như sau: Phiếu điều tra toàn bộ đạt 78,8%; phiếu mẫu đạt 69,6%; phiếu trang trại đạt 40,4%; phiếu xã đạt 45,5%. Theo kế hoạch, đến ngày 20/7 kết thúc khâu thu thập thông tin, tỉnh Thanh Hóa sẽ phấn đấu hoàn thành đúng thời gian theo quy định, đảm bảo chất lượng.

Về công tác tổ chức, cán bộ, Cục Thống kê Thanh Hóa đã triển khai, phổ biến đến các đơn vị trực thuộc trong toàn ngành Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 1007/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thông kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện nay, Cục Thống kê Thanh Hóa đang triển khai thực hiện các bước theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê về xây dựng Đề án kiện toàn lãnh đạo Phòng, Chi cục thuộc Cục Thống kê, như: Rà soát danh sách lãnh đạo đạt tiêu chuẩn lãnh đạo Phòng, Chi cục Thống kê cấp huyện; danh sách lãnh đạo không đạt tiêu chuẩn lãnh đạo Phòng, Chi cục Thống kê cấp huyện (theo Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê ban hành kèm theo Quyết định số 946/QĐ-TCTK ngày 29/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê). Trong thời gian tới, khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành kiện toàn mô hình tổ chức của các đơn vị, triển khai sáp nhập cấp Phòng, Đề án sáp nhập Chi cục Thống kê cấp huyện thành Chi cục Thống kê khu vực trực thuộc Cục Thống kê theo đúng quy định.
 
Về công tác tài chính, việc phân bổ kinh phí thường xuyên và kinh phí các cuộc điều tra cho 27 Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố và các phòng chuyên môn ở Cơ quan Cục được thực hiện công khai, dân chủ đúng qui định và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, ngay từ đầu năm 2020, Cục Thống kê Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch công tác thanh tra theo đúng quy định. Trên cơ sở Kế hoạch thanh tra được Tổng cục Thống kê phê duyệt và chương trình công tác thanh tra của Cục, trong 6 tháng đầu năm 2020 Thanh tra Cục Thống kê Thanh Hóa đã tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án các cuộc điều tra: Khảo sát mức sống dân cư năm 2020, Điều tra doanh nghiệp năm 2020 tại Chi cục Thống kê một số huyện, thị xã, thành phố. Ngoài các cuộc thanh tra, Phòng Thanh tra đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Cơ quan Cục tiến hành kiểm tra giám sát việc thực hiện phương án các cuộc điều tra thường xuyên tại một số chi cục thống kê huyện, thị xã, thành phố. Qua kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy việc thực hiện Phương án điều tra của các đơn vị tương đối tốt, không có đơn vị, cá nhân nào vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện Phương án điều tra. Tuy nhiên, đã phát hiện một vài sai sót nhỏ nhưng không ảnh hưởng tới kết quả của việc thu thập và tổng hợp số liệu của Cục Thống kê.

Tại buổi làm việc, Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa cũng nêu một số đề xuất, kiến nghị: Để Thanh Hóa nói riêng và các địa phương khác nói chung có cơ sở so sánh và giải thích với lãnh đạo địa phương về số liệu GRDP, Tổng cục Thống kê nên nghiên cứu cung cấp số liệu của toàn quốc và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cung cấp một số thông tin Tổng cục khai thác từ hồ sơ hành chính, báo cáo thống kê của các Bộ, ngành Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty. Tăng cường năng lực tính toán, biên soạn chỉ tiêu GDP, GRDP ở tất cả các khâu (nâng cao chất lượng thập thông tin đầu vào, phương pháp luận, công nghệ thông tin, công bố thông tin, nhân lực…). Trên cơ sở tiếp tục hoàn thiện phương án các cuộc điều tra thống kê, Tổng cục nghiên cứu đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia.

Lắng nghe ý kiến từ cơ sở, kết luận của Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng nhấn mạnh việc  đổi mới là yêu cầu bắt buộc, tất yếu. Đó là sự thay đổi về phương pháp ứng dụng CNTT tiên tiến, bố trí nguồn lực cho phù hợp quy trình sản xuất thông tin với những bước đi vững chắc, do vậy cần phải chuẩn hoá để thực hiện quy trình sản xuất thông tin. Hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê có những bất cập cần phải chỉnh sửa với tinh thần phục vụ địa phương tối đa. /.
 
P.V

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top