Du lịch Bình Thuận - Tiềm năng và kỳ vọng cất cánh

09/03/2023 - 09:37 AM
Vi nhiu tim năng quyết tâm phát trin du lch tr thành ngành kinh tế mũi nhn trong thi gian ti, Bình Thun đang kỳ vng s ct cánh ca ngành du lch tỉnh trong năm 2023 vi s kin đăng cai t chc năm Du lch quc gia 2023 theo ch đ: Bình Thun - Hi t xanh. Tỉnh coi đây là cơ hi quan trng đ gii thiu, qung bá các giá tr văn hóa vt th, phi vt th, thiên nhiên đc sc ca Vit Nam nói chung vùng đt Bình Thun nói riêng đến vi du khách trong ngoài nưc, to hích mnh m đ ngành du lch phc hiphát trin mnh m trong giai đon mi, góp phn nâng cao v thế, hình nh đt nưc con ngưi Vit Nam trên trưng quc tế.

Du lch Bình Thuận: Tim năng mt s kết qu đt đưc

Là tnh ven bin cc Nam Trung B, Bình Thun là ca ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hi vi các đa phương vùng Đông Nam B, các tnh Nam Trung B Tây Nguyên. Bình Thun cũng là giao đim ni lin vi các trung tâm du lch ln ca khu vc phía Nam như Nha Trang, Đà Lt, TP. H Chí Minh, Bà Ra-Vũng Tàu… Đc bit, thiên nhiên ưu ái ban tng cho Bình Thun 192 km b bin; nhiu đo, lao, vũng, vnh đp; bãi bin vi b cát trng, nưc trong xanh, to nên nhiu đim du ngon ni tiếng. Bình Thun còn tài nguyên du lch nhân văn vi nhiu di tích lch s, văn hóa l hi truyn thng đc sc cp quc gia tnh... to thun li cho ngành du lch t chc các hot đng phong phú, đa dng hp dn du khách trong nưc quc tế. Đây là tim năng to ln đ Bình Thun phát trin kinh tế - xã hi nói chung ngành du lch nói riêng.

Theo s liu thng kê, nhng năm 1990, lưng khách đến Bình Thun tham quan, ngh dưng ti đa phương ch đt khong 12.500 ngưi/năm, trong đó khách quc tế xp x 1000 ngưi, doanh thu t ngành này mang li mi năm khong hơn 6 t đng. Tuy nhiên, sau s kin nht thc toàn phn ti Mũi Né, Phan Thiết vào ngày 24/10/1995 đã thu hút mt lưng ln các đoàn chuyên gia, khoa hc trong ngoài nưc, các lưt khách du lch đến chiêm ngưng hin tưng thiên nhiên này, nh vy đa danh Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thun nhanh chóng tr thành mt đim đến hp dn khách du lch nhà đu tư trong ngoài nưc. T s tăng cưng đu tư phát trin du lch ngun tài nguyên du lch phong phú đưc khơi dy đã đánh du cho s vươn lên đy n tưng ca du lch Bình Thun.

 
Du lịch Bình Thuận Tiềm năng và kỳ vọng cất cánh
 
Đc bit, trong nhng năm gn đây vi s đnh hưng quyết tâm đưa du lch tr thành ngành kinh tế mũi nhn, Bình Thun đã đang n lc xây dng thương hiu du lch bin gn vi vic t chc các s kin quc tế mang đc trưng riêng như: Cuc thi Hoa hu Trái Đt năm 2010, Gii lưt Ván bum Cúp thế gii PWA Mũi Né-Vit Nam, L hi Khinh khí cu Quc tế Vit Nam ln th I-Bình Thun năm 2012 ti Hàm Tiến-Mũi Né, Vòng chung kết Hoa hu Đi Dương năm 2014,… các s kin din ra khá thành công, to đưc hiu ng cao trong vic gii thiu, qung bá sâu, rng hình nh du lch Bình Thun đến vi du khách… Vưt qua nhiu khó khăn, thách thc, đến nay du lch Bình Thun đã đt đưc nhng thành tu đt phá s phát trin liên tc vi nhng chuyn biến mnh m c v chiu rng ln chiu sâu. Hiu qu đu tư cùng môi trưng đu tư thông thoáng cũng đã thu hút mnh các nhà đu tư kinh doanh du lch đến Bình Thun. Hin, toàn tnh Bình Thun thu hút 383 d án du lch còn hiu lc, tng vn đu tư 68.831 t đng; trong đó 22 d án đu tư nưc ngoài vi vi tng vn đu tư là 11.231 t đng; 361 d án đu tư trong nưc vi tng vn đăng là 57.600 t đng. Tng s d án đã đi vào hot đng là 188 d án.

Cơ s h tng, vt cht k thut ngành du lch ca tnh không ngng đưc đu tư, tăng trưng, Bình Thun đã xây dng hình thành tuyến đưng ven bin tri dài t La Gi đến Tuy Phong; các dch v du lch phát trin ngày càng đa dng; môi trưng t nhiên môi trưng xã hi ngày càng đưc ci thin, to điu kin thu hút đu tư, phát trin du lch. Đc bit, giai đon 2021 - 2025, Bình Thun hưng ti tr thành Trung tâm Du lch - Th thao bin mang tm quc gia. Tnh tp trung đu tư xây dng có trng tâm, trng đim vi các sn phm du lch - th thao bin đc trưng, dc theo bãi bin t huyn Tuy Phong đến th xã La Gi, vi trung tâm là Khu du lch quc gia Mũi Né các khu du lch v tinh. Hin nay, Bình Thun đã ghi tên mình trong danh sách 10 tnh du lch ni bt ca Vit Nam, Mũi Né tr thành 1 trong 6 Khu du lch quc gia ca c nưc.

Bên cnh s phát trin nhanh chóng ca h thng cơ s vt cht, dch v ăn ung, mua sm các dch v khác phc v khách du lch cũng đãđang ngày càng nâng cao v cht lưng, chuyên nghip, đáp ng nhu cu ca khách du lch; dch v vn chuyn khách tham quan, du lch... đc bit là các dch v th thao bin ngày càng phong phú, đa dng như: Lưt ván bum, lưt ván diu, ln bin… Toàn tnh gn 600 cơ s lưu trú du lch vi trên 17.500 phòng. Đi vi loi hình khách sn, nhà ngh, nhà phòng cho thuê, toàn tnh trên 530 cơ s cùng nhiu căn h bit th, đm bo phc v đa dng các dòng du khách vào cùng mt thi đim.

Cc Thng kê tnh Bình Thun cho biết, kết thúc năm 2022, hot đng du lch ca tnh đã s phc hi nhanh chóng (sau nhng nh hưng tiêu cc ca đi dch Covid-19), lưng khách du lch c năm 2022 ưc đt 5.720,2 ngàn lưt khách, tăng 3,2 ln so vi cùng k năm 2021, ngày khách du lch ưc đt 10.275,5 ngàn ngày khách, tăng 3,3 ln so vi cùng k năm 2021. Doanh thu t hot đng du lch d ưc năm 2022 đt 13.680,3 t đng, tăng 3,3 ln so vi cùng k năm 2021. Lưng khách quc tế đt 87,7 ngàn lưt khách, tăng 3,8 ln; ngày khách phc v ưc đt 346,6 ngàn ngày khách, tăng 3,9 ln. Du lch phát trin đã to vic làm n đnh cho khong 22.300 lao đng làm vic trc tiếp trong ngành du lch.

Đt bit, trong tháng đu tiên ca năm 2023, du lch Bình Thun đón gn 700 nghìn lưt khách, đem v doanh thu t hot đng du lch ưc đt 1.793 t đng. Các con s này đu tăng hơn 2 ln so vi cùng k năm 2022. Cũng trong tháng 01/2023, tình hình đón khách quc tế ca du lch Bình Thun đã s tăng trưng tr li, d ưc đt gn 24.000 lưt, trong đó khách đến t Hàn Quc Nga chiếm t l cao. Ngoài ra, Bình Thun luôn ghi nhn mc khá đng đu trong t trng khách quc tế t các th trưng Trung Quc, Thái Lan các th trưng đích như Đc, Phn Lan. Du khách tp trung nhiu khu vc Hàm Tiến - Mũi Né, Tiến Thành, Hàm Thun Nam, La Gi, Tuy Phong… Theo thng kê t ngày mùng 2 đến hết ngày mùng 5 Tết Quý Mão 2023, lưng khách du lch khá đông, đa s cơ s lưu trú xếp hng 3-5 sao đu đt công sut phòng ti đa. Tính bình quân trong 7 ngày Tết, các khách sn- resort t 3-5 sao đt t l s dng bung phòng khong 75-85%, vi nhà ngh - khách sn t 1-2 sao thì đt công sut 60-75%...

th thy, vic du lch phát trin nhanh chóng s hình thành ca nhng công trình ln như đưng cao tc sân bayyếu t quan trng giúp Bình Thun tr thành th trưng bt đng sn du lch ngh dưng giàu tim năng. Ngoài ra, s xut hin ca nhng d án quy mô ln đưc quy hoch, phát trin bài bn cũng là lý do thúc đy s phát trin mnh m ca ngành du lch kinh tế toàn tnh…

Sẵn sàng cho năm du lch quc gia 2023: Bình Thuận - Hi t xanh

S kin đăng cai Năm du lch quc gia 2023 vi ch đ Bình Thun - Hi t xanh đưc xemcơ hi đ du lch Bình Thunct cánh. Đến nay, vi s vào cuc mnh m ca chính quyn đa phương và công tác chun b ca doanh nghip l hành, lưu trú, các s kin, hot đng s din ra ti Bình Thun cho Năm Du lch Quc gia 2023 đã đang đưc đa phương chun b sẵn sàng. Tnh y Bình Thun đã ban hành Ngh quyết v phát trin du lch đến năm 2025, đnh hưng đến năm 2030, trong đó, thu hút các nhà đu tư thương hiu, tim lc, kinh nghim, uy tín đu tư vào tnh; phát trin đa dng các sn phm, dch v du lch; nâng cao kh năng cnh tranh ca du lch Bình Thun đnh hưng chiến lưc quan trng đ đưa du lch tr thành ngành kinh tế mũi nhn là tr ct kinh tế ca tnh. Các doanh nghip du lch đã ch đng xây dng chương trình kích cu du lch, trin khai nhiu gói sn phm du lch hp dn, chú trng cht lưng dch v tt nhm thu hút du khách. Nh đó, hot đng ti nhiu khu du lch trên đa bàn Bình Thun din ra khá sôi đng là tín hiu tích cc cho toàn ngành khi đu năm mi tràn đy hy vng.

Bên cnh đó, đ phát huy vai trò ca du lch Bình Thun trong liên kết, to đng lc thúc đy phát trin du lch gia các đa phương trên c nưc; đng thi làm tt vai trò ca tnh đăng cai t chc Năm Du lch quc gia 2023, Bình Thun hin đang tích cc phi hp vi các B, ngành Trung ương khn trương thi công hoàn thành tuyến đưng b cao tc Bc - Nam (phía Đông), đon qua đa bàn tnh; Cng hàng không Phan Thiết; thi công hoàn thành các trc đưng ven bin tuyến kết ni đưng ven bin vi Quc l 1A, cao tc. Bên cnh đó, tnh ưu tiên b trí ngun ngân sách huy đng đa dng các ngun lc đ trùng tu, tôn to các di tích lch s, văn hóa ca tnh; đu tư công viên, qung trưng bin, kè bin, bến du thuyn, khu neo đu tàu thuyn, bãi đu xe… phc v phát trin du lch. Tnh cũng đu tư phát trin h tng s phc v yêu cu chuyn đi s dch v du lch thông minh, mi gi đu tư các Trung tâm thương mi ln phc v nhu cu mua sm ca ngưi dân du khách…

Theo kế hoch, Năm Du lch Quc gia 2023 208 s kin, hot đng, trong đó 13 hot đng tm quc gia do B Văn hóa, th thao Du lch, các b, ban, ngành Trung ương t chc. Tnh Bình Thun ch trì t chc chui 31 s kin, hot đng, văn hóa, th thao, du lch đc sc, hp dn quy mô liên tnh, quc gia, quc tế din ra xuyên sut năm 2023. Cùng vi đó s 164 s kin, hot đng văn hóa, th thao, du lch hưng ng do 41 tnh, thành t chc.

Năm Du lch quc gia 2023 - Bình Thun vi các hot đng kéo dài trong c năm nhm gii thiu, qung bá các giá tr văn hóa vt th, phi vt th, tài nguyên sn phm du lch đc sc ca con ngưi, đt nưc Vit Nam nói chung vùng đt Bình Thun nói riêng nhm thu hút khách du lch trong nưc quc tế đến Vit Nam tnh Bình Thun; to s phát trin đt phá v du lch, góp phn phát trin kinh tế - xã hi trong nhng năm tiếp theo.

Theo kế hoch, các hot đng trong Năm Du lch quc gia hưng đến sn phm xanh, năng lưng sch, to ra môi trưng thân thin an toàn đến sc khỏe, bo tn phát huy các di sn văn hóa các giá tr truyn thng tt đp ca dân tc; hưng đến mt nn tăng trưng xanh, phát trin du lch bn vng. Hơn thế, du lch phát trin s góp phn thúc đy các ngành khác cùng phát trin, gii quyết tt vn đ lao đng, vic làm an sinh xã hi ca tnh Bình Thun.

S kin đu tiên ca Năm Du lch quc gia 2023 là L công b "Năm Du lch quc gia 2023 - Bình Thun-Hi t xanh" gn vi l hi đếm ngưc (countdown) t chc ngày 31/12/2022 ti TP. Phan Thiết, tnh Bình Thun. L khai mc Năm Du lch Quc gia 2023 d kiến din ra vào tháng 3/2023 ti NovaWorld Phan Thiết.

Trong khuôn kh Năm Du lch quc gia 2023, hàng lot s kin văn hóa, th thao du lch mang tm quc tế s đưc t chc ti Bình Thun như: L hi m thc quc tế, tri hè, ngày hi th thao quc tế, tun l văn hóa đưng ph, liên hoan các ban nhc quc tế ti Bình Thun, festival ngh thut biu din thế gii…

Nhng s kin quy mô quc gia gm các gii th dc th thao như: Chy marathon, đua thuyn rowing canoeing, lân sư rng, đua xe đp, bóng bàn, đua thuyn truyn thng, golf, vovinam… chương trình Tun l vàng du lch Bình Thun - Hi t xanh. Các hot đng trong Năm Du lch quc gia 2023 hưng đến sn phm xanh, năng lưng sch, to ra môi trưng thân thin an toàn đến sc khỏe, bo tn phát huy các di sn văn hóa các giá tr truyn thng tt đp ca dân tc; hưng đến mt nn tăng trưng xanh, phát trin du lch bn vng.

Ngoài ra, trong khuôn kh Năm Du lch Quc gia 2023, tnh Bình Thun s phi hp vi các đa phương Ninh Thun, Lâm Đng, TP. H Chí Minh t chc mt s hot đng mang tính liên tnh, liên vùng. C th, t chc đoàn famtrip kho sát du lch TP. H Chí Minh - Bình Thun - Ninh Thun - Lâm Đng; t chc gii đua xe đp đưng trưng Ninh Thun - Bình Thun, gii thuyn bum, gii golf quc tế ti Ninh Thun Bình Thun…

Không ch nhm ti th trưng trong nưc, tnh Bình Thun luôn duy trì quan đim đa dng hóa th trưng khách du lch. Theo đó, Tnh đã đang trin khai các hot đng qung bá, xúc tiến du lch như ti Hi ch Du lch Thế gii London, L hi Du lch, Văn hóa Vit Nam ti Hàn Quc...

Vi s chun b k lưng t Trung ương ti đa phương, s sẵn sàng chào đón Năm Du lch quc gia 2023 đưc k vng s mang li nhng hiu ng lan tỏa tích cc cho du lch Bình Thun nói riêng Vit Nam nói chung. Các chuyên gia cho rng, thông qua vic t chc Năm Du lch quc gia 2023, Bình Thun s là nơi kết nihi t gia các tnh trong khu vc lân cnxa hơn na là khu vc phía Bccác nưc châu Á - Thái Bình Dương đ gn kết cùng nhau phát trin kinh tế du lch. Theo đó, nhng giá tr, tim năng ca du lch Bình Thun nói riêng du lch Vit Nam nói chung s đưc hi t, phát huy qung bá hiu qu, góp phn hin thc hóa mc tiêu đưa du lch tr thành ngành kinh tế mũi nhn ca tnh Bình Thun./
Thu Hòa
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top