Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 2022

11/08/2022 - 09:58 AM
 
Ti Din đàn "Phát trin bn vng kinh tế bin Vit Nam năm 2022", các nhà lãnh đo Vit Nam đã xác đnh kinh tế bin là đng lc phát trin ca nn kinh tế. Đến nay, kinh tế bin ven bin đã đóng góp t l ln vào tng sn phm quc ni, là ngun thu ngoi t mnh phc v phát trin đt nưc. Đng thi, phát trin kinh tế bin có vai trò quan trng trong tăng cưng sc mnh tng hp, thế lc ca quc gia, cũng như nâng cao“thế trn lòng dân” trên các vùng bin, đo, đm bo quc phòng, an ninh ca đt nưc.
 

Kinh tế bin ngày càng vai trò quan trng
 
Trong bi cnh thế gii đy biến đng, Vit Nam không ch đi mt vi nhng thách thc chung mà còn phi đi mt vi các nguy cơ ca by thu nhp trung bình, nguy cơ b l cơ hi vàng đ phát trin vươn lên, các vn đ v dch bnh, ô nhim môi trưng… Trưc thc tế đó, phát trin kinh tế bin ni lên như là mt đng lc tăng trưng mi, bù đp vào s tăng trưng chm li ca kinh tế ni đa; đng thi, cũng là gii pháp đ các quc gia gia tăng nh hưng ti các vùng bin, hi đo, đc bit là các khu vcngun li hi sn, tr lưng tài nguyên, du m ln, các khu vc tranh chp các khu vc các tuyến thương mi quan trng ca thế gii.

Trong tiến trình bo v, xây dng phát trin đt nưc, Đng Nhà nưc luôn đc bit coi trng vai trò ca bin. Theo đó, các ch trương, chính sách ln v bin và phát trin bn vng kinh tế bin đã đưc Trung ương xem xét, ban hành đ thng nht t chc trin khai thc hin.


Ảnh minh họa, nguồn Internet


Năm 2007, Hi ngh Trung ương ln th 4, Ban Chp hành Trung ương Đng (khóa X) đã ban hành Ngh quyết s 09-NQ/TW v "Chiến lưc bin Vit Nam đến năm 2020".

Sau 10 năm, thc hin Ngh quyết s 09-NQ/TW, ti Hi ngh Trung ương ln th 8, Ban Chp hành Trung ương Đng (khóa XII) đã ban hành Ngh quyết s 36-NQ/TW v "Chiến lưc phát trin bn vng kinh tế bin Vit Nam đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2045", vi quan đim "Vit Nam phi tr thành quc gia mnh v bin, giàu t bin, phát trin bn vng, thnh vưng, an ninh an toàn; phát trin kinh tế bin gn vi bo đm quc phòng, an ninh, gi vng đc lp, ch quyn và toàn vn lãnh th; tăng cưng đi ngoi, hp tác quc tế v bin, góp phn duy trì môi trưng hòa bình, n đnh và phát trin...".

Sau 04 năm thc hin Ngh quyết s 36-NQ/TW, các cơ quan Trung ương đến các đa phương bin đã ban hành chương trình, kế hoch hành đng thc hin Ngh quyết trên; nhn thc ca toàn b h thng chính tr ngưi dân v v trí, vai trò ca bin, đo đi vi phát trin kinh tế, bo v ch quyn quc gia đưc nâng lên. Ch quyn an ninh quc gia trên bin đưc gi vng; công tác tìm kiếm cu nn, an toàn hàng hi đưc tăng cưng; công tác đi ngoi, hp tác quc tế v bin đưc ch đng trin khai toàn din; h thng kết cu h tng đưc quan tâm đu tư, nhtđi sng vt cht tinh thn ca ngưi dân vùng bin đưc ci thin rt. Công tác qun lý, khai thác, s dng tài nguyên môi trưng bin, ng phó vi biến đi khí hu, nưc bin dâng ngày càng đưc chú trng...

Nhm c th hóa, trin khai Ngh quyết s 36-NQ/TW, ngày 5/3/2020, Chính ph đã ban hành Ngh quyết s 26/NQ-CP v Kế hoch tng th kế hoch 5 năm ca Chính ph thc hin Ngh quyết s 36-NQ/TW. Kết qu thc hin đã đt đưc mt s kết qu đáng ghi nhn: Du lch bin, đo mang li 70% doanh thu cho ngành du lch c nưc; vn ti hàng hóa đt 85,1 triu tn; sn lưng khai thác quy đi ra du đt 18,43 triu tn; sn lưng thy hi sn khai thác đt hơn 3,9 triu tn; nuôi trng thy hi sn đt hơn 4,8 triu tn...

Mng lưi giao thông đưc quan tâm đu tư, bo đm kết ni các trung tâm kinh tế ln ca c nưc; các khu công nghip, khu đô th, các vùng bin vi các bến cng đưc xây dng da trên h sinh thái kinh tế t nhiên, kết ni chiến lưc Bc-Nam, Đông-Tây gia các vùng trong nưc vi quc tế; công tác bo v môi trưng, bo tn, phát trin bn vng đa dng sinh hc bin, ng phó vi biến đi khí hu, nưc bin dâng, phòng, chng thiên tai đã đưc tăng cưng.

C nưc hin 18/19 khu kinh tế ven bin nm trong quy hoch đã đưc thành lp. Chui đô th bin vi gn 600 đô th đưc hình thành, chiếm khong 8% s lưng đô th c nưc vi dân s khong 19 triu ngưi. Quy hoch không gian bin quc gia đưc đnh hưng phân vùng s dng không gian bin bo đm hài hòa gia phát trin bo tn, li ích gia bên liên quan, các thế h hôm nay mai sau; tng bưc xây dng liên kết, hình thành 4 vùng kinh tế ven bin bao gm: Vùng bin ven bin phía Bc; Bc Trung B, duyên hi Trung B; Đông Nam B Tây Nam B. 
 
Chiến lưphát trin bn vng kinh tế biVit Nam đến năm 2030, phát trin thành công, đt phá v các ngành kinh tế bin theo th t ưu tiên: (1) Du lch  dch v bin; (2) Kinh tế hàng hi; (3) Khai thác du khí  các tài nguyên khoáng sn bin khác; (4) Nuôi trng  khai thác hi sn; (5) Công nghiven bin; (6) Năng lưng tái t các ngành kinh tế bin mi. 
 
Công tác bo v môi trưng, bo tn, phát trin bn vng đa dng sinh hc bin luôn đưc quan tâm; ch đng ng phó vi biến đi khí hu, nưc bin dâng phòng, chng thiên tai. Đến nay, c nưc 12 khu bo tn bin đã đưc thành lp vi tng din tích hơn 206 nghìn ha, trong đó 185 nghìn ha bin. Cùng vi đó, Vit Nam cũng đã tham gia nhiu din đàn khu vcthế gii v kinh tế bin xanh, chng rác thi nha bin, bo v, bo tn các h sinh thái... qua đó tng bưc khng đnh v thế ca Vit Nam trên trưng quc tế.
To lp chính sách hp lý, hưng ti phát trin bn vng
Ti Din đàn “Chiến lưc phát trin bn vng kinh tế bin Vit Nam đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2045, Th trưng B Tài Nguyên và Môi trưng Lê Minh Ngân nhn mnh, thế k 21 đưc xem là thế k ca đi dương, bin đóng vai trò đc bit quan trng đi phát trin kinh tế - xã hi, an ninh quc gia. Kinh nghim lch s cho thy rng ra bin là thnh vưng, ngưc bin là suy tàn.

Theo B Tài nguyên Môi trưng, hin nay, quy mô kinh tế bin ca nưc ta còn khiêm tn, phát trin chưa tương xng vi tim năng; cơ cu ngành ngh chưa hp lý; h thng các cơ s nghiên cu khoa hc- công ngh bin, đào to ngun nhân lc cho kinh tế bin; các cơ s quan trc, d báo, cnh báo bin, thiên tai bin, các trung tâm tìm kiếm, cu h, cu nn... ven bin còn nh, trang b thô sơ, năng lc còn yếu; môi trưng bin biến đi theo chiu hưng xu; đa dng sinh hc bin ngun li thy sn đang sa sút nghiêm trng, thiếu bn vng...

Trong khi đó, phương thc qun lý bin mi, tiên tiến như qun tr theo không gian, qun lý tng hp vùng b còn chm đưc áp dng; tình trng khai thác, s dng bin hi đo còn thiếu bn vng, vn còn tình trng khai thác tn dit; lãng phí tài nguyên bin làm suy gim đa dng sinh hc ngun li thy sn, gây ô nhim môi trưng; đu tư phát trin kinh tế, xây dng kết cu h tng bin, đo còn dàn tri, thiếu chiu sâu, chưa to đt phá vươn ra vùng bin quc tế.

Trong bi cnh ngun lc còn hn chế, các chuyên gia ca B Tài nguyên Môi trưng cho rng, nhim v trưc mt cn tp trung thc hin mt s ni dung c th như kiến to môi trưng chính sách hp lý cho nn kinh tế bin bn vng, kinh tế xanh đ khai thác bo v hiu qu tài nguyên môi trưng bin; thúc đy thu hút, huy đng đưc các ngun lc xã hi đu tư cho phát trin nhiu lĩnh vc kinh tế bin mi như: Đin gió ngoài khơi, nuôi, đánh bt xa b, tp trung thăm dò, khai thác các loi khoáng sn chiến lưc…; khn trương trin khai thc hin các chiến lưc, quy hoch, kế hoch liên quan đến bin hi đo…

Đ tr thành quc gia mnh v bin, giàu lên t bin, Vit Nam cn tiếp tc hoàn thin th chế phát trin bn vng kinh tế bin, ưu tiên hoàn thin hành lang pháp lý, đi mi, phát trin mô hình tăng trưng xanh, bo v môi trưng, nâng cao năng sut, cht lưng, sc cnh tranh quc tế ca các ngành kinh tế bin, các vùng bin, ven bin; hoàn thin cơ chế qun lý tng hp thng nht v bin.

soát, điu chnh, b sung lp mi các quy hoch liên quan đến bin, bo đm tính liên kết, đng b gia các ngành, đa phương. Trng tâm là Quy hoch không gian bin quc gia giai đon 2021-2030, tm nhìn đến năm 2045. Tiếp tc đu tư phát trin h tng kết ni các vùng kinh tế đng lc ven bin; khuyến khích đu tư vào nghiên cu, phát trin công ngh, chuyn giao công ngh, nâng cao năng lc thc hin các d án thí đim đ tiếp cn tt c các ngun năng lưng tái to bin như: Năng lưng gió, sóng, thy triu, nhit năng lưng mt tri, nhm phát huy ti đa năng lưng tái to ca bin Vit Nam.

Các đa phương bin cn phát trin các khu bo tn bin ti các đo tin tiêu, kết hp bo tn đa dng sinh hc bin khng đnh ch quyn quc gia trên bin; khuyến khích s tham gia ca toàn xã hi vào công tác bo tn đa dng sinh hc bin, phc hi các h sinh thái bin, đc bit là các rn san hô, thm c bin, rng ngp mn, rng phòng h ven bin; x tt các ngun gây ô nhim môi trưng bin đi dương t đt lin, nht rác thi nha, thông qua vic tăng cưng kim soát vic thu gom, vn chuyn, x trên đt lin, khu vc ven bin các đo.

Ngoài ra, các đa phương cn thúc đy các hot đng hp tác, quan h vi các đi tác, t chc quc tế nhm gii quyết nhng vn đ v tài nguyên, môi trưng bin hi đo; phát trin bn vng kinh tế bin, đan xen li ích đ bo v các quyn li ích ca Vit Nam; đng thi tham gia tích cc ch đng vào các cơ chế hp tác quc tế liên quan bin đi dương./.


 
 Tiến Long

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top