Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII thông qua 17 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ mới

27/12/2023 - 03:27 PM
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 được tổ chức trọng thể từ ngày 25/12 đến ngày 27/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Việt Nam, Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và nhân dân cả nước; đồng thời là cơ hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam và tổ chức Hội nông dân vững mạnh.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước;  đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ;  và trên 300 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức Chính trị - xã hội; các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN (khóa VII) và các thời kỳ đã nghỉ hưu, chuyển công tác về dự Đại hội. Tham dự Đại hội có gần 1.000 đại biểu chính thức là những cán bộ, hội viên, nông dân tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân trong cả nước.
 
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII thông qua 17 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ mới
Đoàn Chủ tịch Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của giai cấp nông dân và của các cấp hội, nông dân trong cả nước. Tổng bí thư nhấn mạnh, nông dân đã những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước, góp phần vào sự thành công của công cuộc xây dựng nông thôn mới, đưa ngành nông nghiệp, kinh tế nông thôn ngày càng trở thành trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Trong gần 3 ngày làm việc, Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII với tiêu đề: “Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm 2023 -2028.

Nhìn lại 5 năm qua, các cấp Hội, hội viên nông dân cả nước đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, đoàn kết chặt chẽ, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, thách thức, triển khai quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt và có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII đề ra.

Công tác Hội và phong trào nông dân đã hoàn thành cơ bản với hầu hết chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với chỉ tiêu Đại hội VII đề ra (có 30/33 chỉ tiêu thành phần thực hiện đạt và vượt, chiếm 91%). Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở; tổ chức tốt các phong trào nông dân mang lại hiệu quả thiết thực.
 
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII thông qua 17 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ mới 1
Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triểnĐại hội đã đề ra 05 nhiệm vụ chung cho công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 5 năm tới (2023-2028):

Một là, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết với công tác Hội và phong trào nông dân, tận tụy phục vụ nông dân; phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng và củng cố cơ sở Hội vững mạnh.

Hai là, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân ngày càng được nâng cao cùng với sự phát triển của đất nước; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, nâng cao năng lực làm chủ của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ba là, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào nông dân; đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với hỗ trợ nông dân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, các tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn.

Bốn là, xây dựng người nông dân văn minh, giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm xã hội, tôn trọng pháp luật và nếp sống văn minh; nâng cao trình độ, năng lực quản lý, sản xuất kinh doanh, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của nông dân để phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái.

Năm là, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hoạt động đối ngoại nhân dân, thu hút và phát huy các nguồn lực góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 17 chỉ tiêu chủ yếu để làm cơ sở phấn đấu và đánh giá hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trên, Đại hội đã đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu và 3 nhiệm vụ đột phá cho nhiệm kỳ 2023 -2028.

Đại hội đã thông qua toàn văn Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) gồm 08 chương với 26 điều. Đại hội quyết định số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII (nhiệm kỳ 2023 – 2028) là 119 ủy viên; tại Đại hội đã bầu 111 ủy viên (khuyết 08 ủy viên sẽ kiện toàn sau đại hội).

Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023 -2028) đã thành công tốt đẹp./.

17 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam
lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 – 2028

(1)  100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Hội.

(2) Phấn đấu 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và Chi hội trưởng chi Hội nông dân được trang bị kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông thôn, nghiệp vụ công tác Hội.

(3) Kết nạp từ 1,0 triệu hội viên mới trở lên.

(4) Thành lập mới 25.000 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, 2.500 chi Hội Nông dân nghề nghiệp.

(5) Có ít nhất 97% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

(6) Có 100% chi Hội đảm bảo quỹ hoạt động Hội.

(7) Trực tiếp, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 1,25 triệu hội viên và lao động nông thôn trở lên.

(8) Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho 250.000 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện trở lên.

(9) Hỗ trợ ít nhất 500.000 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử.

(10) Có trên 97% hội viên tham gia bảo hiểm y tế.

(11) Vận động từ 300.000 hội viên trở lên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

(12) Hằng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

(13) Có từ 20% số hội viên trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã.

(14) Hỗ trợ thành lập mới 5.000 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 1.000 hợp tác xã nông nghiệp.

(15)  100% hộ hội viên sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản cam kết đảm bảo an toànthực phẩm.

(16) Tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân bình quân từ 10%/năm trở lên, trong đó 2% là vận động từ nguồn ngoài ngân sách.

(17) Có 100% cơ sở Hội xây dựng được mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

P.V
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top