10 năm thực hiện Nghị định của Chính phủ về Khuyến công

15/12/2023 - 08:44 AM
Bộ Công Thương vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến công. Theo đó, hoạt động khuyến công thời gian qua ở nước ta đã được nâng cao cả về chất và lượng, góp sức đáng kể phát triển công nghiệp nông thôn.

Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến công được Chính phủ ban hành ngày 21/5/2012, quy định các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn, áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Ngay sau khi Nghị định được ban hành, hoạt động khuyến công nhận được sự quan tâm của các ngành, các cấp, công tác chỉ đạo triển khai hướng dẫn thực hiện mang lại luồng sinh khí mới cho phát triển công nghiệp nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Theo Báo cáo Kết quả công tác khuyến công trong 10 năm triển khai Nghị định, thời gian qua,  đã huy động được các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và góp phần xây dựng nông thôn mới; Khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên nhiên vật liệu; giảm thiểu phát thải, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường; đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất sản xuất công nghiệp nông thôn bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khuyến công ở Trung ương và địa phương cũng còn một số tồn tại, hạn chế và vấn đề đặt ra cần tập trung khắc phục như: Công tác chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp chính quyền địa phương đối với các hoạt động khuyến công đã được tăng cường, tuy nhiên công tác phối hợp giữa các sở, ngành, các đơn vị liên quan ở một số địa phương trong công tác này chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả.

 
Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến công 1
Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông

Một số địa phương đang tổ chức lại bộ máy đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ khuyến công thuộc Sở Công Thương theo hướng sáp nhập về đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh, dẫn đến sự không thống nhất về mô hình hoạt động, cách thức quản lý chương trình, triển khai nhiệm vụ chính trị có tính đặc thù đã được quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về khuyến công. Nguồn lực để thực hiện Chương trình khuyến công tuy đã được quan tâm bố trí nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trong đầu tư, phát triển sản xuất tại địa phương; bên cạnh đó, phần kinh phí khuyến công mà cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ phải tính thuế thu nhập doanh nghiệp, làm giảm sức hấp dẫn của chương trình…

Tại Hội nghị tổng kết, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các tổ chức, hiệp hội, cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã phát biểu, tham luận làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đồng thời có những đề xuất, kiến nghị các nội dung cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung trong Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ để phù hợp với tình hình mới; đặc biệt đề xuất các nhiệm vụ phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước các cấp với các tổ chức, hiệp hội và các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chính sách khuyến công trong thời gian tới./.
PV
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top