Kỳ vọng từ thị trường ô tô năm 2022

10/08/2022 - 09:54 AM
Th trưng ô Vit Nam năm 2022 đưc các chuyên gia đánh giá s có nhiu đim sáng, giúp tăng trưng mnh sau khi nn kinh tế dn vưt qua giai đon khó khăn do đi dch tr li bình thưng. Đc bit, nhng chính sách ưu đãi ca Chính ph cùng vi kh năng tài chính nhu cu thc tế ca ngưi tiêu dùng đã to lc đy cho kỳ vng tăng trưng ca th trưng ô trong năm 2022.

Nhng tín hiu tích cc t ngun cung cho th trưng

Năm 2021, th trưng ô Vit Nam đã chng kiến nhiu biến đng vi nhng tác đng tiêu cc đến th trưng c 2 chiu cung - cu do nh hưng ca dch bnh Covid-19 kéo dài t đu năm 2020. Các nhà máy sn xut ô ca mt s hãng xe trong nưc cũng b nh hưng vì thiếu chip, linh kin lp ráp do chui cung ng toàn cu b đt gãy; doanh s bán hàng ca th trưng chm đáy. Sn xut và lp ráp ô tô trong nưc đã phi da vào s h tr ca Chính ph. Tuy nhiên, bưc sang nhng tháng đu năm 2022, th trưng ô Vit Nam đang nhn đưc nhiu đánh giá tích cc vi nhng đim sáng đến t ngun cung ln cu.

Nh s hi nhp ngày càng sâu rng vi nn kinh tế toàn cu, Vit Nam đang đưc hưng li như mt trung tâm chui cung ng chính, to đng lc đnh hưng li mt s chính sách ưu tiên tăng trưng, trong đó ngành Ô tô. Nhng năm gn đây, Chính ph luôn quan tâm đến vic đi tt đón đu chui giá tr sn xut, góp phn đy mnh tăng trưng ca ngành công nghip ô thông qua các bin pháp bo h ưu đãi thuế quan đi vi sn phm sn xut trong nưc.

 
Kỳ vọng từ thị trường ô tô năm 2022
Ảnh minh họa, nguồn Internet

Bên cnh đó, do dch Covid-19 đang dn đưc kim soát ti Vit Nam cũng như hu hết các nưc trên thế gii, các doanh nghip đã thích ng vi bi cnh mi, khc phc khó khăn đ phc hi sn xut kinh doanh nên tình hình sn xut ô trong nưc cũng dn tăng trưng tr li. S liu t Tng cc Thng kê cho thy, lưng xe ô sn xut mi tháng trong nưc k t đu năm đến nay luôn mc tăng trưng trên 10% so vi cùng k năm trưc. 2 tháng đu năm, lưng xe lp ráp sn xut trong nưc là 38,3 nghìn 29 nghìn chiếc, tăng ln lưt 11,7% 12,2%. Bưc sang tháng 3 4, s lưng xe sn xut lp ráp trong nưc tăng lên 42,5 44,4 nghìn chiếc, tăng trưng ln lưt 13,4% 15,3% nghìn chiếc. Đến tháng 5/2022, Vit Nam đã sn xut đưc 44,5 nghìn chiếc xe ô tô, tăng 17,6% so vi cùng k năm trưc, tính chung 5 tháng đu năm, s lưng ô sn xut trong nưc là 190,5 nghìn chiếc, tăng 10,3% so vi cùng k năm 2021.

Trong khi đó, lưng ô nhp khu t đu năm đến hết tháng 5/2022 vn đang tiếp tc gia tăng v s lưng. Nếu như tháng 1 đu năm, lưng xe nhp khu nguyên chiếc vào Vit Nam là 5,5 nghìn xe vi tr giá 162 triu USD, thì đến tháng 2, s lưng xe nhp khu đã tăng lên 13,5 nghìn chiếc, tr giá 307 triu USD tiếp tc tăng trong các tháng v sau. Đến tháng 5/2022, s lưng xe nhp khu là 19 nghìn chiếc vi tr giá 489 triu USD. Qua s liu trên có th thy, lưng ônhp khu qua các tháng vn ghi nhn s gia tăng do nhu cu ca ngưi tiêu dùng tăng nhưng s lưng đã gim t 14,9-33,9% so vi các tháng ca năm 2021. gii cho điu này, các chuyên gia cho rng các doanh nghip sn xut, lp ráp trong nưc đang dn khng đnh vai trò, v trí đi vi th trưng ô trong nưc đã bưc phát trin mnh m c v lưng cht, dn ly đưc nim tin s tín nhim ca ngưi tiêu dùng. Do đó, lưng xe lp ráp sn xut trong nưc ngày càng đưc ngưi tiêu dùng Vit ưa chung.

Bên cnh đó, Chính ph cũng dành nhiu s quan tâm các chính sách ưu đãi đi vi th trưng ô Vit Nam c 2 chiu cung - cu. Tháng 4 va qua, B Tài chính đã công b d tho Ngh đnh gia hn thi hn np thuế tiêu th đc bit (TTĐB) đi vi ô sn xut hoc lp ráp trong nưc thc hin theo Ngh quyết s 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 ca Chính ph. Trong đó, nhóm nhim v gii pháp h tr phc hi doanh nghip, hp tác xã, h kinh doanh nêu rõ: Gia hn thi hn np thuế thu nhp doanh nghip, thuế thu nhp cá nhân, thuế giá tr gia tăng, thuế tiêu th đc bittin thuê đt trong năm 2022. C th Ngh đnh nhn mnh, thi hn np thuế TTĐB phi np phát sinh ca k tính thuế tháng 6, 7, 8, 9/2022 chm nht ngày 20/11/2022. Sau thi gian gia hn theo Ngh đnh này, vic np thuế TTĐB đi vi ô sn xut hoc lp ráp trong nưc đưc thc hin theo quy đnh hin hành. D kiến, tng s tin thuế TTĐB phát sinh đưc gia hn t k tính thuế tháng 6 đến k tính thuế tháng 9 là khong 9,3-11,4 nghìn t đng. Do đó, không ch các doanh nghip ô mà ngưi tiêu dùng cũng rt mong ch chính sách này sm ban hành. Bi khi chính sách đưc thông qua s to ra dòng tin cho doanh nghip phc hi sn xut, kinh doanh; ha hn đem li nhng li ích cho c bên sn xut, kinh doanh giá xe gim s kích thích, to cơ hi cho ngưi tiêu dùng mua ô tô.


Doanh s “bùng n n tưng
 
Nhn đnh ca các nhà phân tích, d kiến GDP bình quân đu ngưi ca Vit Nam s tăng lên đt 5000 USD vào năm 2025. Khi mc thu nhp tăng lên, ngưi tiêu dùng hin nhiên s mun s hu cho mình chiếc xe ô riêng cho bn thân hoc gia đình hoc phc v mc đích kinh tế. Điu này s tr thành mt trong nhng đng lc chính thúc đy tiêu th xe ô bưc sang mt giai đon mi.

Thêm vào đó, Ngh đnh 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 đưc Chính ph ban hành hiu lc t ngày 1/12/2021 đến ngày 31/5/2022 quy đnh mc thu l phí trưc b đi vi ô tô, rơ-moóc hoc sơ mi rơ-moóc đưc kéo bi ô các loi xe tương t đưc sn xut, lp ráp trong nưc bng 50% mc thu l phí trưc b đi vi các loi xe này đưc quy đnh ti Ngh đnh s 20/2019/NĐ-CP các quyết đnh ca UBND tnh, thành ph trc thuc trung ương đã góp phn gia tăng lc cu ca th trưng. Điu đáng nói, đây là ln th 2 trong vòng 2 năm liên tiếp Chính ph ban hành chính sách gim 50% l phí trưc b đi vi ô lp ráp, sn xut trong nưc. Trưc đó, chính sách gim 50% l phí trưc b cũng đã đưc áp dng t ngày 28/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020, giúp th trưng ô Vit Nam bưc phc hi mnh m. Chính vì vy, chính sách gim l phí trưc b ln này cũng đã, đang cho thy nhng kết qu khá lc quan nhng k vng v mc tăng trưng cao hơn ca th trưng ô trong năm 2022, bù li 2 năm sóng gió ca th trưng do nh hưng ca dch bnh. Ngưi tiêu dùng đã tn dng nhng tháng cui cùng chn mua xe lp ráp trong nưc đ đưc hưng chính sách ưu đãi gim 50% l phí trưc b theo Ngh đnh 103/2021/NĐ-CP ca Chính ph trưc khi hết hiu lc vào 31/5/2022.

Báo cáo ca Hip hi các nhà sn xut Ô Vit Nam (VAMA), nhng tháng đu năm 2022, doanh s bán ra ca mi tháng luôn đt mc tăng so vi cùng k năm 2021. Tháng 1 2 đu năm 2022, dù doanh s bán ra ch đt 30,7 22,8 nghìn xe, gim ln lưt 34% 26% so vi tháng lin k trưc, nhưng so vi cùng k năm 2021 mc tăng rt mnh vi 16% 68%. Trong tháng 3/2022, doanh s xe bán ra ca toàn th trưng vt tăng trưng mnh vi 36,9 nghìn xe, tăng 60% so vi tháng trưc. Trong đó 28,4 nghìn xe du lch; 7,7 nghìn xe thương mi677 xe chuyên dng; tăng ln lưt 62%, 63%41%. Doanh s bán hàng ca xe lp ráp trong nưc đt 21,8 nghìn xe, tăng 50% so vi tháng trưc doanh s xe nhp khu nguyên chiếc là 15 nghìn xe, tăng 82% so vi tháng trưc.

Dù không bùng n như tháng 3, th trưng ô tiếp tc din biến tích cc trong tháng 4 vi mc tăng trưng 14% so vi tháng 3 tăng 40% so vi tháng 4/2021, đt 42,3 nghìn xe xut ra, bao gm: 33,5 nghìn xe du lch, 7,7 nghìn xe thương mi 776 xe chuyên dng; tăng ln lưt 18%, 2,6% 15%. Sc tiêu th ca toàn th trưng gia tăng cũng kéo theo doanh s ca các doanh nghip sn xut, lp ráp nhp khu xe tăng lên. Trong hơn 42,3 nghìn xe bán ra ca tháng 4,25,2% là xe lp ráp trong nưc17 nghìn xe nhp khu nguyên chiếc, tăng ln lưt 16% 13% so vi tháng trưc. Con s này th cao hơn na bi chưa tính các đơn v kinh doanh khác như: TC Group, VinFast, Nissan, Merceses-Benz Vit Nam… do các đơn v này không nm trong VAMA hoc không công b s liu. Nếu tính thêm doanh s ca TC Group, tng lưng bán xe ca th trưng tháng 4/2022 s là 51.754 xe, tăng 4.243 xe so vi tháng 3/2022.

Nhiu đi lý phân phi xe cho rng, doanh s ca các hãng xe trong tháng 4/2022 th còn cao hơn na nếu th trưng không b nh hưng bi tình trng khng hong chip, linh kin khiến nhiu mu xe không th đ hàng đ giao cho khách ngưi mua phi chu chênh lch giá. Điu này xy ra nhiu hơn vi các mu xe lp ráp trong nưc đang đưc hưng ưu đãi 50% phí trưc b đưc áp dng đến hết tháng 5/2022. Chính vì thế, nhiu đi lý đã đơn đt hàng cho mt s mu xe ti tn cui năm hoc không nhn đt cc do không xác đnh đưc thi đim th tr xe cho khách. Thm chí mt s hãng xe đã công b tăng giá bán vi nhiu sn phm nguyên nhân chung đưc đưa ra là do tình trng thiếu linh kin, giá nhiên liu đu vào tăng cao cưc vn chuyn đt đ.

V th hiếu, Toyota tiếp tc là thương hiu đng đu th trưng xe du lch vi 8,69 nghìn xe, Kia vươn lên v trí s 2 vi 7,09 nghìn xe đy Huyndai tt xung v trí s 3 vi 6,95 nghìn xe. Bt ng đng s 4 là Honda vi 6,1 nghìn xe bán ra, tăng 1,69 ln so vi tháng 3/2022 s 5 là Mazda do Tp đoàn Trưng Hi phân phi vi hơn 4 nghìn xe đưc bán ra. Mu xe Vios Corolla Cross ca Toyota tiếp tc nm trong top 10 các mu xe bán chy nht th trưng vi doanh s ln lưt là đt 2.522 xe 2.299 xe. gii cho vic là thương hiu thưng xuyên dn đu doanh s, gii kinh doanh cho rng Toyota hin đang khá nhiu la chn v các dòng xe, các phiên bn ci tiến ca hàng cũng mang đến nhiu thay đi giúp thu hút đưc khách hàng vi mc giá hp lý nên nhiu mu xe mi thưng trong tình trng cháy hàng do cung không đ cu.

Tuy nhiên, đáng chú ý hơn c là s quan tâm ca ngưi tiêu dùng đi vi mu xe ca Honda khiến doanh s bán ra ca hãng này trong tháng 4 tăng trưng vưt bc ti 69,3% so vi tháng trưc 216,2% so vi cùng k năm ngoái. Tiêu đim phi k đến 2 mu Honda City CR-V ln lưt gây bt ng khi tr thành mu xe bán chy nht các phân khúc sedan hng B và Crossover hng C. Nh đó, c 2 mu xe đu góp mt trong danh sách ô bán chy nht th trưng Vit Nam trong tháng 4.

Hin nay, mt s mu xe đưc ngưi tiêu dùng ưa chung vn th b bán ra mi mc giá cao hơn giá niêm yết như: Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Hyundai Creta, Ford Explorer, Ford Ranger, Toyota Raize, KIA Seltos… Dù tình trng khan hiếm xe chưa th kết thúc ngay nhưng các chuyên gia d báo s du bt vào 6 tháng cui năm. Bên cnh đó, s xut hin ca ô đin mà tiên phong là sn phm xe đin ca Tp đoàn Vingroup trong bi cnh giá nhiên liu tăng cao nhu cu s hu ô cá nhân ca ngưi Vit đang ngày càng tăng cao cũng là mt trong nhng tín hiu tích cc cho th trưng ô khi sc trong năm 2022./.

 
Duy Hưng

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top