Thành phố Cẩm Phả - Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa và bản sắc con người

30/01/2024 - 10:06 AM
Năm 2024, với chủ đề: “Tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư. Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”, cùng những thành tựu đạt được trong năm 2023 sẽ là động lực mạnh mẽ để thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục bứt phá, triển khai các nhiệm vụ đặt ra, tiến tới hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 2021-2025.

Bằng những kế hoạch, chương trình hành động cụ thể cùng với sự nỗ lực, cố gắng, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, thành phố Cẩm Phả bước qua năm 2023 với nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố Cẩm Phả yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị UBND các phường xã tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIII.

Nhờ đó, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố năm 2023 phát triển ổn định, giá trị sản xuất các ngành đều tăng so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được tập trung triển khai, tạo được sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Công tác quy hoạch đất đai, tài nguyên và môi trường, chuyển đổi số được thúc đẩy tăng cường; công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình được tập trung chỉ đạo giải quyết, từng bước tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những “nút thắt”, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023), thành phố Cẩm Phả đẩy mạnh quan tâm, chăm sóc; đảm bảo an sinh, phúc lợi; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; nhất là phát triển giáo dục đào tạo, phát triển hệ thống y tế, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân. Giữ vững an ninh, quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

 
Thành phố Cẩm Phả - Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa và bản sắc con người
Năm 2024, thành phố Cẩm Phả quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với chủ đề "Tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư. Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh"

Năm 2024 là năm bứt phá, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Theo đó, UBND thành phố Cẩm Phả đặt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với chủ đề: “Tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư. Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”. Mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, chủ động, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo. Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh ba đột phá chiến lược; tập trung tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn; khơi thông các nguồn lực; giải quyết hiệu quả các vướng mắc để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Cẩm Phả trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội với 6 đặc trưng trong hệ giá trị, gồm: Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc; chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng sống cho Nhân dân.

Bên cạnh đó, Thành phố đặt mục tiêu quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Trong năm 2024, thành phố Cẩm Phả xác định nhiệm vụ khó là: “Xây dựng thành phố Cẩm Phả - Thành phố không rác thải, sạch, đẹp, an toàn” và quyết tâm cao triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ khó. Thành phố đặt mục tiêu cụ thể qua một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2024 như:

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá so sánh) bình quân đạt 107,6% trở lên, trong đó: Công nghiệp - Xây dựng đạt 105,3%; Thương mại - Dịch vụ đạt 118,5%; Nông - Lâm - Thủy sản đạt 109,7%. Thu ngân sách phấn đấu vượt chỉ tiêu Tỉnh giao; Tỷ trọng chi đầu tư phát triển phấn đấu từ 30% trở lên trong tổng chi ngân sách.

Về xã hội: Giữ vững tốp đầu về chất lượng giáo dục tổng thể. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm đạt trên 97,4%. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 6,18%. Số giường bệnh đạt 65 giường bệnh/1 vạn dân, 17,5 bác sĩ/1 vạn dân, 04 dược sĩ đại học/1 vạn dân, 25 điều dưỡng/1 vạn dân. Giữ vững tiêu chí Thành phố không còn hộ nghèo. Giảm 34 hộ cận nghèo trở lên theo quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2023-2025 theo Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 30/3/2023 của HĐND tỉnh. Phấn đấu tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt từ 93,4% trở lên và đạt chỉ tiêu kế hoạch Tỉnh giao về việc làm tăng thêm.

Về môi trường:  Duy trì tỷ lệ che phủ rừng 47,8% và nâng cao chất lượng che phủ rừng. Duy trì tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch đạt 100%; duy trì tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Duy trì tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đô thị đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 100%; phấn đấu tỷ lệ chất thải rắn được thu gom vào bãi thải tập trung đạt 100%.

Để thực hiện các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2024, thành phố Cẩm Phả đề ra 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm:

Thứ nhất, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”.

Thứ hai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và quản lý chặt chẽ đầu tư công.

Thứ ba, đẩy mạnh thực hiện 03 đột phá chiến lược: (1) Tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. (2) Nâng cao chất lượng lượng cải cách hành chính, tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật; phát triển doanh nghiệp và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, khởi nghiệp sáng tạo. (3) Tạo chuyển biến mới trong nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người Cẩm Phả trở thành điển hình văn hóa, con người Quảng Ninh; đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.

Thứ năm, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên - môi trường, giải phóng mặt bằng, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ sáu, đẩy mạnh công tác thanh tra, tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hành tiết kiệm; giải quyết ý kiến cử tri, khiếu nại, tố cáo.

Thứ bảy, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh.

Thứ tám, xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ chín, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024./.

 
Thu Hiền

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top