Bình Định – Tích cực triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

07/09/2023 - 09:02 AM
Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023. Mục tiêu phấn đấu có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Bình Định, thời gian qua việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh đã được sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc kịp thời, chủ động của các ngành, các địa phương, huy động hiệu quả các nguồn lực và sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, phong trào xây dựng NTM ở địa phương đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị của đất nước. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt. Cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được đầu tư, đời sống xã hội nông thôn ổn định, chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn ngày một nâng cao.

Bên cạnh đó, quá trình xây dựng nông thôn mới tại Bình Định cũng đã giúp nâng cao nhận thức cho người dân và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, tạo sự gắn kết giữa các cấp, các ngành. Hệ thống bộ máy chỉ đạo, quản lý và cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình cơ bản được hoàn thiện, là cơ sở để tiếp tục thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao hơn, toàn diện hơn. Tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 87/113 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 77%; có 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 5/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Mặc dù vậy, theo đánh giá của Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh, việc triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM thời gian qua của tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định. Theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, các xã “về đích” NTM nâng cao phải hoàn thành 19/19 tiêu chí và 75/75 chỉ tiêu, tăng 18 chỉ tiêu so với xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 và tăng 26 chỉ tiêu so với xã đạt chuẩn NTM giai đoạn trước. Điều này đang đặt ra không ít khó khăn, thách thức cho các địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình. Qua khảo sát, phần lớn các địa phương trong tỉnh đều gặp khó ở một số tiêu chí về quy hoạch, y tế, đặc biệt là tiêu chí môi trường…

Ngoài ra, các hướng dẫn cụ thể của bộ, ngành về khung pháp lý cũng như sự tham gia triển khai thực hiện tại các địa phương còn lúng túng, do vậy, ảnh hưởng tới tiến độ triển khai và hoàn thành các chỉ tiêu theo mục tiêu kế hoạch đề ra.

Kế hoạch năm 2023 Bình Định phấn đấu có thêm 03 xã đạt chuẩn NTM (xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn; xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh và xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân), 06 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Phước Mỹ, Tp. Quy Nhơn; các xã Nhơn Khánh, Nhơn Tân, thị xã An Nhơn; xã Cát Trinh, huyện Phù Cát; xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước và xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn), 01 xã NTM kiểu mẫu (xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) và 02 huyện đạt chuẩn NTM (các huyện Phù Mỹ, Tây Sơn). Theo kết quả thống kê, tính đến tháng 6/2023, hầu hết các địa phương đăng ký xây dựng nông thôn mới năm 2023 đã hoàn thành hơn 50% các tiêu chí theo quy định. Trong đó, đối với các xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới: Xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn đạt 12/19 tiêu chí; xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh đạt 15/19 tiêu chí; xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân đạt 14/19 tiêu chí. Đối với các xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn đạt 12/19 tiêu chí; xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn đạt 11/19 tiêu chí; xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn đạt 07/19 tiêu chí; xã Cát Trinh, huyện Phù Cát đạt 13/19 tiêu chí; xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước đạt 13/19 tiêu chí; xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn đạt 12/19 tiêu chí. Đối với huyện thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới: Huyện Phù Mỹ đạt 03/9 tiêu chí; Huyện Tây Sơn đạt 05/9 tiêu chí.

 
Bình Định – Tích cực triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM  giai đoạn 2021-2025 1
Nhờ Chương trình MTQG xây dựng NTM - kinh tễ, xã hội nông thôn tỉnh Bình Định ngày càng khởi sắc
 
Với các mục tiêu đề ra, để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trong thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc tiếp tục xây dựng NTM “toàn diện, nâng cao và bền vững” với phương châm “xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”; xác định xây dựng NTM không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng NTM nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tổ chức phong trào thi đua hướng vào việc triển khai thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng NTM; phát huy nội lực của cộng đồng dân cư, các nguồn lực tại địa phương phục vụ cho xây dựng NTM.

Các sở, ban, ngành có liên quan chủ động phối hợp với các địa phương tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện các tiêu chí theo lĩnh vực quản lý; nhất là các nội dung, tiêu chí chưa đạt chuẩn và hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình công nhận đạt chuẩn NTM theo tiến độ. Ưu tiên lồng ghép nguồn vốn của ngành để triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí của ngành phụ trách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả xây dựng NTM tại các địa phương để tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện.

Đặc biệt, để khắc phục những tồn tại và nâng cao chất lượng hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động kiểm tra, rà soát kịp thời khắc phục các tồn tại, bất cập, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM đối với các xã đã hoàn thành xây dựng NTM, NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành, đơn vị có liên quan đến tiêu chí xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia phối hợp kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc các địa phương khẩn trương khắc phục các tồn tại, bất cập và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt đối với các xã đã hoàn thành xây dựng NTM, NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh theo lĩnh vực quản lý ngành.

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện NTM năm 2023 chi tiết, cụ thể theo từng xã, từng nội dung tiêu chí, nguồn lực triển khai thực hiện; xây dựng lộ trình, tiến độ thời gian thực hiện, phân công nhiệm vụ thực hiện cụ thể cho từng cấp, từng ngành. Thường xuyên kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát các tiêu chí xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao giai đoạn trước đáp ứng các tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục triển khai các thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác giám sát, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, nâng cao nhận thức và sự tham gia tích cực của người dân nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng NTM trên địa bàn Tỉnh./.
T.Hòa
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top