Bình Phước: GRDP năm 2023 tăng 8,34% so năm trước

29/12/2023 - 01:23 PM
Theo số liệu công bố của Cục Thống kê tỉnh Bình Phước, tính chung cả năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn toàn tỉnh (GRDP) năm 2023 (theo giá so sánh 2010) đạt 54,9 nghìn tỷ đồng, tăng 8,34% so với năm 2022. GRDP năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước nhờ sự phục hồi và phát triển mạnh ở nhiều ngành, lĩnh vực, nhất là ngành nông nghiệp điểm sáng, có mức tăng trưởng cao (tăng 10,25%) đóng góp 3,21 điểm phần trăm vào GRDP.

Hình 1. Tốc độ phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2023
 Bình Phước: GRDP năm 2023 tăng 8,34% so năm trước

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh 2010) đạt 17,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,25%, đóng góp 3,21 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP của tỉnh, cao hơn 1,04% so với cùng kỳ năm trước (năm 2022 tăng 9,21%). Trong đó, Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan tăng 10,32% so với năm 2022; lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan tăng 3,44%.

Khu vực công nghiệp và xây dựng (theo giá so sánh 2010) đạt 17,2 nghìn tỷ đồng, tăng 7,12%, đóng góp 2,26 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP của Tỉnh, giảm 7,63% so với cùng kỳ năm trước (năm 2022 tăng 14,75%). Tính riêng ngành công nghiệp tăng 7,45%, trong đó: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng cao nhất 7,81% giữ vai trò là động lực chính trong khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp phần tăng trưởng GRDP của Tỉnh; ngành xây dựng tăng 5,47%, đóng góp 0,28 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung.

Khu vực dịch vụ (theo giá so sánh 2010) đạt 18,1 nghìn tỷ đồng, tiếp tục đà khởi sắc mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng 8,34%, đóng góp 2,75 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP của Tỉnh, giảm 1,09% so với cùng kỳ năm trước (năm 2022 tăng 9,43%). Một số ngành dịch vụ thị trường tăng cao, đóng góp nhiều vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm như sau: Hoạt động lưu trú, ăn uống tăng 11,69% so với cùng kỳ, đóng góp 0,24 điểm phần trăm; hoạt động vận tải, kho bãi tăng 29,89%, đóng góp 0,35 điểm phần trăm; hoạt động nghệ thuật, vui chơi, giải trí tăng 17,22%, đóng góp 0,17 điểm phần trăm; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 24,29% so cùng kỳ, đóng góp 0,10 điểm phần trăm. Tình hình hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2023 có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm (theo giá so sánh 2010) đạt 2,1 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 2,98% so với năm 2022, đóng góp 0,12 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Về cơ cấu nền kinh tế năm 2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 22,97%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 41,80%; khu vực dịch vụ chiếm 31,59%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,64% (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2022 là: 13,16%; 42,18%; 30,82%; 3,84%).

Chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh tế là GRDP bình quân đầu người. GRDP bình quân đầu người năm 2023 là 93,94 triệu đồng, tăng 9,53% so với năm 2022. Nhìn chung, tốc độ tăng GRDP nhanh hơn nhiều so với tỷ lệ tăng dân số nên GRDP bình quân đầu người năm sau vẫn cao hơn năm trước. Cụ thể năm 2022 đạt 85,76 triệu đồng (giá hiện hành), năm 2023 là 93,94 triệu đồng. Điều này phản ánh được hiệu quả cũng như trình độ sản xuất của tỉnh ngày càng được nâng lên và có bước phát triển rõ nét./.
 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top