Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2023 - Những điểm sáng

05/02/2024 - 03:05 PM
Năm 2023, kinh tế thế gii gp nhiu khó khăn, thách thc, Vit Nam vi quá trình hi nhp sâu rng, nn kinh tế đ m ln nên chu tác đng không nh, song “con tàu” kinh tế Vit Nam vn kiên cưng “vưt sóng” đt nhng thành tu đáng k,đim sáng trong khu vc trên thế gii.

Tăng trưng GDP thuc nhóm cao trong khu vc thế gii

Trong bi cnh kinh tế thế gii bt n, đy khó khăn, thách thc, hu hết các nn kinh tế trên thế gii đu mc tăng trưng thp hơn k vng; lm phát đã h nhit nhưng vn mc cao; chính sách tin t tht cht, n công thế gii đã tăng lên mc k lc, xung đt quân s gia Nga U-crai-na phc tp hơn, bt n đa chính tr, an ninh lương thc, thiên tai, biến đi khí hu… ngày càng gia tăng. Vi s vào cuc ca c h thng chính tr, Chính ph, Th tưng Chính ph đã ch đng, linh hot, quyết lit, sát sao ch đo các B, ngành, đa phương cùng vi s đoàn kết, tin tưng, ng h ca Nhân dân cng đng doanh nghip đã trin khai nhiu gii pháp nhm tháo g khó khăn, thúc đy tăng trưng, gi vng n đnh kinh tế vĩ các cân đi ln ca nn kinh tế.


 
Tc đ tăng GDP VA các khu vc theo quý năm 2023 (%)
Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2023 - Những điểm sáng

Tng sn phm trong nưc (GDP) quý IV/2023 ưc tính tăng 6,72% so vi cùng k năm trưc, cao hơn quý IV các năm 2020-2022 th hin xu hưng phc hi tích cc qua tng quý (quý I tăng 3,41%, quý II tăng 4,25%, quý III tăng 5,47%).
 
GDP năm 2023 ưc tính tăng 5,05% so vi năm trưc, mc tăng trưng cao trong khu vc thế gii trong bi cnh hu hết các t chc quc tế đánh giá kinh tế toàn cu năm 2023 s suy gim hơn năm trưc (Qu Tin t Quc tế - IMF d báo tăng trưng kinh tế thế gii năm 2023 đt 3%, thp hơn mc tăng trưng 3,5% năm 2022; T chc Hp tác Phát trin kinh tế - OECD nhn đnh kinh tế toàn cu năm 2023 tăng trưng 2,9%, thp hơn mc tăng 3,3% năm 2022).
 
Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2023 - Những điểm sáng 1

Quy nn kinh tế ngày càng m rng, GDP theo giá hin hành năm 2023 ưc đt 10.221,8 nghìn t đng, tương đương 430 t USD. GDP bình quân đu ngưi năm 2023 theo giá hin hành ưc đt 101,9 triu đng/ngưi, tương đương 4.284,5 USD, tăng 160,5 USD so vi năm 2022.

Kim soát lm phát thành công

Trong năm 2023, CPI tháng Mt tăng cao vi tc đ tăng 4,89% so vi cùng k năm trưc, áp lc lm phát rt ln nhưng sau đó đã gim dn; đến tháng Sáu mc tăng ch còn 2%; đến tháng Mưi hai tăng 3,58%; bình quân c năm 2023 CPI tăng 3,25%, vưt mc tiêu Quc hi đ ra.

đưc kết qu như vy do trong năm nhiu gii pháp tích cc đưc trin khai như: Gim mt bng lãi sut cho vay, n đnh th trưng ngoi hi; thúc đy gii ngân vn đu tư công; trin khai các gói tín dng h tr các ngành, lĩnh vc; gim thuế giá tr gia tăng vi mt s nhóm hàng hóa và dch v t 10% xung 8% t ngày 01/7/2023; gim thuế môi trưng vi nhiên liu bay; min, gim, gia hn thuế, phí, tin s dng đt, h tr doanh nghip; gia hn visa cho khách du lch; tháo g khó khăn, vưng mc ca th trưng trái phiếu doanh nghip, bt đng sn; công tác an sinh xã hi đưc quan tâm thc hin; ngun cung hàng hóa đưc bo đm, giá các mt hàng thiết yếu không biến đng bt thưng. Ngoài ra, giá mt s mt hàng gim theo giá thế gii cũng đã góp phn giúp gim áp lc lm phát như giá xăng du bình quân năm 2023 gim 11,02% so vi năm 2022, giá gas gim 6,94%.

th nói, năm 2023 Vit Nam đã thành công trong vic kim soát lm phát, góp phn n đnh kinh tế vĩ mô, đc bit trong bi cnh th trưng hàng hóa thế gii trong năm nhiu biến đng kim soát lm phát vn ưu tiên hàng đu ca nhiu quc gia trên thế gii.

Nông nghip tiếp tc “tr đ vng chc ca nn kinh tế

Sn xut nông, lâm nghip thy sn năm 2023 tăng trưng tích cc, tiếp tc tr đ vng chc ca nn kinh tế, góp phn đm bo an ninh lương thc, n đnh kinh tế. Giá tr tăng thêm ngành nông nghip năm 2023 ưc tăng 3,88% so vi năm trưc, đóng góp 0,34 đim phn trăm vào tc đ tăng tng giá tr tăng thêm ca toàn nn kinh tế, mc tăng trưng cao nht so vi các năm 2012-2020 năm 2022.

Chuyn đi cơ cu cây trng, mùa v hp lý cùng vi thi tiết thun li nên hot đng trng trt đưc mùa hu hết các đa phương, sn phm lúa go và rau qu xut khu đưc giá; sn lưng mt s cây lâu năm ch yếu tăng so vi năm trưc. Sn lưng lương thc ht năm 2023 ưc đt 47,9 triu tn, tăng 790 nghìn tn so vi năm 2022, trong đó sn lưng lúa đt 43,5 triu tn, tăng 0,8 triu tn. Dch bnh trên gia súc, gia cm đưc kim soát, sn lưng tht ln hơi xut chung đt 4.865,8 nghìn tn, tăng 7,2% so vi năm trưc; tht gia cm đt 2.308,7 nghìn tn, tăng 6%... Thy sn phát trin khá, tp trung chuyn đi theo hưng bn vng, khai thác đi đôi vi bo v ngun li, áp dng rng rãi nuôi trng ng dng công ngh cao; sn lưng thy sn năm 2023 ưc đt 9.312,3 nghìn tn, tăng 2,2% so vi năm trưc. Nhiu mt hàng xut khu nông, lâm, thy sn đt giá tr xut khu cao trên 3 t USD như: Rau qu đt 5,57 t USD, tăng 65,9% so vi năm 2022; go đt 4,82 t USD, tăng 39,4%; ht điu 3,63 t USD, tăng 17,6%; phê 4,18 t USD, tăng 3,1%; thy sn 9,01 t USD; g và sn phm g 13,42 t USD.

Sn xut công nghip phc hi tích cc trong nhng tháng cui năm

Xu hưng tích cc ca sn xut công nghip bt đu t quý II kéo dài đến hết năm, th hin qua tc đ tăng IIP tháng sau cao hơn tháng trưc, quý sau cao hơn quý trưc (quý I gim 2,6% so vi cùng k năm trưc; quý II gim 0,2%; quý III tăng 2,8%; quý IV ưc tăng 5%).

Giá tr tăng thêm toàn ngành công nghip năm 2023 ưc tăng 3,02% so vi năm 2022. Trong đó, ngành công nghip chế biến, chế to tăng 3,62%, đóng góp 0,93 đim phn trăm vào mc tăng tng giá tr tăng thêm ca toàn nn kinh tế; ngành sn xut phân phi đin tăng 3,79%, đóng góp 0,14 đim phn trăm; ngành cung cp nưc, hot đng qun x rác thi, nưc thi tăng 5,18%, đóng góp 0,03 đim phn trăm; riêng ngành khai khoáng gim 3,17%, làm gim 0,10 đim phn trăm.

 
Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2023 - Những điểm sáng 2

Trong năm 2023, trong s 33 ngành công nghip cp 2 thì ti 20 ngành tăng trưng so vi cùng k (chiếm 62,5% s ngành công nghip cp 2). Như vy, s ngành sn xut tăng trưng nhiu hơn s ngành sn xut gim so vi năm trưc. Trong đó, đáng chú ý mt s ngành ch lc tăng trưng khá như: Sn xut sn phm t cao suplastic tăng 13,2%; sn xut hoá cht và sn phm hoá cht tăng 9,5%; sn xut sn phm t kim loi đúc sn (tr máy móc, thiết b) tăng 8,3%; sn xut kim loi tăng 7,6%; sn xut giưng, t, bàn, ghế tăng 7,2%; dt tăng 7%; sn xut, chế biến thc phm tăng 6,1%...

Thương mi dch v tiếp tc đà tăng trưng khá

Các hot đng thương mi, dch v duy trì đà tăng trưng cao, đóng góp tích cc vào tăng trưng ca khu vc dch v. Giá tr tăng thêm khu vc dch v năm 2023 tăng 6,82% so vi năm trưc. Mt s ngành dch v th trưng t trng ln, đóng góp nhiu vào tc đ tăng tng giá tr tăng thêm toàn nn kinh tế như sau: Bán buôn bán l tăng 8,82% so vi năm trưc, đóng góp 0,86 đim phn trăm; ngành vn ti, kho bãi tăng 9,18%, đóng góp 0,55 đim phn trăm; hot đng tài chính, ngân hàng bo him tăng 6,24%, đóng góp 0,37 đim phn trăm; dch v lưu trú ăn ung tăng 12,24%, đóng góp 0,31 đim phn trăm.

Hot đng thương mi dch v tiêu dùng tháng cui năm din ra sôi đng góp phn hoàn thành kế hoch sn xut kinh doanh năm 2023. Tng mc bán l hàng hóa doanh thu dch v tiêu dùng theo giá hin hành ưc đt 6.231,8 nghìn t đng, tăng 9,6% so vi năm trưc (năm 2022 tăng 20%), nếu loi tr yếu t giá tăng 7,1% (năm 2022 tăng 15,8%). Doanh thu bán l hàng hóa ưc đt 4.858,6 nghìn t đng, chiếm 78% tng mc tăng 8,6% so vi năm trưc (loi tr yếu t giá tăng 6,9%).

Vn đu tư trc tiếp nưc ngoài (FDI) tăng trưng n tưng c v vn thc hin thu t vn mi

Vn đu tư trc tiếp nưc ngoài (FDI) thc hin ti Vit Nam năm 2023 ưc đt 23,18 t USD, tăng 3,5% so vi năm 2022. Đây s vn đu tư trc tiếp nưc ngoài thc hin cao nht t trưc đến nay. Trong đó: Công nghip chế biến, chế to đt 19,08 t USD, chiếm 82,3% tng vn đu tư trc tiếp nưc ngoài thc hin; sn xut, phân phi đin, khí đt, nưc nóng, hơi nưc điu hòa không khí đt 1,37 t USD, chiếm 5,9%; hot đng kinh doanh bt đng sn đt 1,15 t USD, chiếm 4,9%.

Nhng tháng cui năm 2023, dòng vn đu tư nưc ngoài vào Vit Nam phc hi mnh, kéo theo s tăng trưng bt phá so vi năm 2022. Tng vn đăng FDI năm 2023 đt gn 36,6 t USD, tăng 32,1% so vi năm 2022, trong đó vn đăng cp mi vn góp mua c phn (chiếm 78,47% tng vn) tăng rt cao, tương ng tăng 62,2% 65,7%.

Kết qu này đưc do môi trưng đu tư luôn đưc ci thin, hp dn vi nhiu ưu thế vưt tri. Đng thi, trong năm 2023, các hot đng ngoi giao kinh tế ca Đng, Nhà nưc đưc tăng cưng, Vit Nam đã nâng cp quan h Đ