Kết quả triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

27/02/2024 - 05:04 PM
Trong thời gian vừa qua, các Bộ, ngành và địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia được đề ra tại Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ; triển khai rà soát, cập nhật và cụ thể hóa các nội dung của Quy hoạch tổng thể quốc gia vào các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh để bảo đảm có sự đồng bộ, thống nhất giữa các cấp quy hoạch.

Kết quả thực hiện

Theo báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành và địa phương đã thực hiện phổ biến, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của Nghị quyết số 81/2023/QH15, Nghị quyết số 90/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Từ đó, đã nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của việc thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với sự phát triển của quốc gia trong thời kỳ tới.

Bên cạnh đó, thực hiện quy định của pháp luật về quy hoạch và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tài liệu công bố Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Văn bản số 8807/VPCP-CN ngày 10/11/2023 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ đăng tải tài liệu công bố Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (Cơ quan tổ chức lập quy hoạch) và Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan lập quy hoạch).
Ảnh minh họa

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, các Bộ, ngành và địa phương đã chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện quy hoạch, trình thẩm định và trình phê duyệt các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhìn chung, chất lượng công tác quy hoạch đã được nâng cao, từng bước phát huy kết quả tích cực trên thực tiễn và tạo ra các cơ hội phát triển mới, không gian phát triển mới và giá trị mới cho quốc gia, vùng, địa phương trong thời kỳ quy hoạch.

Các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 đã bám sát Chiến lược phát triển đất nước 10 năm 2021-2030, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; thể hiện rõ khát vọng phát triển và tính sáng tạo, đổi mới, chú trọng tính liên kết vùng, liên kết ngành, phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại như công nghệ thông tin địa lý, chồng lớp bản đồ GIS vào công tác lập quy hoạch. Đến nay, đã có 109/111 quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia đã lập xong (đạt 98%).

Báo cáo cũng nêu các kết quả lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố quy hoạch vùng và ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng; Kết quả lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố quy hoạch tỉnh và ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh; kết quả thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khác trong năm 2023 được giao tại Nghị quyết 90/NQ-CP của Chính phủ; các nhiệm vụ đã hoàn thành theo đúng tiến độ được Chỉnh phủ giao tại Nghị quyết số 90/NQ-CP; các nhiệm vụ Chính phủ giao trình trong năm 2023 nhưng đang được triển khai thực hiện; tình hình triển khai các dự án quan trọng quốc gia đã được xác định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 81/2023/QH15 thuộc Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo báo cáo, nhìn chung, trong thời gian vừa qua, các Bộ, ngành và địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia được đề ra tại Nghị quyết số 81/2023/QH15 và Nghị quyết số 90/NQ-CP; triển khai rà soát, cập nhật và cụ thể hóa các nội dung của Quy hoạch tổng thể quốc gia vào các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh để bảo đảm có sự đồng bộ, thống nhất giữa các cấp quy hoạch.

Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch. Nhìn chung, chất lượng công tác quy hoạch đã được nâng cao, từng bước phát huy kết quả tích cực trên thực tiễn và tạo ra các cơ hội phát triển mới, không gian phát triển mới và giá trị mới cho quốc gia, vùng, địa phương trong thời kỳ quy hoạch.

Trong bố trí nguồn lực, các Bộ, ngành và địa phương đã ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể quốc gia, nhất là tập trung nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án quan trọng quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quan trọng quốc gia đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư; làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai các dự án theo Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội. Một số địa phương đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Một số hạn chế và kiến nghị

Việc triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số Bộ, ngành chậm ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao chủ trì tại Nghị quyết số 90/NQ-CP theo nhiệm vụ giao tại điểm b khoản 1 Mục IV Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ chưa hoàn thành theo đúng tiến độ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 90/NQ-CP; một số quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia chưa được phê duyệt theo đúng tiến độ được giao tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ; chậm ban hành Kế hoạch thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như: Các Bộ, ngành khẩn trương ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao chủ trì tại Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 theo nhiệm vụ giao tại điểm b khoản 1 Mục IV Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các Bộ, ngành khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nhiệm vụ được Chính phủ giao trình trong năm 2023 nhưng chưa hoàn thành; tập trung nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ giao trong năm 2024, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành theo đúng tiến độ tại Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ.

Các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thành việc lập, thẩm định, trình phê duyệt các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; trình ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch trong năm 2024 trên cơ sở bảo đảm chất lượng các quy hoạch, trong đó, đối với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, khẩn trương tổ chức công bố, công khai quy hoạch theo quy định, trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; xây dựng, trình ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định; rà soát, chỉnh lý hồ sơ, đảm bảo thống nhất với quyết định được phê duyệt để cập nhật vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo quy định tại Điều 42 Luật Quy hoạch và quy định tại Điều 41 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ. 

Đối với các quy hoạch đã thẩm định xong, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định; Đối với các quy hoạch đã trình thẩm định, khẩn trương tổ chức thẩm định theo quy định; Đối với các quy hoạch đang xây dựng hoặc đang lấy ý kiến, khẩn trương tập trung bố trí mọi nguồn lực để sớm hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định theo quy định.

Các Bộ, ngành và địa phương tập trung bố trí nguồn lực, đề xuất hoặc ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã được xác định trong Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quan trọng quốc gia đã được xác định tại Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên cơ sở bảo đảm tính đồng bộ, liên kết, thống nhất, không chồng lấn, mâu thuẫn giữa các chương trình, dự án của các ngành, các địa phương./.

 
PV

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top