Trà Vinh phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước năm 2025

17/10/2023 - 10:19 PM
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bản tỉnh Trà Vinh đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia bằng hành động, việc làm cụ thể. Nhờ đó, Trà Vinh đã đạt được những kết quả tích cực, tạo động lực để Tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước khi kết thúc giai đoạn 2021-2025.
           
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh, Ủy ban Nhân dân (UBND), Ban Chỉ đạo tỉnh Trà Vinh đã ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (Chương trình). Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2023 cho thấy, Trà Vinh đã đạt được nhiều kết quả tích cực và toàn diện trong xây dựng NTM. Cụ thể:

Về công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện Chương trình: Ban Chỉ đạo các cấp đã tổ chức lồng ghép được 1.223 cuộc vận động, tuyên truyền với 25,17 nghìn lượt người tham dự. Các nội dung tuyên truyền, vận động chủ yếu là về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và xây dựng đời sống văn hóa; các nội dung thực hiện tiêu chí xã, huyện NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu… Văn phòng Điều phối NTM Tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch tập huấn tuyên truyền, nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp với 51 lớp tập huấn và hơn 1,5 nghìn lượt người tham dự. Song song với kiện toàn, thành lập hệ thống bộ máy chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình.

HĐND, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành các văn bản chỉ đạo lập kế hoạch, thẩm định, phê duyệt, phân bổ, giao vốn ngân sách thực hiện Chương trình MTQG phát triển NTM giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Tỉnh đã giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 là 325,91 tỷ đồng (100% kế hoạch); đồng thời ngân sách tỉnh phân bổ vốn đầu tư đối ứng thực hiện Chương trình là 550 tỷ đồng.

 
Trà Vinh phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước năm 2025
Trà Vinh phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước năm 2025

Về kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về NTM các cấp: HĐND Tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 thông qua Đề án xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trước năm 2025. Tính tới thời điểm 07/3/2023, toàn Tỉnh có 06/9 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Ngày 02/6/2023, 2 huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải chính thức được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng số huyện đạt chuẩn NTM của Trà Vinh lên 8 huyện. Có 82/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 96,47%; có 27 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 632/641 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa và ấp NTM (tăng 24 ấp so với cuối năm 2021), đạt 98,6%, trong đó có 53 ấp NTM kiểu mẫu (tăng 45 ấp so với cuối năm 2021); 218.997/229.418 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, nông thôn mới, đạt 95,46% (tăng 5.680 hộ so với cuối năm 2021).

Về kết quả thực hiện các nội dung thành phần, các chương trình chuyên đề: Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện có 85/85 xã đã rà soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch chung xây dựng NTM, chiếm tỷ lệ 100%. Với sự hỗ trợ từ nguồn vốn của địa phương và lồng ghép các chương trình, dự án, Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã tích cực vận động nhân dân hiến đất, cây cối, hoa màu, ngày công lao động để thực hiện các công trình cơ sở hạ tầng nhằm hoàn thiện từng tiêu chí. Nhờ đó, Tỉnh đã triển khai đầu tư xây dựng trên 56 dự án giao thông với tổng chiều dài trên 952,79 km đường và 140 cầu. Đã kiểm tra, đánh giá và công nhận 82/85 xã đạt tiêu chí số 2 NTM về giao thông, đạt 96,47%; công nhận 27/85 xã đạt tiêu chí số 2 NTM nâng cao, chiếm tỷ lệ 31,76%; có 08 đơn vị hành chính cấp huyện đạt tiêu chí số 2. Tỉnh đã đầu tư nạo vét 84 tuyến kênh cấp II, sửa chữa và thay mới 10 cửa cống, đầu tư xây dựng 499 công trình, đến nay, 85/85 xã đạt tiêu chí số 3 về Thủy lợi. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng điện trên địa bàn các xã xây dựng NTM, năm 2022, Trà Vinh thực hiện chủ trương xóa dần việc bán điện qua hình thức câu phụ cho 5.734 hộ dân, đạt tiêu chí số 4 về Điện. Năm 2022, có 19 trường học được công nhận và tái công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh lên 162/402 trường, đạt tỷ lệ 40,3%. Tỉnh cũng đầu tư xây mới 11 trạm Y tế, nâng cấp cải tạo 18 Trạm Y tế và mua sắm trang thiết bị.

Thực hiện phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, Trà Vinh đã chuyển 3,14 nghìn ha đất trồng lúa sang các loại cây trồng khác và nuôi trồng thủy sản. Diện tích nuôi tôm thâm canh mật độ cao tiếp tục được nhân rộng. Với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2022, Trà Vinh công nhận thêm 104 sản phẩm mới, nâng tổng số sản phẩm được công nhận OCOP toàn tỉnh lên 184 sản phẩm; trong đó có 09 sản phẩm đạt 5 sao, 38 sản phẩm 4 sao và 137 sản phẩm 3 sao. Số Hợp tác xã (HTX) thành lập mới trong năm 2022 là 23 HTX, vượt 130% kế hoạch, tăng 21% so với cùng kỳ.

Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn luôn được Tỉnh quan tâm. Hiện, toàn Tỉnh có 928,64 nghìn người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 92,13%; trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi có 5 nghìn trẻ, chiếm 6,9%; trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn 4,7%; 97/97 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2021. Chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn được nâng cao, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy theo hướng bền vững gắn với du lịch nông thôn. Toàn Tỉnh có 752/756 ấp, khóm văn hóa; 85/85 xã văn hóa NTM; 19/21 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; 103/106 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn; 753/756 nhà văn hóa ấp, khóm; 1.162/1.200 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 08 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện. Chất lượng môi trường được nâng cao, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn, góp phần giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam. Tỉnh đã tổ chức thực hiện 46 chương trình, dự án/nhiệm vụ, trong đó có một số nhiệm vụ, dự án, góp phần thực hiện tiêu chí nông thôn mới có liên quan bằng nguồn vốn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường (khoảng hơn 12 tỷ đồng). Đến thời điểm rà soát, 100% người dân nông thôn đã được dùng nước hợp vệ sinh, 77,2% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch; 63/85 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm; 13 xã đang hoàn thiện và chờ gửi báo cáo đánh giá.

Bên cạnh đó, vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới được nâng cao; chất lượng các dịch vụ hành chính công được cải thiện và nâng cao; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn. Các tiêu chí về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng theo Bộ tiêu chí về xã có điểm phục vụ bưu chính; có dịch vụ viễn thông, Internet; hệ thống đài truyền thanh cơ sở và hệ thống loa đến các ấp; có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Công tác giám sát được thực hiện nghiêm túc, góp phần hỗ trợ Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khắc phục các tồn tại, hạn chế và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Nhìn chung, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025 được thực hiện trên cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Trà Vinh phấn đấu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước khi kết thúc giai đoạn 2021-2025. Để hiện thực hóa nhiệm vụ này, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025 (Đề án). Mục đích nhằm đảm bảo thực sự nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh và được tiến hành đồng loạt ở tất cả các xã trong Tỉnh. Thực hiện đồng bộ tất cả các tiêu chí trên cơ sở kế thừa, lồng ghép với các chương trình, dự án và các cuộc vận động, các phong trào quần chúng đang được triển khai ở nông thôn, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tập trung nguồn lực, có trọng tâm, trọng điểm để dồn sức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025. Đề án đặt ra mục tiêu chung là tiếp tục triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, chú trọng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu từ tỉnh đến cơ sở một cách đồng bộ, gắn với thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Cùng với đó, nâng cao toàn diện chất lượng xây dựng NTM trên địa bàn Tỉnh. Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM các cấp trên cơ sở những tiêu chí đã đạt được nhằm tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn. Mục tiêu cụ thể, phấn đấu trước năm 2025, tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 100% huyện đạt chuẩn NTM, 20% huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tin tưởng rằng, với những thành tựu đã đạt được, sự đoàn kết, quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, Trà Vinh sẽ đạt được mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM như kỳ vọng./.

Thu Hiền
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top