Lời giải nào cho bài toán Chấn hưng văn hóa?

05/02/2024 - 09:25 AM
Đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế để phát triển văn hoá là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần khơi dậy tiềm năng nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh bền vững đất nước. Đđáp ứng nhiệm vụ trên, cần xây dựng, củng cố, giữ gìn phát triển văn hóa một cách bền vững, qua đó đặt ra yêu cầu tìm lời giải cho bài toán chấn hưng văn hóa.

Bài toán chn hưng văn hóa trong thi đi mi

Vi b dày hàng ngàn năm lch s dng xây phát trin, Vit Nam đã tri qua bao biến c thăng trm, đng thi cũng tích lũy, kiến to phát huy đưc nhiu giá tr, bn sc văn hóa riêng, to nên tinh hoa, hn ct ca dân tc, đim sc màu cho bc tranh văn hóa ca nhân loi. Văn hóa không ch hot đng mang ý nghĩa tinh thn ca xã hi, mà còn v trí, vai trò, ý nghĩa sc mnh to ln đi vi s phát trin ca đt nưc, ca dân tc. Sc mnh to ln ca văn hóa đưc khng đnh t trong Cương lĩnh chính tr đu tiên ca Đng năm 1930 vi yêu cu v phát trin văn hóa ca dân tc. Đc bit năm 1943, Đ cương v văn hóa Vit Nam - Đ cương văn hóa đu tiên ca đt nưc thi k sau phong kiến đã ch “Mt trn văn hóa là mt trong ba mt trn (kinh tế, chính tr, văn hóa)”  ch trương phát trin văn hóa theo ba hưng: Dân tc - Khoa hc - Đi chúng. Văn hóa còn th hin là mt trn xung kích trong 2 cuc kháng chiến trưng k thn k ca dân tc vi đi ngũ trí thc, văn ngh sĩ, nhân dân là nhng chiến sĩ

 
Lời giải nào cho bài toán Chấn hưng văn hóa?
Xây dng nvăn hoá Vit Nam tiên tiến, đđà bn sc dân tc đ văn hoá thc s tr thành sc mnh ni sinh, đng lc phát triđnưc  bv T quc.

Đi hi Đi biu toàn quc ln th IV ca Đng đã đánh giá rt cao nhng đóng góp ca ngành văn hóa, văn hc, ngh thut Vit Nam trong s nghip kháng chiến chng M, cu nưc khng đnh: “Vi nhng thành tu đã đt đưc ch yếu trong vic phn ánh hai cuc kháng chiến vĩ đi ca dân tc, văn hc, ngh thut nưc ta xng đáng đng vào hàng ngũ tiên phong ca nhng nn văn hc, ngh thut chng đế quc trong thi đi ngày nay. Nhiu nhân tài kit xut ca nn văn hóa Vit Nam đã đưc thế gii công nhn và phong tng danh hiu “Danh nhân văn hóa thế gii như: Ch tch H Chí Minh, Nguyn Du, Nguyn Trãi, Chu Văn An, Nguyn Đình Chiu, H Xuân Hương…

Trong thi bìnhbưc vào thi k đi mi, hi nhp, xây dng và phát trin, nn văn hóa Vit Nam tiên tiến, đm đà bn sc dân tc đưc xác đnh là mt trong nhng đc trưng cơ bn ca chế đ xã hi ch nghĩa Vit Nam đang hưng ti xây dng. Kế tha quan đim ca Ch tch H Chí Minh trong công cuc kiến thiết đt nưc, văn hóa thuc mt trong bn vn đ cùng phi chú ý đến, cùng phi coi trng ngang nhau, đó là: Chính tr, kinh tế, xã hi, văn hóa.

Nhng nhim k đi hi gn đây, Đng Cng sn Vit Nam luôn đ cao, coi văn hóa là mt trong các tr ct phát trin bn vng. C th, Cương lĩnh b sung cho Cương lĩnh xây dng đt nưc trong thi k quá đ lên ch nghĩa xã hi năm 2011 đã xác đnh mt trong các đnh hưng ln là: Xây dng nn văn hóa Vit Nam tiên tiến, đm đà bn sc dân tc, phát trin toàn din, thng nht trong đa dng, thm nhun sâu sc tinh thn nhân văn, dân ch, tiến b; làm cho văn hóa gn kết cht chthm sâu vào toàn b đi snghi, tr thành nn tng tinh thn vng chc, sc mnh ni sinh quan trng ca phát trin…

Đi hi Đng ln th XIII xác đnh mt trong nhng đnh hưng phát trin đt nưc giai đon 2021-2025, đó là: Xây dng nn văn hoá Vit Nam tiên tiến, đm đà bn sc dân tc đ văn hoá thc s tr thành sc mnh ni sinh, đng lc phát trin đt nưc bo v T quc. Đng thi, phát huy giá tr, phát trin văn hóa Vit Nam đã mt ln na khng đnh vai trò quan trng ca thi đi mi, th hin trong nhóm nhim v trng tâm đt phá chiến lưc đ phát trin đt nưc.

Tuy nhiên, trong bi cnh hin nay, nhng thay đi ca tiến trình tăng trưng đc bit là s giao thoa văn hóa trong quá trình hi nhp đã tác đng ít nhiu nh hưng đến nn văn hóa Vit Nam. Trong bài viết “Quyết tâm chn hưng và xây dng thành công mt nn văn hóa Vit Nam tiên tiến, đm đà bn sc dân tc, Tng Bí thư Nguyn PTrng đã ch ra mt s hn chế ca văn hóa hin nay.

C
th: Văn hóa chưa đưc các cp, các ngành nhn thc mt cách sâu sc chưa đưc quan tâm mt cách đy đ tương xng vi kinh tế chính tr; chưa tht s tr thành sc mnh ni sinh, đng lc ca s phát trin bn vng đt nưc. Vai trò ca văn hóa trong xây dng con ngưi chưa đưc xác đnh đúng tm, còn chiu hưng nng v chc năng gii trí. Phát trin các lĩnh vc văn hóa chưa đng b, còn phiến din, nng v hình thc, chưa đi vào chiu sâu, thc cht. Thiếu nhng tác phm văn hóa, văn hc, ngh thut ln, tm c, phn ánh đưc tm vóc ca s nghip đi mi, tác dng tích cc đi vi vic xây dng đt nưc, xây dng con ngưi. Môi trưng văn hóa vn b ô nhim bi các t nn xã hi, tham nhũng, tiêu cc...

Nhn đnh v nhng h ly, tác đng tiêu cc s yếu kém, khuyết đim ca văn hóa hin nay kh năng nh hưng đến đến phát trin kinh tế - xã hi, xây dng con ngưi môi trưng văn hóa Vit Nam trong tình hình mi đã đt ra yêu cu đy mnh hơn na vic chn hưng phát trin nn văn hóa Vit Nam trong thi gian ti.

Tìm li gii cho bài toán chn hưng văn hóa

Đng trưc yêu cu thách thc ca s đi thay trong quá trình hi nhp, công cuc chn hưng văn hóa đưc xác đnh là nhim v quan trng, là “mnh lnh” mi ca thi đi. Hi ngh Văn hóa toàn quc năm 2021 đã xác đnh 6 nhóm nhim v 4 nhóm gii pháp xây dng, gi gìn phát huy nhng giá tr đc sc ca nn văn hóa Vit Nam tiên tiến, đm đà bn sc dân tc, các nhim v trng tâm đ xây dng, gi gìn, chn hưng phát trin nn văn hóa ca dân tc. C th:

Mt là, khơi dy mnh m hơn na tinh thn yêu nưc, ý chí t cưng, tinh thn đoàn kết, khát vng phát trin đt nưc phn vinh, hnh phúc ca toàn dân tc; phát huy cao đ nhng giá tr văn hóa, sc mnh tinh thn cng hiến ca mi ngưi dân Vit Nam, to ngun lc ni sinh đng lc đt phá đ thc hin thành công mc tiêu phát trin đt nưc mà Đi hi XIII ca Đng đã đ ra.

Hai là, xây dng con ngưi Vit Nam thi k đi mi, phát trin, hi nhp vi nhng giá tr chun mc phù hp, gn vi gi gìn, phát huy giá tr gia đình Vit Nam, h giá tr văn hóa, giá tr ca quc gia - dân tc; kết hp nhun nhuyn nhng giá tr truyn thng vi giá tr thi đi: Yêu nưc, đoàn kết, t cưng, nghĩa tình, trung thc, trách nhim, k cương, sáng to. Nhng giá tr y đưc nuôi dưng bi văn hóa gia đình Vit Nam vi nhng giá tr ct lõi: m no, hnh phúc, tiến b, văn minh; đưc bi đp, phát trin bi nn văn hóa Vit Nam tiên tiến, đm đà bn sc dân tc vi h giá tr: Dân tc, dân ch, nhân văn, khoa hc; trên nn tng ca h giá tr quc gia cũng là mc tiêu phn đu cao c ca dân tc ta: Hoà bình, thng nht, đc lp, dân giàu, nưc mnh, dân ch, công bng, văn minh, hnh phúc.

Ba là, phát trin toàn din đng b các lĩnh vc văn hóa, môi trưng văn hóa, đi sng văn hoá: Bo tn, phát huy các giá tr văn hóa truyn thng, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loi, đng thi nâng cao cht lưng, hiu qu sáng to các giá tr văn hóa mi. Xây dng môi trưng văn hóa lành mnh, văn minh gn lin vi đu tranh không khoan nhưng vi cái xu, cái ác, phi văn hóa, phn văn hóa; bo v nhng giá tr chân - thin - m. Nâng cao đi sng văn hóa ca nhân dân; xây dng đi sng văn hóa vui tươi, lành mnh, hnh phúc; khc phc s chênh lch v trình đ phát trin hưng th văn hóa gia các vùng, min ca đt nưc.

Bn là, phát huy vai trò ch th sáng to, ch th th hưng văn hóa là nhân dân; tôn trng bo v s biu đt đa dng ca văn hóa, ca ngưi dân, các dân tc, các vùng, min; phát trin các phong trào văn hóa sâu rng, thc cht; ci thin điu kin, nâng cao mc hưng th văn hóa ca nhân dân, bo đm s công bng. Đ cao, phát huy vai trò tiên phong ca đi ngũ trí thc, văn ngh sĩ, ca nhng ngưi làm công tác văn hóa.

Năm là, chú trng xây dng Đng h thng chính tr v văn hóa, v đo đc; kiên quyết đu tranh phòng, chng tham nhũng, tiêu cc, đ Đng ta h thng chính tr ca nưc ta tht s đo đc, văn minh, tiêu biu cho lương tri phm giá con ngưi Vit Nam. Xây dng văn hóa trong lãnh đo, qun lý; phát huy vai trò nêu gương ca cán b, đng viên, nht là cán b cp chiến lưc, ngưi đng đu theo tư tưng, đo đc, phong cách văn hóa ca Ch tch H Chí Minh. Nâng cao vai trò, năng lc lãnh đo ca Đng; hiu qu qun lý ca Nhà nưc; s tham gia tích cc ca Mt trn T quc các t chc chính tr - xã hi trong s nghip phát trin văn hóa.

Sáu là, xây dng môi trưng văn hóa s phù hp vi nn kinh tế s, xã hi s công dân s, làm cho văn hóa thích nghi, điu tiết s phát trin bn vng đt nưc trong bi cnh Cách mng công nghip ln th tư. Khn trương phát trin các ngành công nghip văn hóa, xây dng th trưng văn hóa lành mnh.

Mt s gii pháp đ chn hưng phát trin văn hóa, xây dng con ngưi Vit Nam theo yêu cu đưc đt ra là:

Th nht, tiếp tc nâng cao nhn thc năng lc lãnh đo ca Đng, s qun lý ca Nhà nưc trên lĩnh vc văn hoá đ đáp ng yêu cu phát trin văn hóa, xây dng con ngưi Vit Nam trong thi k phát trin kinh tế th trưng đnh hưng xã hi ch nghĩa, đy mnh công nghip hóa, hin đi hóa hi nhp quc tế ngày càng sâu rng. Đi vi công tác qun lý nhà nưc, cn sm khc phc tình trng chm th chế hóa đưng li, quan đim, ch trương ca Đng thành lut pháp các chính sách c th, kh thi v phát trin văn hóa, xây dng con ngưi. Đy mnh công tác sp xếp li t chc b máy qun lý văn hóa t trung ương đến cơ s.

Th hai, xây dng, bi dưng đi ngũ cán b trc tiếp làm công tác văn hóa tương xng vi yêu cu nhim v phát trin văn hóa Vit Nam trong giai đon mi; sm khc phc tình trng chp vá, tu tin trong b trí cán b làm công tác văn hóa c trung ương đa phương.

Th ba, quan tâm hơn na đến vic bo tn, tôn to phát huy các giá tr văn hóa dân tc, các giá tr văn hóa vt th phi vt th ca các vùng, min, ca đng bào các dân tc, kết hp vi tiếp thu tinh hoa văn hóa ca thi đi. Phát trin “sc mnh mm” ca văn hóa Vit Nam, góp phn nâng cao sc mnh tng hp quc gia trong thi gian ti.

Th tư, chú trng xây dng văn hóa ng x lành mnh trong xã hi, phát huy nhng giá tr tích cc v thun phong, m tc ca gia đình xã hi; nêu cao tinh thn tương thân, tương ái, đoàn kết; trng tình nghĩa, trng công đo lý xã hi.

Đ gii thành công bài toán chn hưng văn hóa, bên cnh đưng li, ch trương, chính sách ca Đng Nhà nưc, còn cn nhng bàn tay, khi óc, vi tinh thn đoàn kết, chung sc chung lòng ca qun chúng nhân dân c nưc. Mi cá nhân cn nâng cao ý thc, nhn thc, tm quan trng ca vic xây dng, gi gìn và phát huy bn sc văn hóa ca đa phương, ca đt nưc t chính vic xây dng văn hóa bn thân, gìn gi nhng h giá tr tinh thn vt cht tt đp cho các thế h mai sau./.

Tài liu tham kho:
  1. Bài viết “Quyết tâm chn hưng xây dng thành công mt nn văn hóa Vit Nam tiên tiến, đm đà bn sc dân tc, Tng Bí thư Ban Chp hành Trung ương Đng Nguyn P Trng.
  2. Ngh quyết Đi hi đi biu toàn quc ln th IV ln th XIII ca Đng Cng sn Vit Nam.
  3. Đ cương văn hóa Vit Nam, c Tng Bí thư Ban Chp hành Trung ương Đng Trưng Chinh, năm 1943.
Mai Trang
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top