Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

17/04/2024 - 08:34 AM
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã ký Quyết định số 54/QĐ-BCĐCTMTQG về ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo này.

Theo Chương trình, năm 2024, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 18/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 27/01/2022 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương tại Thông báo số 93/TB-VPCP ngày 13/3/2024 của Văn phòng Chính phủ về Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương trực tuyến với các địa phương về tình hình triển khai các CTMTQG năm 2023 và 02 tháng đầu năm 2024. Trong đó, nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung triển khai trong thời gian tới, cụ thể:

Một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn.

Hai là, triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các CTMTQG đã được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các CTMTQG tại các địa phương; kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

 
Ảnh minh họa

Ba là, tập trung triển khai xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền giao; chủ động nắm bắt, xử lý các khó khăn, vướng mắc của địa phương theo thẩm quyền. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành các CTMTQG từ trung ương đến cơ sở.

Bốn là, tiếp tục có biện pháp quyết liệt để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu được Quốc hội giao, quyết tâm giải ngân 100% vốn kế hoạch được giao trong năm 2024 (bao gồm cả nguồn vốn ngân sách nhà nước đã giao năm 2022, 2023 được chuyển sang tiếp tục thực hiện năm 2024).

Năm là, nâng cao việc phối hợp giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, giữa các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và các cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương trong công tác tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương để quản lý, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các CTMTQG đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Sáu là, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân về các CTMTQG nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai thực hiện các CTMTQG.

Theo Quyết định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của các bộ, cơ quan liên quan theo Chương trình công tác năm 2024; thực hiện chế độ báo cáo theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương; tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 theo quy định.

Các bộ, cơ quan trung ương là chủ dự án thành phần thuộc các CTMTQG theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo công tác hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các CTMTQG; nghiên cứu, tổ chức các hội nghị tập huấn, cuộc họp, hội nghị chuyên đề trong lĩnh vực được phân công quản lý, chú trọng tuyên truyền các mô hình tiên tiến, cách làm hay của từng CTMTQG để nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương và điều kiện thực tế của địa phương để chủ động phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương trong triển khai các nhiệm vụ được phân công.

Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện các CTMTQG năm 2024 của địa phương; rà soát, trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản để triển khai tổ chức thực hiện các chương CTMTQG trên địa bàn bảo đảm phù hợp, thống nhất với các quy định hiện hành.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu, khẩn trương triển khai thực hiện các chính sách đặc thù được quy định tại Nghị quyết 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các CTMTQG; Có biện pháp quyết liệt thúc đẩy việc huy động, giải ngân các nguồn vốn thực hiện các CTMTQG; tiếp tục cân đối, bố trí đủ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện các CTMTQG theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện đối với cấp huyện, cấp xã, nhất là việc thực hiện các cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn huy động, tham gia, đóng góp tự nguyện của Nhân dân theo quy định hiện hành. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật về đầu tư công, quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG và các quy định khác có liên quan.

Quyết định nêu rõ, trong quá trình thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương, trường hợp phát sinh vướng mắc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương làm đầu mối tổng hợp, đề xuất giải pháp, báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết định./.

 
PV
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top