Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Con số và Sự kiện

02/07/2019 - 09:54 AM
Vị trí và Chức năng
 1. Tạp chí Con số và Sự kiện là cơ quan ngôn luận của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), thực hiện chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác và hoạt động của Ngành; phổ biến thông tin thống kê kinh tế - xã hội, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu và phổ biến thông tin khoa học thống kê theo quy định.
 1. Tạp chí Con số và sự kiện là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Tạp chí Con số và sự kiện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
 
Nhiệm vụ và quyền hạn
 1. Tạp chí Con số và sự kiện hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích được quy định trong giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp và theo quy định của pháp luật.
 1. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuyên truyển, phổ biến chủ trương, kế hoạch công tác hàng năm, dài hạn của Tổng cục Thống kê và các hoạt động của ngành Thống kê.
 1. Thông tin tình hình kinh tế - xã hội trong nước và ngoài nước; thông tin các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê.
 1. Phổ biến, trao đổi kinh nghiệm công tác thống kê, các vấn đề về lý luận, phương pháp thống kê; các công trình khoa học của các cá nhân, tổ chức thống kê trong và ngoài nước.
 1. Thực hiện các dịch vụ tuyên truyền theo quy định của pháp luật, phù hợp với tính chất hoạt động của cơ quan báo chí (dịch vụ in, xuất bản, phát hành các loại ấn phẩm và một số dịch vụ khác có liên quan).
 1. Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền các sự kiện quan trọng của ngành Thống kê.
 1. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác quốc tế phục vụ hoạt động báo chí của đơn vị theo quy định của pháp luật.
 1. Quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.
 1. Quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật và Tổng cục Thống kê.
 1.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao.
Cơ cấu tổ chức


Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Con số và Sự kiện 5
 

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top