Cả nước phấn đấu hoàn thành Điều tra doanh nghiệp năm 2024 với kết quả cao nhất

07/05/2024 - 03:56 PM

Song song với cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, từ ngày 01/4/2024, các địa phương trên cả nước tiến hành thu thập thông tin Điều tra doanh nghiệp năm 2024 theo Phương án được ban hành kèm theo Quyết định số 638/QĐ-TCTK ngày 17/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Đây là cuộc điều tra được ngành Thống kê thực hiện hàng năm, nhằm thu thập thông tin toàn diện về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên cả nước.

Để đảm bảo thực hiện cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2024 chất lượng, chính xác, đúng tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND các tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban quản lý Khu kinh tế, Liên minh Hợp tác xã và các Hiệp hội doanh nghiệp phối hợp, hỗ trợ và cung cấp các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan cho ngành Thống kê địa phương; đôn đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã cung cấp thông tin vào phiếu webform trên trang thông tin điện tử của cuộc điều tra theo quy định. Đồng thời yêu cầu Cục Thuế các tỉnh chỉ đạo các Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các Chi cục Thống kê rà soát các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, chủ động cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu báo cáo tài chính năm 2023 của các doanh nghiệp cho ngành Thống kê để phục vụ cuộc điều tra.

Năm 2024, Điều tra Doanh nghiệp có một số điểm mới, góp phần nâng cao hiệu quả và tính chính xác của dữ liệu thu thập. Cụ thể là: Cải tiến nội dung và giải thích chi tiết bảng hỏi, giúp các doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt yêu cầu và cung cấp thông tin chính xác; Bổ sung thông tin lao động là người nước ngoài, nhằm phản ánh bức tranh đa dạng của thị trường lao động Việt Nam trong thời kỳ hội nhập; Thu thập bổ sung một số thông tin phục vụ biên soạn các chỉ tiêu liên quan đến tài khoản quốc gia, góp phần hoàn thiện hệ thống thống kê quốc gia, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội; Điều tra thêm 2 phiếu chuyên ngành, nhằm nâng cao độ sâu và chi tiết của dữ liệu thu thập, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý và hoạch định chính sách.

Với những điểm mới trên, CTK các tỉnh, thành phố đặc biệt chú trọng công tác tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên và tổ chức tập huấn cho các ĐTV trong thu thập các thông tin nhận dạng (gồm thông tin định danh của đơn vị điều tra; ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh; loại hình doanh nghiệp; cơ sở trực thuộc của doanh nghiệp); thông tin về lao động và thu nhập của người lao động (gồm số lao động; thu nhập của người lao động); thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh (kết quả hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh; vốn đầu tư; sản lượng sản xuất của sản phẩm; tiêu dùng năng lượng; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phân tổ theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam) và thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ của doanh nghiệp.

Để có được bức tranh chung toàn diện, rõ nét và chân thực về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp từ kết quả Điều tra Doanh nghiệp năm 2024, CTK các tỉnh, thành phố  đã chú trọng tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tích cực tham gia cuộc điều tra, nâng cao nhận thức và sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp; đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác; huy động các điều ta viên, giám sát viên hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp trong quá trình kê khai thông tin trên phiếu điều tra, để giảm thiểu những sai sót, đảm bảo quá trình điều tra diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Với sự quyết liệt triển khai của các Cục Thống kê tỉnh, thành phố cùng sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các sở, ngành, tổ chức, chính quyền các cấp tại các địa phương, công tác thu thập thông tin Điều tra doanh nghiệp năm 2024 hiện đang được đẩy mạnh.

Theo phương án điều tra của Tổng cục Thống kê, Hồ Chí Minh là một trong hai thành phố có thời gian thực hiện Điều tra doanh nghiệp 2024 dài nhất, từ 01/4/2024 đến 31/7/2024, do đây là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, có số lượng doanh nghiệp tham gia điều tra lớn với tổng số 312.188 doanh nghiệp, trong đó 290.655 doanh nghiệp thực hiện điều tra toàn bộ và 21.533 doanh nghiệp thực hiện điều tra mẫu.

Với ý nghĩa quan trọng của cuộc điều tra, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức phối hợp với Cục Thống kê triển khai các cuộc điều tra nói chung và điều tra doanh nghiệp nói riêng trên địa bàn Thành phố. Cụ thể, UBND Thành phố đã giao Cục Thuế chỉ đạo các Chi cục Thuế quận, huyện, khu vực phối hợp chặt chẽ với các Chi cục Thống kê trong việc rà soát, đối chiếu các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, cung cấp thông tin về dữ liệu báo cáo tài chính cũng như tình hình sản xuất, kinh doanh hằng năm của các doanh nghiệp để ngành Thống kê tính toán, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo phục vụ sự quản lý của Nhà nước. UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan có liên quan trong quản lý doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ với các Chi cục Thống kê trong công tác rà soát, đối chiếu, thu thập thông tin của các doanh nghiệp trên địa bàn của cấp mình.

Để công tác điều tra thực hiện được tốt, đảm bảo tiến độ và chất lượng thông tin thu thập, Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Tổ Thường trực Chỉ đạo điều tra doanh nghiệp năm 2024 và thành lập tổ chuyên môn trong điều tra doanh nghiệp năm 2024 với các thành viên là những công chức có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn phụ trách thuộc các Phòng nghiệp vụ của Cục Thống kê. Bên cạnh đó, Cục Thống kê đã xây dựng Kế hoạch điều tra doanh nghiệp trên địa bàn và gửi công văn tới giám đốc các Công ty, Doanh nghiệp, Hợp tác xã có trụ sở đóng tại địa phương tích cực kê khai thu thập thông tin theo các nội dung trong phiếu điều tra.

Cục Thống kê và Chi cục Thống kê đã tuyển chọn 493 điều tra viên (trong đó có 35 điều tra viên cấp Thành phố và 458 điều tra viên cấp quận, huyện) là người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ thống kê, có kinh nghiệm phỏng vấn khai thác thông tin, biết sử dụng máy vi tính, biết làm công tác quần chúng, có tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời huy động 116 giám sát viên (gồm 29 giám sát viên cấp Thành phố,  87 giám sát viên cấp quận, huyện) thực hiện công tác kiểm tra, giám sát quá trình thu thập thông tin tại địa bàn.

Do khối lượng điều tra lớn, ngay trong giai đoạn đầu, ngành Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Cơ quan Thuế đễ hỗ trợ điều tra viên đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp kê khai, cung cấp thông tin; nhằm đảm bảo tiến độ cuộc điều tra. Tính đến ngày 07/5/2024, đã có 109.397 doanh nghiệp hoàn thành kê khai, đạt tỷ lệ 35%, trong đó 106.897 doanh nghiệp hoàn thành kê khai phiếu toàn bộ, đạt tỷ lệ 36,8%; 2.500 doanh nghiệp hoàn thành kê khai phiếu mẫu, đạt tỷ lệ 11,6 %. Tổng số doanh nghiệp đang kê khai là 11.487 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 3,7%; trong đó 4.494 doanh nghiệp đang kê khai phiếu toàn bộ, đạt tỷ lệ 1,5% và 6.993 doanh nghiệp đang kê khai phiếu mẫu, đạt tỷ lệ 32,5%.

Nhằm đảm bảo chất lượng cuộc điều tra, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh chú trọng thực hiện từ khâu tập huấn đến khâu điều tra giúp kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình điều tra. Đặc biệt, công tác làm sạch dữ liệu được tiến hành song song với việc thu thập thông tin. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, đối chiếu, phối hợp với doanh nghiệp để hoàn thiện các lỗi trong phiếu điều tra được Cục Thống kê, Chi cục Thống kê, giám sát viên, điều tra viên thực hiện song song với việc hoàn thành phiếu.

Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương, có số lượng doanh nghiệp tham gia điều tra cũng khá lớn là 12.914 doanh nghiệp. Điều tra doanh nghiệp năm 2024 tại tỉnh Cần Thơ được thực hiện từ 1/4/2024 đến 30/6/2024 với 11.156 doanh nghiệp điều tra toàn bộ và 1.758 doanh nghiệp điều tra mẫu. Để đảm bảo tiến độ thực hiện Điều tra doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh, Ngành Thống kê Cần Thơ đã huy động 68 điều tra viên; 12 giám sát viên cấp tỉnh và 27 giám sát viên cấp huyện hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp khai thông tin trên phiếu điều tra điện tử, kịp thời xử lý các lỗi, sai sót phát sinh trong quá trình điều tra. Hiện tỉnh Cần Thơ đang tích cực đôn đốc các doanh nghiệp kê khai thông tin theo đúng thời gian quy định và chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, để sớm hoàn thành cuộc điều tra với chất lượng cao.

 
Phấn đấu hoàn thành Điều tra doanh nghiệp năm 2024 với kết quả cao nhất
Điều tra viên Cục Thống kê tỉnh Nam Định hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thông tin trên phiếu
điều tra điện tử 


Điều tra doanh nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định được thực hiện từ ngày 01/4/2024 đến ngày 25/5/2024 trong phạm vi 10 huyện, thành phố. Toàn Tỉnh có 9.463 doanh nghiệp tham gia điều tra, trong đó có 7.800 doanh nghiệp thực hiện điều tra toàn bộ và 1.663 doanh nghiệp thực hiện điều tra mẫu. Để đảm bảo chất lượng số liệu của cuộc điều tra, Cục Thống kê tỉnh Nam Định đã tuyển chọn 72 điều tra viên để liên hệ và hướng dẫn doanh nghiệp kê khai phiếu webform. Phấn đấu thực hiện Điều tra doanh nghiệp năm 2024 đạt kết quả cao nhất, cùng với công tác tuyển chọn điều tra viên, Cục Thống kê tỉnh Nam Định có công văn đề nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định phối hợp tuyên truyền, gửi thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về nghĩa vụ kê khai thông tin của Doanh nghiệp trên trang web điều tra.

Một trong những khó khăn đối với hoạt động điều tra tại Nam Định đó là hiện nhiều doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động hoặc thành lập nhưng không hoạt động, không liên hệ được với kế toán hoặc chủ doanh nghiệp. Do đó, các điều tra viên phải tập trung thực hiện nhiều giải pháp khắc phục. Hiện các điều tra viên đang tích cực liên hệ, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện kê khai phiếu điều tra, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng điều tra theo đúng kế hoạch. Với sự quyết liệt triển khai của CTK tỉnh Nam Định cùng sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các sở, ngành, tổ chức, chính quyền các cấp, với tinh thần quyết tâm cao của các điều tra viên trong công tác thu thập thông tin, ngành Thống kê tỉnh Nam Định  phấn đấu hoàn thành cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2024 với kết quả cao nhất.

Công tác thu thập thông tin điều tra doanh nghiệp cũng được khẩn trương thực hiện tại nhiều địa phương khác trong cả nước. Tại tỉnh Hưng Yên, từ ngày 01/4/2024 tiến hành điều tra thu thập thông tin của 11.198 doanh nghiệp, trong đó: 9.213 doanh nghiệp điều tra toàn bộ (thu thập thông tin cơ bản về thông tin định danh, ngành nghề sản xuất kinh doanh, lao động, kết quả sản xuất kinh doanh) và 1.985 doanh nghiệp điều tra mẫu (với các câu hỏi chi tiết, chuyên sâu, nhằm mục đích mở rộng nội dung điều tra, phục vụ tính các chỉ tiêu chuyên ngành). Để triển khai cuộc điều tra này, Cục Thống kê Hưng Yên đã tuyển chọn hơn 88 điều tra và 65 giám sát viên trong khâu thu thập thông tin. Xác định tầm quan trọng của Điều tra doanh nghiệp năm 2024, CTK tỉnh Hưng Yên đã tổ chức tốt tập huấn cho các điều tra viên, giám sát viên, đặc biệt đưa ra các tình huống giả định để thảo luận biện pháp xử lý phù hợp đảm bảo luôn sẵn sàng khi gặp trong thực tế phát sinh; đặt các câu hỏi để gợi suy nghĩ áp dụng thực tế. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phải được thực hiện toàn diện, triệt để ở tất cả các khâu của cuộc điều tra. Quá trình kiểm tra, giám sát chất lượng phiếu thu thập thông tin  được thực hiện liên tục ngay trong quá trình thu thập thông tin, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời các lỗi logic, lỗi cảnh báo ngay sau khi doanh nghiệp hoàn thành kê khai phiếu. Việc kiểm tra, xử lý lỗi logic, lỗi cảnh báo có xác minh thực tế tại các DN, nhằm đảm bảo thông tin thu thập chính xác.

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Điều tra doanh nghiệp năm 2024 được tiến hành bắt đầu từ 1/4 đến ngày 31/5/2024 với nhiều nội dung chuyên sâu nhằm giúp tổng hợp bức tranh chung về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn Vĩnh Phúc. Đây là cuộc điều tra có quy mô lớn, thu thập toàn bộ các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của các tập đoàn; tổng công ty; doanh nghiệp; hợp tác xã và các chi nhánh hạch toán độc lập trực thuộc doanh nghiệp trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên thời gian điều tra ngắn, do đó các cán bộ ngành thống kê Vĩnh Phúc đang nỗ lực quyết tâm hoàn thành cuộc điều tra đúng tiến độ.

Thực hiện Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2024 của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai cuộc điều tra trên địa bàn Tỉnh. Qua kết quả rà soát, tỉnh Yên Bái có 2.946 doanh nghiệp tham gia điều tra; gồm 2296 doanh nghiệp thực hiện điều tra toàn bộ và 650 doanh nghiệp thực hiện điều tra mẫu. Ngành thống kê Tỉnh đã tuyển chọn được 22 giám sát viên; 46 điều tra viên thực hiện công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm gia, giám sát quá trình kê khai thông tin của các doanh nghiệp. Nhận thức rõ việc kê khai đúng, đủ thông tin của doanh nghiệp quyết định sự thành công của cuộc điều tra, do đó, Cục Thống kê tỉnh Yên Bái đã có công văn gửi Giám đốc các doanh nghiệp, chủ nhiệm các hợp tác xã đóng trên địa bàn tích cực phối hợp cung cấp thông tin vào phiếu điện tử trên hệ thống. Tính đến ngày 06/5/2024, Tỉnh có 36% doanh nghiệp thực hiện điều tra toàn bộ và 33% doanh nghiệp thực hiện điều tra mẫu hoàn thành kê khai phiếu điều tra. Với quyết tâm cao hoàn thành cuộc điều tra chậm nhất ngày 20/5/2024 như kế hoạch đề ra, ngày 06/5/2024, Cục Thống kê tỉnh Yên Bái tiếp tục gửi công văn tới giám đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã phân công, đôn đốc cán bộ kê khai thông tin.

Có thể nói, đến thời điểm này, tất cả các địa phương trong cả nước đều đang dồn lực, tích cực triển khai thực hiện Điều tra doanh nghiệp năm 2024. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng cục Thống kê, sự vào cuộc tích cực của UBND các tỉnh, thành phố cùng tinh thần quyết tâm cao của các Cục Thống kê địa phương và sự phối hợp tích cực của các Sở, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã,... chắc chắn Điều tra doanh nghiệp năm 2024 sẽ hoàn thành đạt tiến độ với chất lượng tốt nhất, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, từ đó vạch ra con đường chiến lược cho các ngành, lĩnh vực, đưa Việt Nam tiến xa hơn trên con đường hội nhập quốc tế./.
PV


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top