Lai Châu – Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

08/09/2023 - 02:45 PM
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự nỗ lực và quyết tâm, tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển" của toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, đến nay sau nửa nhiệm kỳ tỉnh Lai Châu đã có 22/55 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra.
 
Theo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; ban hành Chương trình hành động, các nghị quyết chuyên đề, đề án với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và phân công trách nhiệm, bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện quyết liệt, thống nhất, hiệu quả trong toàn Đảng bộ. Đến nay, dự ước đã có 22/55 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra...

Có được những kết quả trên là do thời gian qua tỉnh Lai Châu luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, phối hợp của Trung ương và các địa phương trong nước. Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, vùng đồng bào các dân tộc.

Một số kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Cấp ủy các cấp đã tập trung quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV tạo sự chuyển biến rõ nét và thống nhất trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời cụ thể hóa và phân công cụ thể trách nhiệm, bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, nghiêm túc, có chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, các chỉ số cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư trên một số lĩnh vực tăng nhanh. Chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện chủ động, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả đảm bảo an toàn, góp phần nhanh chóng phục hồi sản xuất của doanh nghiệp và đời sống người dân.

 
Lai Châu – Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thành phố Lai Châu trên đường phát triển
 
Các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả; hoạt động xuất khẩu lao động được triển khai tích cực. Các hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi, tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao, văn hóa, du lịch cấp quốc gia, khu vực; bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được giữ gìn, khôi phục, bước đầu phục vụ tốt cho phát triển du lịch, qua đó giúp giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Song song với đó, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng, phát triển đi vào chiều sâu; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai thực hiện bài bản, đồng bộ; Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn; Tổ chức bộ máy cán bộ được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên.

Công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Tỉnh chú trọng tăng cường. Tỉnh cũng đã tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. UBND các cấp phát huy tốt vai trò quản lý, điều hành, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Tỉnh. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới, công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, thể hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực...

Báo cáo cũng cho biết, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết, đến nay, tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người của Tỉnh đạt khoảng 47,45 triệu đồng (tăng 4,12 triệu đồng so với năm 2020). Toàn Tỉnh có 41,5% xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 158 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên. Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện 4 xã nông thôn mới nâng cao gồm: Xã San Thàng (thành phố Lai Châu); xã Phúc Khoa (huyện Tân Uyên), xã Pha Mu (huyện Than Uyên) và xã Bản Bo (huyện Tam Đường); dự kiến có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới là huyện Tam Đường, Tân Uyên và Than Uyên. Tổng lượt khách du lịch đến Tỉnh đạt gần 2 triệu lượt người, tăng bình quân 33,2%/năm (vượt 13,2% mục tiêu Nghị quyết).

Dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 99% (đạt nghị quyết); tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại đô thị đạt 98,2% (vượt 3,2% nghị quyết). Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình đạt 3,4%/năm, riêng huyện nghèo giảm 4,7%/năm (vượt chỉ tiêu nghị quyết lần lượt 0,4% và 0,7%/năm). Kết nạp mới 27.004 đoàn viên, hội viên, tỷ lệ tổ chức cơ sở đạt khá trở lên chiếm 96% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết)…

Mặc dù vậy, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, theo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV, vẫn còn một số chỉ tiêu thành phần và chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế còn đạt thấp, dự kiến khó đạt. Kết quả thực hiện chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá và giải pháp trọng tâm trên một số ngành, lĩnh vực còn hạn chế...

Để hoàn thành các mục tiêu tại Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nghiên cứu ban hành một số nghị quyết chuyên đề, đề án trên một số lĩnh vực. Tập trung hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện và tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập Tỉnh; đồng thời, chủ động chuẩn bị và triển khai các nhiệm vụ để tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt Kết luận số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, trọng tâm vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt, thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu đạt thấp, dự báo khó đạt bằng những giải pháp căn cơ, đột phá. Đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, du lịch... Không ngừng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ trong tất cả các ngành, lĩnh vực; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội và đầu tư tại Tỉnh. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông kết nối vùng, liên vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiếp tục chăm lo phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội; triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách của Trung ương, của tỉnh. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học, bố trí giáo viên đảm bảo theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần tạo sinh kế lâu dài cho người dân thoát nghèo bền vững. Chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Lãnh đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước.

Với sự quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tin tưởng rằng, Lai Châu sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững./.

 
T.Hòa
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top