Ủy ban Dân tộc - Đưa thông tin thống kê dân tộc đến những đối tượng sử dụng

08/03/2022 - 03:42 PM
Trong những năm qua, Ủy ban đã xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê công tác dân tộc gồm: phầm mềm và cơ sở dữ liệu thống kê thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc; cơ sở dữ liệu kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc năm 2015, 2019; Hệ thống thông tin bản đồ (GIS) tích hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.
 
Qua chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc và kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc, Ủy ban Dân tộc tính toán được 94/110 chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc đảm bảo về chất lượng. Các chỉ tiêu này đã được sử dụng có hiệu quả trong xây dựng, triển khai, đánh giá hiệu quả chính sách, chủ trương, của Đảng và Nhà nước về phát triển đồng bào dân tộc và vùng dân tộc theo định hướng phát triển bền vững như: xây dựng Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (được Quốc hội thông qua, ban hành tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019); xây dựng Báo cáo đánh giá việc thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025 phục vụ xây dựng báo cáo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 và hàng loạt dự án ODA cho các tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2021-2025.
 
Trong thời gian qua, Ủy ban Dân tộc luôn hợp tác, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống kê trong trao đổi, thông tin về nghiệp vụ thống kê. Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc, chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc đều được lấy ý kiến thẩm định của Tổng cục Thống kê trước khi Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc ký ban hành. Đặc biệt, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống kê trong các khâu chuẩn bị, tổ chức thực hiện các cuộc điều tra, tổng điều tra như: Điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2015, 2019; Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Tổng điều tra kinh tế năm 2016, 2021; Đồng thời, hướng dẫn các Ban Dân tộc, cơ quan công tác dân tộc ở địa phương thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc, tham gia cùng với cơ quan thống kê địa phương tổ chức các cuộc điều tra kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số các năm 2015, 2019, lấy ý kiến của các cơ quan công tác dân tộc địa phương về hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc, chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc.
 
Hiện, Ủy ban Dân tộc đã phát triển phần mềm thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc, xây dựng cơ sở dữ liệu kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số, thực hiện chia sẻ, khai thác dữ liệu qua mạng nhằm đưa thông tin thống kê dân tộc đến nhiều đối tượng sử dụng, khai thác sử dụng dễ dàng, hình thức đa dạng.
 
Trong thời gian tới, Ủy ban Dân tộc, tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê công tác dân tộc và thực hiện phổ biến, chia sẻ dữ liệu thống kê qua nhiều hình thức đa dạng; Tiếp tục phối hợp với Tổng cục Thống kê xây dựng nội dung và tổ chức các cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 và các chu kỳ tiếp theo; Tăng cường phối hợp, chia sẻ, khai thác dữ liệu thống kê của Tổng cục Thống kê và các bộ, ngành khác để đảm bảo về số lượng chỉ tiêu thống kê, chất lượng số liệu; Thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin thống kê với các bộ, ngành và các địa phương; Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc; Triển khai dự án Xây dựng Kho dữ liệu và Hệ thống khai thác thông tin thống kê công tác dân tộc và dữ liệu thống kê 53 dân tộc thiểu số... /.
 
(Nguồn: Ủy ban Dân tộc)
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top