Phát triển mô hình hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp tại Việt Nam

06/06/2023 - 03:13 PM
Vit Nam, mô hình hp tác gia trưng đi hc (TĐH) và doanh nghip (DN) đưc Đng và Nhà nưc quan tâm t hai thp niên tr li đây. Theo đó, trong nhiu chính sách ca nhà nưc khng đnh: Các TĐH phi là các trung tâm nghiên cu khoa hc, công ngh, chuyn giao và ng dng công ngh vào sn xut và đi sng; thc hin liên kết cht ch gia các DN, cơ s s dng lao đng, cơ s đào to và Nhà nưc đ phát trin ngun nhân lc theo nhu cu xã hi; coi DN là trung tâm ca đi mi ng dng và chuyn giao công ngh, là ngun nhu cu quan trng nht ca th trưng khoa hc - công ngh… Tuy nhiên, trong nhng năm qua, s phát trin các mô hình hp tác gia các TĐH và DN còn hn chế. Bài viết này s đ xut mt s gii pháp nhm đy mnh và phát huy hiu qu mi liên kết gia TĐH và DN.

Chính sách thúc đy hp tác TĐH và DN
 
Ch trương phát trin mô hình ba nhà (Nhà nưc - TĐH - DN) đã có t cui nhng năm 1990 thông qua ch trương xây dng Khu công ngh cao Hòa Lc, đến nay d án vn đang trong quá trình trin khai thc hin và đt đưc mt s kết qu nht đnh.

Đến năm 2005, D án Phát trin Giáo dc đi hc đnh hưng ngh nghip - ng dng (Profession Oriented Higher Education - POHE) đã đưc trin khai dưi s qun lý và ch đo ca B Giáo dc và Đào to. Song song vi đó, cơ s pháp lý cho hot đng này đã đưc xây dng và ngày càng hoàn thin. Lut Giáo dc đi hc sa đi b sung có đ cp đến vic “đy mnh hp tác gia cơ s giáo dc đi hc vi doanh nghip”. Bên cnh đó, khng đnh trong Ngh quyết Hi ngh ln th 6 Trung ương Đng khóa XI, có nêu “các TĐH phi thc hin liên kết cht ch gia các doanh nghip, cơ s s dng lao đng, cơ s đào to và Nhà nưc đ phát trin ngun nhân lc theo nhu cu xã hi (chiến lưc phát trin kinh tế - xã hi giai đon năm 2011 - 2020)”. Bên cnh đó, thông qua vic ban hành mt s các ngh đnh, công văn đc thù, c th: Ngh đnh s 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 v t chc đào to thc hành trong đào to khi ngành sc khe; Công văn s 5444/BGDĐT-GDĐH ngày 16/11/2017 v vic áp dng cơ chế đc thù đào to các ngành thuc lĩnh vc Công ngh thông tin trình đ đi hc; Công văn s 4929/BGDĐT-GDĐH ngày 20/10/2017 v vic áp dng cơ chế đc thù đào to các ngành v du lch; Thông tư s 29/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 15/12/2017 ca B Lao đng, Thương binh và Xã hi quy đnh v liên kết t chc thc hin chương trình đào to. Điu này cho thy, các ban, ngành đc bit quan tâm đến vic hp tác gia các TĐH và doanh nghip.

 
Phát triển mô hình hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp tại Việt Nam 1
Ảnh minh họa

Thc trng các mô hình hp tác gia TĐH và doanh nghip
 
Theo báo cáo ca V Giáo dc đi hc, B GDĐT, trong s 135 cơ s giáo dc đi hc có báo cáo kho sát năm 2021, thì có 40,7% cơ s đào to có hot đng hp tác vi doanh nghip c trong lĩnh vc công ngh thông tin và các lĩnh vc khác; 44,4% có hp tác trong các lĩnh vc khác; 8,1% có hp tác trong lĩnh vc công ngh thông tin và 6,7% không có hot đng hp tác nào vi doanh nghip, tp trung ch yếu vào các cơ s đào to các khi ngành đc thù thuc lĩnh vc ngh thut.

Tng s doanh nghip có hp tác vi 135 cơ s giáo dc đi hc đưc kho sát là 6.126 doanh nghip, đt t l trung bình là 60 doanh nghip/cơ s đào to. Việc gn kết vi doanh nghip không ch dng li vn đ tìm ch thc hành cho sinh viên hay xin hc bng, đa s các trưng hin nay đang hưng ti vic giúp sinh viên có vic làm ngay sau khi tt nghip.

 
Kết qu kho sát ca V Giáo dc đi hc năm 2021 cũng cho thy, hot đng hp tác ni bt nht gia TĐH - doanh nghip trong đào to là hot đng tiếp nhn sinh viên đến kiến tp/thc tp (gn 90%). Hot đng hp tác chiếm v trí th 2 là tài tr cho các hot đng liên quan đến đào to và ngoi khóa bao gm: Trao hc bng sinh viên, t chc ngày hi vic làm và tuyn dng sinh viên mi tt nghip (gn 70%). Vic các doanh nghip tham gia góp ý cho chương trình đào to, tham gia ging dy dng li mc đ 30%.
 
Trên thc tế, nhiu mô hình hp tác đã đưc trin khai hiu qu trong thi gian qua, như:

i. Mô hình ca TĐH Bách khoa Hà Ni. Hin nay, Trưng đang hp tác vi DN v tuyn dng, nghiên cu. Trong đó, các khóa hc đào to da trên công ngh ca DN đưc đưa vào các hc phn nhà trưng và các khóa hc đào to chuyên sâu đc thù hưng ti môi trưng làm vic cho sinh viên. Đ làm đưc điu này, TĐH Bách khoa Hà Ni đã xây dng mi quan h vi các DN đ đm bo thành công ca các khóa hc tương ng. Trong năm 2017, Trưng đang có 10 chương trình liên kết đào to vi các DN. Đin hình Nhà trưng có 4 hc phn liên kết đào to vi Công ty Samsung. Sau khi sinh viên hc nhng hc phn đó s đưc nhà trưng cp cho chng ch tương ng đ có th đi thc tp. Hàng năm, Nhà trưng có khong t 120-180 sinh viên thc tp ti Công ty Samsung và nhng sinh viên này cũng là ngun tuyn dng ca DN (Đ Hòa, 2018).

Ngoài ra, TĐH Bách khoa Hà Ni còn to điu kin cho sinh viên tiếp cn tìm hiu vi văn hóa làm vic ca mi DN nhm giúp sinh viên làm quen vi văn hóa ca các nưc đ làm vic tt hơn ti các DN.

ii. Mô hình ca TĐH Công nghip Hà Ni. Năm 2014, TĐH Công nghip Hà Ni đã thành lp Trung tâm Hp tác vi DN. Theo báo cáo tng kết năm hc 2016-2017 ca Trung tâm Hp tác vi DN, năm 2016, Nhà trưng đã tiếp nhn 28 yêu cu tham gia thăm quan, thc tp ti DN trong khuôn kh hp tác đào to ca các DN, như: Nissan Techno, Samsung Vit Nam, Canon Vit Nam, Foxconn, Vinatop, COMA 18... vi 3.150 sinh viên. Hot đng trao đi cán b ging viên cũng đưc đy mnh hơn so vi năm 2016, c th có 30 cán b ging viên ti DN đào to ti các DN, như: Denso Vit Nam, Canon Vit Nam, Pepsico Vit Nam, Phân lân Văn Đin, Hanacans; có 36 cán b ca DN tham gia ging dy ti Nhà trưng đến t: Foxconn, Pepsico Vit Nam, Samsung Vit Nam, Canon Vit Nam.
 
Năm 2017, s lưng các khoá hc ngn hn do DN gi ti trưng đào to là 148 khóa hc vi s lưng hc viên lên ti 1795 ngưi, tăng 174,78% so vi năm trưc. S lưng chương trình thc tp tri nghim ti DN là 26 chương trình vi khong 1.938 sinh viên tham gia ti các DN, như: Samsung Vit Nam, Canon Vit Nam, Foxconn, UMC, Toyo Denso, TNHH Gia Minh. Có 45 ging viên tng tham gia ging dy ti các DN, như: Pepsico Vit Nam, Nestle Vit Nam, Hanwha, Denso Vit Nam, Panasonic Vit Nam, Habeco. S cán b DN tham gia ging dy ti nhà trưng tăng lên 40 ngưi đến t các DN, như: Foxconn, Hanwa, Denso Vit Nam, Bóng đèn dng đông, Minami Fuji.

Theo thng kê, t l sinh viên ca Nhà trưng sau khi tt nghip ra trưng có vic làm ngay, chiếm khong t 58,6% - 65%, s lưng sinh viên có vic làm sau 01 năm tt nghip chiếm khong 86,9%. Căn c vào s lưng sinh viên có vic làm cao mà s lưng tuyn sinh ca nhà trưng hàng năm đu đt mc 100% ch tiêu các h đào to, mang li ngun tài chính n đnh quan trng đi vi cơ chế t ch ca nhà trưng.


iii. Mô hình ca TĐH Nông Lâm - Đi hc Huế: Là mt trong nhng TĐH đu tiên đưc chn thí đim mô hình đào to theo đnh hưng ngh nghip ng dng (POHE) t năm 2005. Trưng đã n lc hp tác vi DN đ đi mi chương trình đào to, giúp sinh viên tiếp cn nhiu hơn vi thc tế, nâng cao k năng ngh nghip, đáp ng nhu cu ngày càng cao ca th trưng. Sinh viên đưc đào to theo mô hình POHE có nhiu cơ hi trc tiếp tham gia các hot đng qun lý, sn xut, kinh doanh ca các cơ quan, DN trong và ngoài nưc, như: Lào, Campuchia, Thái Lan... Đến nay, Trưng đã có quan h hp tác vi gn 500 DN, mang li cơ hi rt ln cho ngưi hc. Chính điu này giúp sinh viên t tin, năng đng và tìm kiếm đưc vic làm đúng vi s trưng và ngành ngh đào to sau khi tt nghip. Theo s liu kho sát năm 2013 ca TĐH Nông Lâm - Đi hc Huế, có 100% sinh viên đưc đào to theo mô hình POHE khi ra trưng tìm đưc vic làm đúng vi ngh nghip, đưc các nhà s dng lao đng đánh giá cao v năng lc ngh nghip.

iv. Trong nhng năm qua, TĐH Công ngh - Đi hc Quc gia Hà Ni luôn thúc đy đào to đ có ngun nhân lc cht lưng đáp ng đưc th trưng lao đng Vit Nam và các DN FDI. Nhà trưng đã và đang phi hp vi DN Samsung, LG, Vinmart... là nhng DN có nhu cu cao v ngun lao đng cht lưng. Cui năm 2017, TĐH Công ngh đã phi hp vi Tp đoàn Vin thông Quân đi (Viettel) t chc L ra mt Vin Công ngh Hàng không Vũ tr (SAE). SAE thc hin đào to và cung cp ngun nhân lc trình đ cao v công ngh hàng không vũ tr các bc đi hc, sau đi hc; nghiên cu, phát trin các công ngh và sn phm khoa hc trong lĩnh vc hàng không vũ tr đáp ng yêu cu dân s và an ninh, quc phòng ca đt nưc; cung cp dch v tư vn, chuyn giao công ngh - tri thc trong lĩnh vc công ngh hàng không vũ tr trong và ngoài nưc.

Mc dù đt đưc nhng thành tu nht đnh, song xét v tng th đến nay vic hp tác gia các TĐH&DN Vit Nam còn hn chế, c th như sau:

Trưc hết, hot đng hp tác gia cơ s giáo dc đi hc vi doanh nghip chưa thc s ph biến; nhn thc v li ích ca các bên liên quan còn mơ h.

Th hai, quan h hp tác còn mang tính mt chiu, ngn hn, tình thế; ch yếu xut phát t nhu cu ca cơ s giáo dc đi hc.

Th ba, mc đích hp tác tp trung ch yếu vào hot đng đào to, cung ng lao đng cho doanh nghip, nâng cao kh năng có vic làm cho sinh viên sau tt nghip.

Th tư, hp tác trong nghiên cu và phát trin, chuyn giao công ngh, và thương mi hóa sn phm nghiên cu còn hn chế.

Th năm, v cơ bn vn chưa hình thành mt mô hình hp tác bn vng, mang tính t giác, da trên nim tin và đôi bên cùng có li.

Mt s gii pháp phát trin mô hình hp tác gia trưng đi hc và Doanh nghip
 
Mt là, đ thúc đy mô hình liên kết gia trưng đi hc và doanh nghip phát trin và phát huy hiu qu cn tăng cưng nhn thc cho đi tưng thc hin trc tiếp.

Hai là, cn hoàn thin th chế, chính sách pháp lut đ thúc đy hp tác đi tác công tư (PPP) trong giáo dc đi hc. Xây dng chính sách h tr, khuyến khích các doanh nghip hp tác, tài tr cho lĩnh vc giáo dc đi hc, như chính sách min tr thuế cho các doanh nghip đu tư tài tr cho giáo dc.

Bên cnh đó, Nhà nưc cn có chính sách, cơ chế phi hp cht ch v ngun nhân lc gia nhà trưng và doanh nghip. Tăng quyn t ch cho nhà trưng. Nhà trưng cn đưc t ch và ch đng v quy mô đào to, hình thc tuyn sinh, xây dng chương trình đào to, thu chi ngun tài chính. Đc bit, bên cnh các chính sách khích l, đng viên, kết ni, thúc đy, cn mt s yêu cu mang tính bt buc. Ví d như vi nhà trưng, hot đng hp tác vi doanh nghip phi là mt tiêu chí trong kim đnh.

Khi xây dng chính sách phi va chú ý đến cái chung, va chú ý đến các trưng theo tng nhóm lĩnh vc đ phù hp, hài hòa, trong đó đt trng tâm đến h thng các trưng có liên quan nhiu đến doanh nghip.
Đ cp ti tng phương din c th trong hp tác gia TĐH và doanh nghip như hot đng nghiên cu khoa hc, chuyn giao công ngh; hot đng đào to; vic s dng ngun lc…

Ba là, m rng quyn t ch đi hc v chuyên môn, t chc, nhân s, tài chính, hp tác trong nưc và quc tế đi vi các cơ s giáo dc đi hc sáng nghip. Đây là yêu cu cn thiết nhm to điu kin cho cơ s giáo dc đi hc sáng nghip có th hot đng như mt doanh nghip, phát huy vai trò dn dt trong h sinh thái ba nhà.

Ban hành các chính sách h tr tài chính và phi tài chính trong vic trin khai xây dng các vưn ươm doanh nghip thông qua nhiu d án khác nhau, bao gm d án đu thu, d án ODA, d án PPP. V phương din này, cn có nhiu quan tâm hơn đến các d án PPP vì đó là s m đu cho hp tác đi hc - doanh nghip mt cách bn vng, trong đó đóng góp v phía nhà trưng là cơ s h tng, vưn ươm doanh nghip, tư duy sáng to và đi mi, kết qu nghiên cu ca ging viên, nghiên cu viên, sinh viên; đóng góp v phía doanh nghip là tài chính, đt hàng nghiên cu, công ngh, bí quyết kinh doanh, nơi thc tp cho sinh viên, c vn cho vưn ươm.

Kết qu đu ra ca các d án PPP này là doanh nghip đưc ươm to thành công, sn phm công ngh đưc thương mi hóa, nhà trưng có doanh thu và nâng cao tim lc khoa hc công ngh và cht lưng đào to./.

Tài liu tham kho

 
1. V Giáo dc đi hc, B GDĐT (2022), Báo cáo ti phiên hp th nht ca y ban v Giáo dc và Phát trin nhân lc (thuc Hi đng Quc gia v phát trin bn vng và nâng cao năng lc cnh tranh), ngày 18/8/2022.

2. Quc hi (2014). Lut Giáo dc ngh nghip, s 74/2014/QH13, ngày 27/11/2014.


3. Trung tâm Hp tác vi DN (TĐH Công nghip Hà Ni) (2017). Báo cáo tng kết năm hc 2016-2017.

4. Đoàn Văn Tình (2015). Liên kết TĐH vi doanh nghip: Kinh nghim quc tế và liên h vi Vit Nam, Tp chí Kinh tế và D báo, s 13, tháng 7.

5. Đ Hòa (2018). Hp tác đào to Nhà trưng - DN: Hưng đi cn đy mnh cùng cách mng 4.0, truy cp t http://www. baohaiquan.vn/Pages/Hop-tac-dao-tao-Nha-truong-Doanh-nghiep-Huong-di-can-day-manh-cung-cach-mang-4-0.aspx.

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top