Trung Quốc: Kinh tế số động lực tăng trưởng kinh tế quốc gia

08/08/2022 - 09:55 AM
Đưc đánh giá là quc gia có nn kinh tế s ln th 2 thế gii, Trung Quc hin dẫn đu v đi mi toàn cu trong trí tu nhân to (AI), d liu ln (big data), thương mi đin t phát video trc tiếp (live-streaming)… Quc gia này đang thc hin chiến lưc m rng nn kinh tế kỹ thut s xác đnh đâyđng lc chính cho tăng trưng trong vài thp k ti.
 
“Sách trng v phát trin nn kinh tế k thut s ca Trung Quc 2021” do Hc vin Công ngh Thông tin Truyn thông Trung Quc công b tháng 4/2021 cho biết, t trng ca nn kinh tế k thut s ca Trung Quc trong GDP đã tăng lên hàng năm t 14,2% năm 2005 đến 38,6% năm 2020.

Giai đon 2015-2020, kinh tế s Trung Quc tc đ tăng trưng trung bình đt 16,6% cao nht thế gii v quy mô, đng th hai thế gii (sau M). Năm 2020, kinh tế s Trung Quc tăng trưng 9,7%, đt t nhân dân t (6.100 t USD), chiếm 38,6% GDP. Theo đó, tc đ tăng trưng ca nn kinh tế k thut s Trung Quc cao gp hơn ba ln GDP. Điu này cho thy vai trò then cht ca kinh tế s trong thúc đy phát trin kinh tế ca Trung Quc.

Sách trng cũng cho biết, năm 2020 13 tnh, thành ph khu t tr Trung Quc đt đưc quy mô nn kinh tế k thut s hơn 1.000 t nhân dân t, 8 khu vc khác vưt 500 t nhân dân t. Kinh tế s hai trung tâm hàng đu là Bc Kinh Thưng Hiđóng góp đến hơn mt na GDP ca khu vc. Các thng kê mi đây cho biết, năm 2021, Trung Quc đã 23 thành ph gia nhp câu lc b GDP 1000 t nhân dân t, tương đương khong 150 t USD đang hưng ti nn kinh tế s.

Các chuyên gia cho biết, Trung Quc vi li thế ca th trưng quy mô ln, dân s chiếm gn 1/5 dân s toàn cu (1,44 t ngưi – ti thi đim Quý I/2021) đã chuyn đi thành cưng quc v sn xut công ngh, h thng công nghip hoàn chnh, cùng h sinh thái internet dn đu v đi mi. Phát trin kinh tế s hin đưc xem là la chn tt yếu ca Trung Quc đã đt đưc nhiu du n, thành tu.

 
Trung  Quốc:  Kinh  tế  số động lực tăng trưởng kinh tế quốc gia

Ảnh minh họa

 
Kinh tế s tăng trưng mnh ca Trung Quc đưc th hin qua tc đ tăng đt biến các giao dch thương mi đin t. Giao dch thương mi đin t ca Trung Quc hin ln hơn 5 nn kinh tế hàng đu thế gii gm Pháp, Đc, Nht Bn, Anh, M s hu mt lưng ln ngưi dùng trong lĩnh vc thanh toán di đng vi giá tr giao dch ln hơn 11 ln giá tr giao dch ca M. Năm 2015, Trung Quc đã vươn lên dn đu thương mi đin t trên toàn thế gii, vi vic mua sm trc tuyến chiếm 18% tng doanh s bán l, so vi ch 8% M. Năm 2016, Trung Quc 731 triu ngưi dùng internet, nhiu hơn s lưng ngưi dùng ca c EU M cng li tăng lên 940 triu ngưi vào na đu năm 2017. S thuê bao đin thoi di đng ca Trung Quc đt 95% s ngưi dùng internet (695 triu), cao hơn t l ca EU 79% (342 triu) M 91% (262 triu). Đến năm 2018, th trưng thương mi đin t ca Trung Quc tiếp tc s phát trin vưt bc. Doanh thu bán l trc tuyến toàn cu năm 2018 ca Trung Quc đt khong 2.800 t USD, tăng 23,3% so vi năm 2017. Bán l trc tuyến đã dn tr thành mt kênh quan trng cho tiêu dùng ca Trung Quc.

Niên giám thng kê Trung Quc năm 2020 cho biết, Trung Quc hơn 1,3 t ngưi dùng internet di đng, dân s mua hàng online ln nht, s lưng hàng hóa ln nht t l thanh toán di đng cao nht thế gii. Trong năm 2019, ti 1/4 s giao dch bán l din ra online, tng tr giá 1.800 t USD hơn 90% trong s này đưc thanh toán di đng.

S phát trin mnh m ca truyn thông s thương mi đin t vi s hin din ca 3 nhà cung ng ni đa khng l bao gm: Thương mi đin t (Alibaba); Game trc tuyến mng xã hi (Tencent); Công c tìm kiếm (Baidu) chính là nhng đc trưng quan trng ca kinh tế s ca Trung Quc. Theo thng kê, mi năm, Tp đoàn thương mi đin t Alibaba x lý s giao dch mua bán nhiu hơn c Ebay (công ty ca M, qun lý trang web eBay.com) Amazon (công ty công ngh đa quc gia ca M) cng li. Vi thế mnh v game trc tuyến mng xã hi, Tencent hin là công ty giá tr ln th 10 toàn cu (khong 275 t USD). Baidu là công ty thng tr mng công c tìm kiếm ti th trưng ni đa sau khi Google phi rút khi th trưng do b kim duyt.

Không ch s phát trin bùng n trong thương mi đin t, kinh tế s ca Trung Quc còn đưc th hin qua ch trương thành lp chính ph đin t vi vic thông qua chương trình phát trin ch đin t ngay t rt sm (năm 2004). Các cơ quan nhà nưc trung ương, đa phương thiết lp trang web riêng, cung cp nhiu dch v trc tuyến to thun li cho công vic ca ngưi dân. Trung Quc phát trin mnh ngân hàng đin t, phương thc cho vay ngang hàng P2P (Peer-to-Peer) da trên Internet. Năm 2016, tng khi lưng giao dch P2P ca Trung Quc đt 2,06 nghìn t nhân dân t, tăng hơn gp đôi ch trong mt năm tương đương 12% tng s khon vay ngân hàng đưc gia hn. Năm 2018, khong 50 triu ngưi tham gia vào nn tng cho vay P2P, vi tng dư n lên đến 1.300 t nhân dân t (tương đương 192 t USD). Hin Trung Quc là quc gia dn đu th trưng cho vay P2P trên toàn cu. Hình thc thanh toán tin mt ngày càng gim và đưc thay thế bng các phương thc thanh toán đin t hin đi như quét mã QR, thanh toán bng ví đin t. Chính ph đin t giúp nâng cao hiu qu ca các dch v công thông qua s hóa. Theo Ch s chính ph đin t ca Liên hp quc, s hóa các dch v công Trung Quc đng th 63 trong s 193 quc gia đưc kho sát.

Cùng vi đó, đ thúc đy chuyn đi s trong các doanh nghip, Trung Quc đã xây dng Kế hoch hành đng Internet Cng - Internet Plus (năm 2015) nhm h tr các doanh nghip hi nhp internet bng cách s dng công ngh ca các công ty Baidu, Alibaba, Tencent. Theo kế hoch, Trung Quc s phát trin mnh các dch v da trên internet thiết lp mi quan h cht ch hơn gia các dch v này vi doanh nghip. Trung Quc cũng phát trin mt h sinh thái công nghip mi trên nn tng internet bao gm mng lưi, dch v các ngành công nghip kết ni internet.

Ngoài ra, đ phát trin kinh tế s, Trung Quc đã tp trung xây dng cơ s h tng s, phát trin mng thông tin thế h mi, m rng ng dng 5G. Vi đc đim ni bt ca công ngh 5G là năng lc truyn ti d liu mnh hơn rt nhiu so vi các công ngh trưc đây. Do đó, công ngh 5G vai trò nn tng, m ra kh năng ng dng quy mô ln chưa tng cho các công ngh mi, như d liu ln (Big Data), trí tu nhân to (AI), Internet vn vt (IoT).

Theo đánh giá, Trung Quc rt mnh trong ng dng phát trin m rng 5G không ch trong nưc mà còn trên toàn cu. Các ng dng ca cơ s h tng s 5G, trí tu nhân to đã phát huy vai trò quan trng trong chng dch Covid-19, đng thi, giúp Trung Quc to thêm hơn 7 triu vic làm trong ngành công ngh thông tin (CNTT) cùng hàng chc triu vic làm gián tiếp thuc các ngành kinh tế s. D báo, công ngh 5G s đóng góp khong 1,3 nghìn t USD vào GDP toàn cu, trong đó đóng góp ca Trung Quc là 220 t USD. Năm 2020, Trung Quc đu tư cho cơ s h tng s lên đến 3.000 t nhân dân t (hơn 420 t USD); kế hoch trong 5 năm (2021-2025) riêng đu tư trc tiếp cho xây dng cơ s h tng s là 10.000 t nhân dân t (hơn 1.400 t USD). Ti thiu 80% các ng dng doanh nghip mi ca Trung Quc s s dng các công ngh trí tu nhân to (AI) năm 2025.

Đc bit, trong nhng năm gn đây công ngh Big Data (d liu ln) đưc ng dng rng rãi vào các lĩnh vc kinh tế - xã hi đã góp phn quan trng vào đy nhanh quá trình s hóa, xây dng phát trin kinh tế s Trung Quc. C th, h tng kinh tế s đưc đu tư và phát trin quy mô ln vi vic hoàn thành xây dng mng lưi cáp quang ln nht thế gii. Tính đến hết quý I/2022, Trung Quc đã đưa vào s dng 1,559 triu trm phát sóng 5G, thúc đy hiu qu đu tư vào kinh tế s vi quy mô gn 100 t nhân dân t.

Các ngành ngh kinh tế s cũng phát trin tăng trưng nhanh chóng. Năm 2021, đu tư tài sn c đnh vào ngành thông tin đin t tăng 22,3%; ngành phn mm dch v thông tin đin t đt mc tăng trưng 17,7% v doanh thu, góp phn hiu qu vào chuyn đi s Trung Quc. Đáng chú ý, các công ngh s, nht là d liu ln (big data), đã góp phn h tr đc lc cho kinh tế sn xut. Ngành internet công nghip phát trin nhanh, vi hơn 100 nn tng internet công nghip trng đim tm nh hưng khu vc. Công ngh s đã đưc ng dng rng rãi trong các lĩnh vc tiêu dùng, thương mi đin t, sn xut kinh doanh nông nghip, góp phn nâng cao năng sut hiu qu ca nn kinh tế.

Theo s liu thng kê, Trung Quc đã trin khai 10 cm trung tâm d liu quc gia, vi năng lc tính toán đt 13.500 triu t phép tính/giây, tương đương vi 27 triu máy tính cá nhân. D báo trong 5 năm ti, đu tư vào các trung tâm d liu ln Trung Quc s tăng trưng vi tc đ hơn 20%/năm vi tng mc đu tư vưt 3.000 t nhân dân t. Cùng vi s gia tăng nhu cu v ngun d liu ca toàn xã hi, các trung tâm d liu ln đã tr thành công c h tr ch yếu cho phát trin kinh tế s, không ch thúc đy phát trin ngành công ngh thông tin vin thông,còn kéo theo c quá trình chuyn đi s ca toàn xã hi.

Vi s phát trin nhanh chóng ca kinh tế s cùng nhiu thành tu, du n, Trung Quc xác đnh kinh tế k thut s đng lc chính cho tăng trưng trong vài thp k ti, đng thi đt mc tiêu biến vic đt đưc kh năng t cung cp công ngh tr thành ưu tiên hàng đu ca quc gia. Các chuyên gia cho rng, mc dù vn còn nhiu khó khăn thách thc trên con đưng tăng trưng kinh tế ca Trung Quc giai đon phía trưc, song vi các chính sách, quy đnh to điu kin thun li, kinh tế s s thúc đy vic nâng cp cơ cu kinh tế ca Trung Quc cùng vi nhng đt phá v công ngh ch cht đt đưc mc tăng trưng cao n đnh. Theo d kiến đến năm 2027, kinh tế s s chiếm khong mt na GDP ca Trung Quc tr thành đng lc chính thúc đy tăng trưng kinh tế ca đt nưc này./.

 
Gia Linh
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top