Các địa phương tích cực ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

28/12/2023 - 03:39 PM
Thực hiện Điều 2 Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, ngay trong tháng 3-4/2023, TCTK đã xây dựng dự thảo hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và gửi xin ý kiến tới Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc TCTK. Hệ thống các biểu mẫu báo cáo thống kê này có ý nghĩa quan trọng bởi sẽ giúp ngành Thống kê tại địa phương có cơ sở để tổng hợp số liệu nhằm biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế – xã hội phục vụ công tác quản lý, điều hành của UBND các cấp tại địa phương và một số nhiệm vụ của TCTK.

Trên cơ sở những ý kiến góp ý của các cơ qua, đơn vị, TCTK đã hoàn thiện hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, bám sát với các nội dung tại Quyết định 05. Hệ thống biểu mẫu báo cáo được xây dựng đảm bảo nguyên tắc tính thống nhất xuyên suốt giữa trung ương và địa phương; đồng bộ giữa các chỉ tiêu; đảm bảo tính khả thi, tính minh bạch, liên thông, bám sát thực tế, đặc thù của địa phương. 

Sau hoàn thiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công văn số 5891/BKHĐT-TCTK ngày 26/7/2023 về việc hướng dẫn ban hành biểu mẫu Báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg.

Thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Thống kê, nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước đã nhanh chóng ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn của mình như: Thanh Hóa (tháng 8/2023); Nam Định (tháng 9/2023), Đà Nẵng (tháng 9/2023)...
 
Các địa phương tích cực ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã giúp phục vụ tốt hơn công tác biên soạn GDP, GRDP
 
                                                                                 Nguồn: Cục Thống kê Bình Định

Tại tỉnh Bình Phước, nhằm đáp ứng yêu cầu biên soạn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 05/2023/QĐTTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, ngày 06 tháng 10 năm 2023 UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 1614/QĐ-UBND về việc ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

Theo đó, số liệu báo cáo tổng hợp trong Hệ thống biểu mẫu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; các phòng, ban, đơn vị cấp huyện và UBND cấp huyện, cấp xã về lĩnh vực chuyên môn được giao. Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; các phòng, ban, đơn vị cấp huyện và UBND cấp huyện, cấp xã được giao quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực của đơn vị mình, bao gồm thông tin thống kê của các đơn vị trực thuộc sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; các phòng, ban, đơn vị cấp huyện và UBND cấp huyện, cấp xã thuộc quyền quản lý của địa phương.

Kỳ báo cáo thống kê được quy định cụ thể của từng biểu mẫu báo cáo thống kê, bao gồm: Báo cáo thống kê tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và báo cáo thống kê đột xuất trong trường hợp khi có sự vật, hiện tượng đột xuất xảy ra như: Thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và các hiện tượng đột xuất khác.

Quyết định số 1614/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước quy định: 78 biểu mẫu báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, áp dụng đối với 23 sở, ngành, đơn vị; 37 biểu mẫu báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, áp dụng đối với 13 phòng, ban, đơn vị; 17 biểu mẫu báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, áp dụng đối với cấp xã (gồm: 04 biểu về chỉ tiêu đất đai và dân số, 07 biểu về chỉ tiêu kinh tế và 6 biểu về chỉ tiêu xã hội và môi trường).

Cũng trong tháng Mười, UBND tỉnh Kon Tum ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 20/10/2023, thay thế Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh. Quyết định áp dụng đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Thực hiện Quyết định số 592/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kon Tum, Cục Thống kê tỉnh Kon Tum thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn và làm đầu mối tổng hợp biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã kèm theo Quyết định. UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm bố trí nguồn lực để thu thập thông tin tính các chỉ tiêu đặc thù, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp huyện, cấp xã.
 
Các địa phương tích cực ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã giúp phục vụ tốt hơn công tác biên soạn GDP, GRDP 1
                                                                                                                Nguồn: Cục Thống kê Bình Định

Trong tháng 11/2023, nhiều tỉnh, thành phố khác cũng đã ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh như: Quyết định số 4072/QĐ-UBND ngày 04/11/2023 của UBND tỉnh Bình Định; Quyết định 2483/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi…

Đặc biệt, để có nguồn thông tin thống kê đầy đủ, có độ tin cậy cao, kịp thời đáp ứng yêu cầu đánh giá, chỉ đạo, điều hành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và các cấp, các ngành; đáp ứng yêu cầu số liệu để quản lý, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện có hiệu quả Quyết định 05/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Định còn ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND ngà 10/11/2023 để triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Kế hoạch phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị triển khai thực hiện Quyết định số 4072/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, Cục Thống kê, Chi cục Thống kê, UBND cấp huyện, các phòng, ban cấp huyện, UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với nhau trong việc thu thập thông tin để thực hiện thu thập, tính toán, tổng hợp đúng thời gian quy định các biểu mẫu tại Quyết định số 4072/QĐ-UBND, bảo đảm chính xác và kịp thời. Cục Thống kê tỉnh Nam Định có trách nhiệm triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đề nghị tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện báo cáo của các sở, ban, ngành, đơn vị. UBND huyện, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực, huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đề nghị thanh tra, kiểm tra việc thực hiện báo cáo. Hàng năm rà soát, đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu, tổng hợp các kiến nghị qua Cục Thống kê tỉnh Bình Định để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê, UBND tỉnh, xem xét, điều chỉnh nếu cần thiết.

Bên cạnh đó, theo kế hoạch, tỉnh Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn trực tiếp kết hợp trực tuyến tại cơ quan Cục Thống kê và các điểm cầu UBND huyện, thị xã, thành phố với sự tham dự của khoảng 840 đại biểu là: Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ, Lãnh đạo Chi cục Thống kê, chuyên viên phụ trách theo dõi thực hiện biểu mẫu báo cáo của Cục Thống kê Nam Định; Lãnh đạo và công chức, viên chức các sở, ngành, đơn vị thực hiện biểu mẫu báo cáo thuộc Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh; Đại diện Ban tổ chức tỉnh ủy; Lãnh đạo và công chức, viên chức các Phòng, ban, đơn vị thực hiện biểu mẫu báo cáo thuộc Hệ thống chỉ tiêu cấp huyện; Lãnh đạo Cục Thống kê; Đại diện Ban tổ chức thành ủy, thị ủy, huyện ủy; Lãnh đạo UBND cấp xã và công chức Văn phòng thống kê thực hiện biểu mẫu báo cáo thuộc Hệ thống chỉ tiêu cấp xã.

Các lớp tập huấn tập trung giới thiệu các văn bản: Luật Thống kê 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Quyết định số 05/202 /QĐ-TTg ngày 24/02/202 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, hướng dẫn thực hiện Biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Có thể nói, đến nay, nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước đã quyết liệt triển khai Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Điều này giúp nâng cao chất lượng thông tin đầu vào, phục vụ tốt hơn công tác biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) của ngành Thống kê./.

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top