Chuẩn bị tổ chức điều tra thí điểm Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

18/03/2024 - 10:16 PM

Thực hiện chương trình Điều tra thống kê quốc gia, năm 2025, Tổng cục Thống kê (TCTK) sẽ thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp. Để triển khai thành công, TCTK hiện đang thực hiện các công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra này. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tổ chức điều tra thí điểm Tổng điều tra nông nông thôn, nông nghiệp năm 2025.

 Chuẩn bị tổ chức điều tra thí điểm  Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

Với mục đích thử nghiệm và hoàn thiện các phiếu điều tra cho Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 (TĐT 2025); Thử nghiệm công tác lập bảng kê các đơn vị điều tra và địa bàn điều tra; Thử nghiệm phương pháp thu thập thông tin; Xác định một số định mức phục vụ xây dựng dự toán kinh phí TĐT 2025, Tổng cục Thống kê (TCTK) đang thực hiện các công tác chuẩn bị để tổ chức điều tra thí điểm TĐT 2025 tại 5 địa phương là: Phú Thọ, Hải Dương, Nghệ An, Tiền Giang và Lâm Đồng.

Theo Phương án điều tra thí điểm TĐT 2025 tại Quyết định số 637/QD-TCTK, ngày 17/7/2023 của TCTK, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  phạm vi điều tra thí điểm TĐT 2025 tại mỗi tỉnh chọn 02 huyện để thực hiện đối với các đơn vị điều tra là hộ và UBND xã. Trong đó, chọn 200 hộ để thu thập các thông tin cơ bản; Chọn 10 hộ mẫu để thu thập các thông tin chuyên sâu; Chọn 04 UBND xã để thu thập thông tin về tình hình cơ bản và kết cấu hạ tầng của xã; Chọn 01 thị trấn để thí điểm công tác lập bảng kê các hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản khu vực thành thị; Chọn 06 trang trại hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Chọn 02 doanh nghiệp và 02 hợp tác xã có hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Về đối tượng điều tra là Lao động của hộ ở khu vực nông thôn, của trang trại và doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) có hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (NLTS); Điều kiện sản xuất của hộ có hoạt động sản xuất NLTS; Điều kiện sản xuất của trang trại; Điều kiện sản xuất của DN, HTX có hoạt động sản xuất NLTS; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và cư dân nông thôn.

Về đơn vị điều tra gồm: Các UBND xã, phường, thị trấn; các hộ trên địa bàn nông thôn; Hộ có hoạt động NLTS; Trang trại có hoạt động sản xuất NLTS; DN, HTX hoạt động sản xuất NLTS.

Điều tra thí điểm TĐT 2025 là cuộc điều tra chuyên đề, việc chọn địa bàn điều tra, đơn vị điều tra tại mỗi tỉnh được thực hiện theo các bước như:

Về chọn đơn vị điều tra phiếu hộ:

Chọn huyện, xã: Mỗi tỉnh chọn 02 huyện; mỗi huyện chọn 02 xã. Các huyện, xã được chọn là huyện, xã đa dạng trong sản xuất kinh doanh nói chung, trong hoạt động sản xuất NLTS nói riêng và đại diện cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của địa phương.

Chọn địa bàn điều tra: Đối với khu vực nông thôn mỗi xã chọn 02 địa bàn điều tra từ danh sách địa bàn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 để thí điểm công tác lập bảng kê và thu thập thông tin. Khu vực thành thị mỗi tỉnh chọn 01 thị trấn để thí điểm công tác lập bảng kê các hộ có hoạt động sản xuất NLTS.

Lập bảng kê đối với hộ dân cư và hộ có hoạt động NLTS trên địa bàn khu vực nông thôn và hộ có hoạt động NLTS trên địa bàn khu vực thành thị.

Chọn hộ để điều tra thí điểm: Đối với chọn hộ để điều tra tình hình cơ bản tại mỗi địa bàn điều tra khu vực nông thôn chọn 25 hộ liền kề nhau để điều tra. Đối với chọn hộ để điều tra các thông tin chuyên sâu tại mỗi địa bàn điều tra khu vực nông thôn chọn từ 01- 02 hộ có hoạt động NLTS từ bảng kê theo phương pháp chuyên gia, đảm bảo mỗi huyện điều tra 05 hộ.

Về chọn trang trại để điều tra thí điểm: Rà soát bảng kê trang trại từ danh sách trang trại của Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 và danh sách trang trại của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nếu có).  Mỗi tỉnh chọn 06 trang trại từ bảng kê trang trại để điều tra thí điểm.

Về chọn DN, HTX để điều tra thí điểm: Rà soát bảng kê DN, HTX có hoạt động NLTS từ danh sách của các cuộc điều tra nông nghiệp và Tổng điều tra kinh tế 2021. Mỗi tỉnh chọn 02 DN, 02 HTX từ bảng kê DN, HTX để điều tra thí điểm.

Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn là 05 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 01/4 đến 25/4. Phương pháp thu thập thông tin bằng phỏng vấn trực tiếp áp dụng cho đơn vị điều tra là hộ dân cư, trang trại. Điều tra gián tiếp áp dụng đối với DN, HTX và kết hợp điều tra trực tiếp và gián tiếp áp dụng đối với UBND xã.

Nôi dung điều tra sẽ tập trung vào thu thập ba nhóm thông tin chủ yếu: Thông tin thực trạng sản xuất NLTS; Thông tin về nông thôn; Thông tin về cư dân nông thôn.

Phiếu điều tra được sử dụng trong cuộc điều tra thí điểm này, bao gồm 05 loại phiếu: Phiếu thu thập thông tin về tình hình cơ bản của hộ (Phiếu hộ toàn bộ); Phiếu thu thập thông tin chuyên sâu về hoạt động sản xuất của hộ (Phiếu hộ mẫu); Phiếu thu thập thông tin về trang trại (Phiếu trang trại); Phiếu thu thập thông tin về tình hình cơ bản và kết cấu hạ tầng của xã (Phiếu xã). Phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động NLTS.

Yêu cầu điều tra là công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp kết quả điều tra thí điểm phải được thực hiện theo đúng quy định của Phương án điều tra; Kết quả của cuộc điều tra thí điểm được sử dụng để hoàn thiện phương án TĐT 2025 và làm căn cứ để xác một số định mức trong TĐT 2025; Việc quản lý tài chính phải bảo đảm đúng chế độ hiện hành, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả; Bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê../.

M.T

 


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top