Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 những vấn đề lưu ý

13/06/2019 - 09:37 AM
Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐT 2019) Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương ban hành Phương án TĐT 2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương (viết gọn là BCĐTW) đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-BCĐTW ngày 04/9/2018 về công tác tuyên truyền TĐT 2019. Mục đích để cung cấp thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc TĐT 2019; thời điểm, kế hoạch tiến hành Tổng điều tra; trách nhiệm của các cấp, các ngành; quyềnnghĩa vụ của nhân dân trong cuộc Tổng điều tra; giúp các lực lượng tham gia Tổng điều tra nhận thức rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong Tổng điều tra, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ cho Tổng điều tra,...
 
Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 những vấn đề lưu ý
 
Hình thức tuyên truyền chủ yếu bao gồm: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông của ngành Thốngnhư Tạp chí Con số Sự kiện, Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống các Cục Thống các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trang thông tin điện tử về Tổng điều tra, Cổng thông tin điện tử của UBND các cấp, đường dây nóng Tổng điều tra - 1800.9050; tuyên truyền trên báo in, báo điện tử, đài phát thanh, truyền hìnhTrung ương địa phương với các bài viết, phóng sự, tọa đàm, phỏng vấn phù hợp với từng nhóm đối tượng tuyên truyền; đăng trailer quảng cáo trên Đài truyền hình Việt Nam; phát CD Hỏi - Đáp về cuộc Tổng điều tra trên hệ thống phát thanh xã, phường, đài tiếng nói Việt Nam; treo băng rôn, dán áp phích, khẩu hiệu tại những nơi công cộng, những tuyến phố chính; tuyên truyền trên xe cổ động, xe bưu chính; tuyên truyền thông qua các cuộc họp giao ban báo chí, tổ chức họp báo, các cuộc họp giao ban của lãnh đạo địa phương, tổ chức họp dân tại thôn, ấp, bản, tổ dân phố,...
 
Những nội dung cần lưu ý trong tổ chức thực hiện công tác tuyền truyền
 
Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp cần huy động sự tham gia tích cực của toàn bộ hệ thống chính trị và tổ chức, hoạt động tuyên truyền phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương. Ngoài việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo chí…, cần làm tốt một số nội dung sau:
 
-Chú trọng các hình thức tuyên truyền đơn giản, dễ tiến hành như tuyên truyền bằng panô, áp phích, băng rôn, xe hoặc thuyền lưu động, họp cộng đồng…
 
- Bố trí điều tra viên thích hợp phỏng vấn một số nhân vật quan trọng ở địa phương trong ngày điều tra đầu tiên. Tổ chức thành một sự kiện thể hiện trước công chúng (nếu có thể).
 
- Vận động các đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, các nhà chuyên môn nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ mà họ có thể hỗ trợ cho cuộc Tổng điều tra. Một số tài liệu, hình thức tuyên truyền, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra địa phương có thể đề nghị hỗ trợ là: Dán quảng cáo tại các địa điểm quan trọng như trụ sở UBND, siêu thị, cổng doanh nghiệp…; Căng băng rôn tuyên truyền tại những nơi dễ thấy và có nhiều người thường xuyên qua lại; Phân phát các khẩu hiệu; Dịch các tài liệu tuyên truyền sang tiếng dân tộc thiểu số của địa phương; Đề nghị lãnh đạo chủ chốt hoặc các nhà chuyên môn viết bài về cuộc Tổng điều tra; Sử dụng các đài truyền thanh công cộng; Phối hợp với các trường học khuyến khích học sinh, sinh viên tuyên truyền cho cuộc Tổng điều tratrở thành lực lượng tình nguyện giúp đỡ các điều tra viên khi cần thiết; Liên hệ với các đoàn thể tổ chức hội, tôn giáo và các tổ chức phi chính phủ khác để tranh thủ sự trợ giúp của họ.
 
Kế hoạch thực hiện tuyên truyền
Công tác tuyên truyền được thực hiện trong cả quá trình triển khai cuộc Tổng điều tra và chiến dịch tuyên truyền tập trung vào hai giai đoạn:
 
+ Giai đoạn 1: Tháng 11-12 năm 2018;
 
+ Giai đoạn 2: Tháng 3-4 năm 2019, tập trung cao điểm từ ngày 27/3/2019 đến ngày 05/4/2019.
 
1.   Trung ương
 
a)       Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Trước thời điểm Tổng điều tra 01/4/2019 một tuần tập trung cao điểm cho tuyên truyền trên các cơ quan thông tấn, báo chí lớn; thực hiện phóng sự, cập nhật tin tức về tình hình triển khai Tổng điều tra ở trung ương và địa phương; Trả lời phỏng vấn của Lãnh đạo BCĐTW. Xã luận đăng báo Nhân dân về TĐT 2019. Phát hành tới Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp cuốn “Chuyên san về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019”.
 
b)     Tổ chức họp báo: Họp báo triển khai TĐT 2019; Họp báo công bố kết quả bộ; Họp báo công bố kết quả điều tra mẫu; Họp báo công bố kết quả toàn bộ Tổng điều tra.
 
 
c)    Biên soạn, sản xuất các tài liệu tuyên truyền: Sổ tay hướng dẫn công tác tuyên truyền; Chuyên san của Tạp chí Con số và Sự kiện về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Đĩa CD dùng cho tuyên truyền Tổng điều tra ở các cấp; Trailer về Tổng điều tra phát trên VTV1, VTV3, VTV4 và các đài truyền hình địa phương; Lô gô, áp phích,…
 
2.   Ở địa phương: Từ tháng 3 - 4 năm 2019: Tiến hành chiến dịch tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, theo đó thường xuyên tuyên truyền, quảng bá trên Đài phát thanh truyền hình về cuộc Tổng điều tra cũng như công tác chuẩn bị và tiến độ thực hiện cuộc Tổng điều tra của địa phương.
 
Một tuần trước thời điểm Tổng điều tra 01/4/2019 thực hiện cao điểm của công tác tuyên truyền, theo đó, hàng ngày phát sóng 2-3 lần trên Đài phát thanh truyền hình về mục đích, ý nghĩa, nội dung, kế hoạch Tổng điều tra; nghĩa vụ của các tổ chức của công dân trong cuộc Tổng điều tra kế hoạch tiến hành Tổng điều tra. Dán khẩu hiệu, áp phích, băng rôn tại các điểm công cộng trên các trục đường giao thông chính. Phát đĩa CD Hỏi - Đáp về TĐT 2019 trên hệ thống loa phát thanh xã, phường. Tổ chức họp dân hoặc các tổ chức đoàn thể để thông báo chủ trương, mục đích, kế hoạch Tổng điều tra trên địa bàn một số điểm lưu ý khi trả lời các câu hỏi trong phiếu điều tra...
 
Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền
 
Để công tác tuyên truyền được tổ chức đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương, BCĐTW thiết kế, biên soạn nội dung, tài liệu tuyên truyền, sử dụng thống nhất trên cả nước (logo, băng rôn, khẩu hiệu, CD Hỏi - Đáp). Phối hợp với các cơ quan trung ương, địa phương triển khai công tác tuyên truyền; Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch tuyên truyền.
 
Căn cứ Kế hoạch của BCĐTW, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra tại địa phương cho phù hợp với tình hình cụ thể đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, thiết thực, hiệu quả, góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng điều tra: Phân công quan, đơn vị đầu mối để điều phối và tổ chức thực hiện; Chỉ đạo cơ quan văn hóa, thông tin cùng cấp phối hợp với các đơn vị chủ trì thực hiện các hoạt động tuyên truyền Tổng điều tra tại địa phương theo quy định của pháp luật về quảng cáo; Phối hợp với các ngành triển khai, giám sát, đánh giá kết quả công tác tuyên truyền ở địa phương; Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tuyên truyền của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp dưới.
 
Đặc biệt, để công tác tuyên truyền đạt kết quả tốt, góp phần thành công cho cuộc Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp cần làm tốt những việc sau đây:
 
(1) Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch công tác tuyên truyền phù hợp với kế hoạch, hướng dẫn của BCĐTW và điều kiện cụ thể của địa phương;
 
(2) Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huy động tối đa các nguồn lực cho công tác tuyên truyền;
 
(3)Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan nhất là cơ quan văn hóa, thông tin, các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương.
 
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền sẽ góp phần quan trọng cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đạt được mục tiêu, đảm bảo yêu cầu chính xác, đầy đủ, nhanh gọn và tiết kiệm mà Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (Trưởng BCĐTW) đã nhấn mạnh tại cuộc họp lần thứ nhất của BCĐTW diễn ra ngày 19/11/2018./.
 
Nguyễn Văn Sơn
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê - TCTK
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top