Nghệ An ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê góp phần thu thập số liệu thống kê thuộc phạm vi quản lý ngành Nội vụ

12/11/2023 - 09:49 AM
Ngày 08/11/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3648/QĐ-UBND về biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
 
Theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh gồm danh mục và nội dung của 154 chỉ tiêu thống kê; Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện gồm danh mục và nội dung của 51 chỉ tiêu thống kê; Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã gồm danh mục và nội dung của 26 chỉ tiêu thống kê.
 
Số liệu báo cáo tổng hợp trong hệ thống biểu mẫu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; phòng, ban và UBND cấp huyện, UBND cấp xã về lĩnh vực chuyên môn được giao. Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, phòng, ban và UBND cấp huyện, UBND cấp xã được giao quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nào chịu trách nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực đó, bao gồm thông tin thống kê của các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; phòng, ban và UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc quyền quản lý của địa phương. 
 
Tại Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 của UBND tỉnh Nghệ An, có một số chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia do Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thu thập, báo cáo đã được triển khai giao cho Sở Nội vụ thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh như: Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND; tỷ lệ HĐND, UBND các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ; số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp; số lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp.
 
Việc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến tận cơ sở tạo tiền đề cùng với việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thống kê giữa địa phương và Bộ Nội vụ. Việc triển khai phần mềm thống kê ngành Nội vụ đến cơ sở cũng góp phần thực hiện Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong việc thu thập số liệu thống kê thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực của Bộ Nội vụ. Thời gian tới, cùng với đề án chuyển đổi số, việc nghiên cứu, tích hợp phần mềm thu thập số liệu thống kê giữa địa phương và Bộ Nội vụ cần được quan tâm, chia sẻ./.
 
PV
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top