Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo các cấp trong tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

13/06/2019 - 09:27 AM
Tổng điều tra dân số và nhà ở tiến hành vào 0 giờ ngày 01/4/2019 (viết gọn là TĐT 2019) là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra, từ công tác chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra. Do vậy, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo các cấp trong thực hiện TĐT 2019 cũng được yêu cầu cải tiến theo hướng ứng dụng tiến bộ của khoa học công nghệ để thực hiện TĐT 2019 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ và an toàn cho người tham gia. Đặc biệt, trong bối cảnh các xã, phường, thị trấn trên cả nước đang trong quá trình thực hiện sáp nhập, chia tách các cụm dân cư để hình thành thôn, tổ  dân phố mới theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ, thì việc thống kê dân số theo địa bàn điều tra (viết tắt là ĐBĐT) đã được phân chia phục vụ công tác TĐT 2019 (theo ranh giới thôn, tổ dân phố khi chưa sáp nhập, chia tách) cần được BCĐ các cấp tại địa phương lưu ý, chỉ đạo thực hiện để tránh tình trạng tính trùng hoặc bỏ sót dân số tại các ĐBĐT.
 
Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo các cấp trong tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Để đảm bảo TĐT 2019 được tổ chức thực hiện một cách thống nhất và xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương (viết gọn là BCĐTW) đã quy định về nhiệm vụ của BCĐ các cấp trong tổ chức thực hiện TĐT 2019, cụ thể như sau:
 
1.  Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương
 
BCĐTW chỉ đạo thiết kế cuộc Tổng điều tra bao gồm xác định nội dung và thiết kế phiếu hỏi, thiết kế mẫu, lựa chọn phương pháp điều tra và các hình thức thu thập thông tin, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm ứng dụng, hướng dẫn nghiệp vụ và giám sát, kiểm tra các công đoạn của Tổng điều tra, chỉ đạo và thực hiện tuyên truyền TĐT 2019, xử lý và công bố kết quả. Các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến công tác điều tra thực địa như sau:
 
- Xây dựng hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện vẽ sơ đồ nền xã/phường và phân chia ĐBĐT trên phạm vi toàn quốc; kiểm tra, nghiệm thu sơ đồ nền xã/phường và danh sách ĐBĐT của các tỉnh/thành phố.
 
- Chỉ đạo BCĐ cấp tỉnh, huyện trong việc xây dựng mạng lưới TĐT 2019 trên Trang thông tin hệ thống điều hành tác nghiệp (viết gọn là Trang Web điều hành); thiết lập danh sách BCĐ, giám sát viên (viết gọn là GSV) Trung ương và phân công nhiệm vụ cho GSV Trung ương trong việc giám sát, kiểm tra và nghiệm thu số liệu trên Trang Web điều hành.
 
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức các lớp tập huấn cho BCĐ cấp tỉnh, BCĐ của 03 Bộ (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao), GSV Trung ương và giảng viên cấp tỉnh về công tác quản lý, lập bảng kê, nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin.
 
- Chỉ đạo thực hiện lập Bảng kê hộ trên phạm vi toàn quốc; giám sát, kiểm tra và nghiệm thu Bảng kê hộ cấp Trung ương.
 
- Xây dựng kế hoạch khung về tuyên truyền TĐT 2019; chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền TĐT 2019 tới các cấp; giám sát quá trình thực hiện; đồng thời, trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền TĐT 2019 cấp Trung ương.
 
- Chỉ đạo BCĐ các cấp ở địa phương cập nhật, xử lý Bảng kê hộ và thu thập thông tin TĐT 2019 theo đúng quy định của Phương án TĐT 2019.
 
- Xây dựng hướng dẫn công tác giám sát, kiểm tra và nghiệm thu số liệu; xây dựng kế hoạch và thực hiện giám sát quá trình thực hiện của BCĐ các cấp ở địa phương; trực tiếp kiểm tra và nghiệm thu số liệu cấp Trung ương.
 
- Tiếp nhận và xử lý các phản ánh của nhân dân về TĐT 2019; trả lời các câu hỏi liên quan đến TĐT 2019 của BCĐ, GSV các cấp trên trang Web điều hành.
 
- Thực hiện công tác phúc tra TĐT 2019.
 
2.  Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh
 
BCĐ cấp tỉnh thực hiện và chỉ đạo BCĐ cấp huyện và BCĐ cấp xã thực hiện các nhiệm vụ của TĐT 2019 do BCĐ Trung ương giao, cụ thể:
 
- Chỉ đạo thực hiện vẽ sơ đồ nền xã/phường và phân chia ĐBĐT trong phạm vi tỉnh/thành phố; kiểm tra, nghiệm thu sơ đồ nền xã/phường và danh sách ĐBĐT của các huyện/quận.
 
- Chỉ đạo BCĐ cấp huyện trong việc xây dựng mạng lưới Tổng điều tra trên Trang Web điều hành; thiết lập danh sách BCĐ, GSV cấp tỉnh và phân công nhiệm vụ cho GSV cấp tỉnh trong việc giám sát, kiểm tra và nghiệm thu số liệu trên Trang Web điều hành.
 
- Hoàn thiện các bài giảng tập huấn và tổ chức tập huấn cho BCĐ cấp huyện, GSV cấp tỉnh, giảng viên cấp huyện về công tác quản lý, lập Bảng kê hộ, nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin.
 
- Chỉ đạo thực hiện lập Bảng kê hộ tại các ĐBĐT trong phạm vi tỉnh/thành phố quản lý; giám sát, kiểm tra và nghiệm thu Bảng kê hộ cấp tỉnh; chỉ đạo đăng tải thông tin Bảng kê hộ lên Trang Web điều hành.
 
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền TĐT 2019 ở cấp tỉnh; chỉ đạo và giám sát quá trình thực hiện công tác tuyên truyền trên phạm vi tỉnh/thành phố; trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền TĐT 2019 cấp tỉnh.
 
- Chỉ đạo BCĐ cấp huyện và cấp xã cập nhật, xử lý Bảng kê hộ và thu thập thông tin TĐT 2019 tại các ĐBĐT trong phạm vi tỉnh/ thành phố quản lý.
 
- Xây dựng kế hoạchhướng dẫn cụ thể công tác giám sát thực hiện TĐT 2019 trong phạm vi tỉnh/thành phố quản lý; Chỉ đạo công tác giám sát, kiểm tranghiệm thu số liệu TĐT 2019 tại các ĐBĐT trong phạm vi tỉnh/thành phố quản lý; giám sát quá trình thực hiện của BCĐ cấp huyện; trực tiếp kiểm tranghiệm thu số liệu cấp tỉnh.
 
- Tiếp nhận và xử lý các phản ánh của nhân dân về TĐT 2019; trả lời các câu hỏi liên quan đến TĐT 2019 của BCĐ, GSV cấp huyện trên Trang Web điều hành.
 
3.  Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện
 
BCĐ cấp huyện thực hiện và chỉ đạo BCĐ cấp xã thực hiện các nhiệm vụ của TĐT 2019 do BCĐ cấp tỉnh giao, cụ thể:
 
    - Chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với BCĐ cấp xã trong việc vẽ sơ đồ nền xã/phường và phân chia ĐBĐT; kiểm tra, nghiệm thu sơ đồ nền xã/phường và danh sách ĐBĐT của các xã/phường.
 
-  Xây dựng mạng lưới TĐT 2019 trên Trang Web điều hành bao gồm: sơ đồ nền xã/phường, danh sách thôn/tổ dân phố, danh sách ĐBĐT, Bảng kê hộ, danh sách BCĐ, GSV cấp huyện, danh sách BCĐ cấp xã và điều tra viên thống kê. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho GSV cấp huyện trong việc giám sát, kiểm tra và nghiệm thu số liệu trên Trang Web điều hành; phân công nhiệm vụ cho điều tra viên trong việc thu thập thông tin tại các ĐBĐT cụ thể.
 
-  Hoàn thiện các bài giảng tập huấn tổ chức tập huấn cho BCĐ cấp xã, GSV cấp huyện về công tác quản lý; tập huấn cho BCĐ cấp xã, GSV cấp huyện, người vẽ sơ đồ về vẽ sơ đồ nền xã/phường phân chia ĐBĐT; tập huấn cho BCĐ cấp xã, GSV cấp huyện người lập bảng về công tác lập Bảnghộ; tập huấn cho BCĐ cấp xã, GSV cấp huyện, tổ trưởng điều tra viên thốngvề nghiệp vụ sử dụng công nghệ thông tin TĐT 2019.
 
-  Chỉ đạo thực hiện lập Bảng kê hộ tại các ĐBĐT trong phạm vi huyện/quận quản lý; kiểm tra, giám sát và nghiệm thu Bảng kê hộ; xử lý thông tin Bảng kê hộ để đăng tải lên Trang Web điều hành.
 
-  Chỉ đạo thực hiện tuyên truyền TĐT 2019 theo quy định; trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền TĐT 2019 cấp huyện.
 
-  Chỉ đạo thực hiện cập nhật, xử lý Bảng kê hộ và thu thập thông tin TĐT 2019 tại các ĐBĐT trong phạm vi huyện/quận quản lý.
 
-  Chỉ đạo công tác giám sát, kiểm tra và nghiệm thu số liệu TĐT 2019 tại các ĐBĐT trong phạm vi huyện/quận quản lý; giám sát quá trình thực hiện của BCĐ cấp xã; trực tiếp kiểm tra và nghiệm thu số liệu cấp huyện.
 
-  Tiếp nhận và xử lý các phản ánh của nhân dân về TĐT 2019; trả lời các câu hỏi liên quan đến TĐT 2019 của BCĐ cấp xã.
 
4.  Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã
 
BCĐ cấp xã thực hiện các nhiệm vụ của TĐT 2019 do BCĐ cấp huyện giao, cụ thể:
 
- Tuyển chọn lực lượng tham gia TĐT 2019 bao gồm: Người vẽ sơ đồ nền xã/phường và phân chia ĐBĐT, người lập Bảng kê hộ, điều tra viên thống kê và tổ trưởng điều tra.
 
- Tổ chức thực hiện vẽ sơ đồ nền xã/phường và phân chia ĐBĐT, lập danh sách ĐBĐT và danh sách các địa bàn đặc thù trong phạm vi xã/phường quản lý, lập danh sách thôn/tổ dân phố.
 
-  Chỉ đạo thực hiện lập Bảng kê hộ trong phạm vi xã/phường quản lý; kiểm tra, giám sát và nghiệm thu Bảng kê hộ.
 
- Tổ chức thực hiện tuyên truyền TĐT 2019 tại cấp xã và tại các ĐBĐT. Trong đó, huy động các hình thức tuyên truyền phù hợp tại địa phương, đảm bảo toàn thể nhân dân hiểu được mục đích của TĐT 2019 và hưởng ứng tham gia cung cấp thông tin.
 
- Tổ chức cập nhật, xử lý Bảng kê hộ và thu thập thông tin TĐT 2019 tại các ĐBĐT trong phạm vi xã/phường quản lý.
 
- Thực hiện công tác giám sát và kiểm tra số liệu TĐT 2019 tại các ĐBĐT trong phạm vi xã/phường quản lý; trực tiếp kiểm tra số liệu cấp xã và nghiệm thu phiếu giấy do các ĐTV thu thập tại các ĐBĐT.
 
- Tiếp nhận và xử lý các phản ánh của nhân dân về TĐT 2019; trả lời các câu hỏi liên quan đến TĐT 2019 điều tra viên thống kê và tổ trưởng điều tra.
 
Với mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của TĐT 2019, có thể nói nhiệm vụ của BCĐ các cấp rất nặng nề, do đó rất cần sự quan tâm phối hợp của các sở, ban ngành địa phương; cần sự chỉ đạo, phối hợp, xuyên suốt, nhịp nhàng giữa BCĐ các cấp từ Trung ương đến địa phương trong tất cả các khâu tổ chức thực hiện../.
 
 

Vũ Thị Thu Thủy

                                                                     Vụ trưởng Vụ Thống Dân số Lao Động - TCTK

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top