Thước đo chất lượng thống kê thông qua thực hiện đầy đủ Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

09/06/2023 - 02:36 PM

Ngày 05/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg quy định Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030. Quyết định này áp dụng cho các cơ quan thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê nhà nước theo quy định của Luật thống kê và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đánh giá chất lượng thống kê nhà nước.

Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước bao gồm 19 tiêu chí, được chia thành 4 nhóm: (A) Quản lý hoạt động điều phối, phối hợp và các tiêu chuẩn thống kê; (B) Quản lý môi trường thể chế cho các hoạt động thống kê; (C) Quản lý các quy trình thống kê; (D) Quản lý các kết quả đầu ra thống kê.

Đối với nhóm Quản lý hoạt động điều phối, phối hợp và các tiêu chuẩn thống kê, gồm các tiêu chí: Quản lý hoạt động điều phối, phối hợp thực hiện các hoạt động thống kê; Quản lý mối quan hệ với các bên liên quan; Quản lý các tiêu chuẩn thống kê.

Đối với nhóm Quản lý môi trường thể chế cho các hoạt động thống kê, bao gồm các tiêu chí như: Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Bảo đảm tính khách quan và tính công bằng; Bảo đảm tính minh bạch; Bảo đảm tính bảo mật và an ninh thông tin thống kê; Bảo đảm cam kết chất lượng thống kê; Bảo đảm đầy đủ các nguồn lực cho hoạt động thống kê.

Đối với nhóm Quản lý các quy trình thống kê, bao gồm các tiêu chí: Bảo đảm tính đúng đắn của phương pháp luận thống kê; Bảo đảm sự phù hợp giữa hiệu quả và chi phí; Bảo đảm tính đúng đắn của việc thực hiện các chương trình thống kê; Quản lý gánh nặng trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin

Đối với nhóm Quản lý các kết quả đầu ra thống kê, gồm các tiêu chí: Bảo đảm tính phù hợp; Bảo đảm tính chính xác và độ tin cậy; Bảm đảm tính kịp thời và tính đúng hạn; Bảo đảm tính dễ tiếp cận, rõ ràng và dễ hiểu; Bảo đảm tính chặt chẽ và tính so sánh; Quản lý dữ liệu đặc tả thống kê.  

Những tiêu chí đó là cơ sở để đánh giá chất lượng thống kê, thực hiện trách nhiệm giải trình với các bên liên quan về thực trạng chất lượng và hiệu quả hoạt động thống kê Nhà nước, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng thống kê, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê nhà nước.

Từ năm 2020, hàng năm các cơ quan thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê Nhà nước có trách nhiệm tự đánh giá chất lượng thống kê theo Bộ tiêu chí nêu trên, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê thuộc phạm vi phụ trách.

 

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top