Tổng cục Thống kê ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

08/01/2024 - 02:28 PM
Công tác đấu tranh chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực là một nhiệm vụ quan trọng của Tổng cục Thống kê (TCTK) để xây dựng một hệ thống thống kê hiệu lực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế mạnh hơn và thực hiện các chức năng xã hội tốt hơn.

Ngày 29/12/2023, trên cơ sở các quy định và yêu cầu về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, TCTK đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  năm 2024.

Theo Kế hoạch, TCTK yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; các Kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN tại các Hội nghị về công tác PCTN, tiêu cực và các Phiên họp của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về PCTN, tiêu cực; đặc biệt là Luật Phòng chống tiêu cực số 36/2018/QH14… tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động.

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của TCTK nêu rõ những biện pháp phòng ngừa tham nhũng đối với các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành Thống kê như sau:

Một là, thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị như: Triển khai Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2024; Triển khai việc giao Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2024 đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công khai tài chính theo quy định của pháp luật; Minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về thống kê.

Hai là, xây dựng và thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong đơn vị phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế. TCTK xây dựng, ban hành, công khai đến các đơn vị trong toàn Ngành quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước của Tổng cục trưởng TCTK; phân bổ dự toán đối với từng đơn vị theo từng nội dung công việc và nguồn kinh phí (tự chủ, không tự chủ); định mức công việc trong điều tra thống kê; khối lượng công việc các cuộc điều tra và kinh phí chi trả công thu thập số liệu của năm tài chính 2024…

Ba là, thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị bao gồm các chuẩn mực xử sự là những việc phải làm hoặc không được làm phù hợp với pháp luật, bảo đảm liêm chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ; không sử dụng tài sản công trái quy định của pháp luật...

Bốn là, chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Năm là, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt trong đơn vị bằng việc thực hiện giao kế hoạch công tác; gửi, nhận báo cáo trên Hệ thống giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thực hiện ký số, gửi, nhận và xử lý văn bản trên hệ thống quản lý văn bản (E-office) đối với các văn bản theo Danh mục đã được quy định; tiếp tục thực hiện áp dụng Hệ thống thông tin, quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis) vào công tác quản lý ngân sách.

Sáu là, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trong đơn vị theo quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Thực hiện xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tổng cục Thống kê.

Bên cạnh những nhiệm vụ trên, TCTK yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Thống kê căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và xây dựng các văn bản, quy định liên quan đến hoạt động của đơn vị để phòng, chống tham nhũng phù hợp với quy định của Luật PCTN. TCTK đồng thời giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình, Kế hoạch về PCTN, tiêu cực đã ban hành quy định đối với từng đơn vị trong Ngành./.
P.V
 

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top