Triển khai thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thống nhất, đồng bộ trên cả nước

02/12/2023 - 04:20 PM
Thực hiện Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã nghiên cứu, xây dựng, thiết kế biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã áp dụng đối với Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, các Sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn tương đương cấp sở, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố; Ban Tổ chức quận ủy, huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các đơn vị chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị của Trung ương, của tỉnh, thành phố đóng trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố; UBND cấp huyện, cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu biên soạn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Các số liệu báo cáo tổng hợp trong hệ thống biểu mẫu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các Sở, ngành; Phòng, ban và UBND cấp huyện, cấp xã về lĩnh vực chuyên môn được giao. Các Sở, ngành; Phòng, ban và UBND cấp huyện, cấp xã được giao quản lý nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực phụ trách, bao gồm thông tin của các đơn vị trực thuộc Sở, ngành; Phòng, ban và UBND cấp huyện, cấp xã thuộc quyền quản lý của địa phương.

Kỳ báo cáo thống kê bao gồm tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và báo cáo thống kê đột xuất trong trường hợp cần thiết. Mỗi biểu mẫu báo cáo được quy định cụ thể thời gian nhận báo cáo và đơn vị nhận báo cáo.

Biểu mẫu áp dụng báo cáo tổng hợp hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh để thu thập thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm 78 biểu thu thập thông tin từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Cụ thể:

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 10 biểu;

- Sở Khoa học và Công nghệ: 03 biểu;

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 03 biểu;

- Sở Thông tin và Truyền thông: 04 biểu;

- Sở Y tế: 04 biểu;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch: 01 biểu;

- Sở Nội vụ: 04 biểu;

- Sở Tư pháp: 04 biểu;

- Công an tỉnh/thành phố: 03 biểu;

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh/thành phố: 02 biểu;

- Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố: 03 biểu;

- Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy: 01 biểu;

- Sở Tài chính: 02 biểu;

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 02 biểu;

 - Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố: 05 biểu;

- Sở Công thương: 05 biểu;

- Sở Xây dựng: 04 biểu;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 06 biểu;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: 05 biểu;

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 01 biểu;

- Sở Giao dịch, chi nhánh ngân hàng phát triển: 02 biểu;

- Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất: 01 biểu;

- Các Sở và đơn vị tương đương/ban quản lý dự án thuộc UBND cấp tỉnh: 04 biểu.

Để triển khai thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thống nhất, đồng bộ trên cả nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công văn số 5891/BKHĐT-TCTK ngày 26/7/2023 về việc hướng dẫn ban hành biểu mẫu Báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Biểu mẫu báo cáo thống kê do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện để xây dựng biểu mẫu báo cáo thống kê của địa phương. Cụ thể: (i) Rà soát, hoàn thiện các nội dung của bản Biểu mẫu báo cáo thống kê, trong đó phân công đơn vị thu thập thông tin phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; (ii) Bổ sung các biểu mẫu báo cáo thống kê chưa được xây dựng trong Biểu mẫu báo cáo thống kê để phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành tại địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của địa phương, chậm nhất vào Quý IV/2023.

Các Cục Thống kê cấp tỉnh là đơn vị đầu mối phối hợp với sở, ban ngành và UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện Rà soát, hoàn thiện các nội dung của bản Biểu mẫu báo cáo thống kê, trong đó phân công đơn vị thu thập thông tin phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; hướng dẫn thực hiện (bao gồm hướng dẫn sử dụng hệ thống công nghệ thông tin trong thực hiện báo cáo); làm đầu mối tổng hợp biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại địa phương.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện điều tra thống kê trên địa bàn, gồm các điều tra mở rộng mẫu của trung ương để tính toán các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nhằm phục vụ nhu cầu thông tin để quản lý, điều hành các cấp tại địa phương. Bên cạnh đó, chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã sử dụng thông tin, số liệu từ Hệ thống thông tin thống kê tập trung để phục vụ quản lý điều hành của địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thời giao Tổng cục Thống kê là cơ quan hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn thống kê, hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương sử dụng hệ thống công nghệ thông tin để thu thập, quản lý và khai thác dữ liệu có liên quan (bao gồm dữ liệu các cuộc điều tra thống kê quốc gia) để hình thành Hệ thống thông tin thống kê tập trung nhằm mục đích sử dụng chung trên toàn quốc.

Thực hiện công văn 5891/BKHĐT-TCTK ngày 26/7/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến nay UBND một số tỉnh, thành phố như Nam Định, Đà Nẵng, Bình Định, Kon Tum, Quảng Ngãi, Bình Phước… đã ban ban hành biểu mẫu Báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn. Việc triển khai nhanh chóng Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg  của Lãnh đạo các địa phương sẽ giúp công tác thu thập thông tin đạt kết quả tốt hơn, từ đó hình thành cơ sở dữ liệu thống kê tập trung thống nhất, đồng bộ. Đây cũng sẽ là nguồn số liệu quan trọng để ngành Thống kê thực hiện biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trung ương (GRDP) sát thực với tình hình thực tế, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của quyền các cấp ở địa phương./.

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top