Bình Định - Tập huấn triển khai Biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

24/01/2024 - 01:16 PM

Sáng 24/01/2024, Cục Thống kê tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định; Lê Trung Hiếu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; lãnh đạo và công chức, viên chức các sở, ngành, đơn vị thực hiện Biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

Ngày 24/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg về Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (thay thế Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016). Đây là một trong những căn cứ pháp lý quan trọng, đầy đủ để các cấp, các ngành tổ chức thu thập thông tin thống kê phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp; đồng thời phục vụ nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân. 

Thực hiện Quyết định số 05 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 04/11/2023, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 4072/QĐ-UBND về biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Theo đó, Hệ thống biểu mẫu báo cáo được phân công cho 3 cấp với 80 biểu áp dụng cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 37 biểu mẫu áp dụng cho các phòng, ban cấp huyện và 19 biểu mẫu áp dụng cho UBND cấp xã. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 10/11/2023 về triển khai Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Tổng cục Thống kê đã giới thiệu về Luật Thống kê 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh. Đặc biệt, các đại biểu đã được tập huấn sử dụng phần mềm tần suất nhanh báo cáo kinh tế - xã hội của Tổng cục Thống kê.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Số liệu, thông tin thống kê là nguồn thông tin rất quan trọng, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành, giúp cho cấp ủy, chính quyền từ cơ sở đến tỉnh đánh giá chính xác, khách quan thực trạng phát triển của mỗi ngành, lĩnh vực; đồng thời xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, lĩnh vực, địa phương, từ đó đề ra các cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Để có cơ sở biên soạn các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phục vụ quản lý, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Cục Thống kê tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả Quyết định số 05 ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 4072 ngày 04/11/2023 của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của ngành Thống kê. Yêu cầu thực hiện đúng nguyên tắc thống kê, đó là: “Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời”. Thực hiện báo cáo số liệu thống kê đúng thời gian quy định, bảo đảm chất lượng số liệu. Sử dụng phần mềm báo cáo kinh tế - xã hội do Tổng cục Thống kê cung cấp để báo cáo đúng thời gian, nói không với báo cáo giấy.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương cần khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Biểu mẫu báo cáo thống kê của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban và UBND cấp xã triển khai thực hiện thu thập thông tin đáp ứng tốt nhất yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh.

Ngoài ra, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thống kê nhà nước, thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện thu thập thông tin thống kê theo đúng nội dung các biểu mẫu được phân công. Tiếp tục đổi mới, hiện đại hoá hoạt động thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin thống kê; tăng cường công tác bảo đảm và phổ biến thông tin thống kê nhằm cung cấp cho lãnh đạo tỉnh và các cấp, các ngành những thông tin thống kê đầy đủ, kịp thời trên tất cả các lĩnh vực làm cơ sở cho việc nhận định, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội các cấp. Tăng cường công tác tuyên truyền để các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân hiểu hết ý nghĩa và tầm quan trọng của số liệu thống kê, từ đó phục vụ tốt công tác thu thập thông tin thống kê. 

Để triển khai thực hiện tốt Hệ thống chỉ tiêu thống kê trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh làm đầu mối chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh. Tổ chức thu thập thông tin, tổng hợp báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của các đơn vị phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê các cấp. Bên cạnh đó, phải đảm bảo số liệu thống kê kinh tế - xã hội đồng bộ, thống nhất từ tỉnh xuống huyện. Căn cứ 21 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội theo nghị quyết HĐND tỉnh ban hành hàng năm, xây dựng các bảng, biểu số liệu thống kê áp dụng thống nhất cho tất các các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức thu thập số liệu theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm; làm việc thống nhất về số liệu với các địa phương, trong đó lưu ý các biểu số liệu cần có sự phân tích, so sánh, đánh giá, xếp hạng các chỉ số để làm rõ kết quả đạt được của các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn triển khai Biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 2
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Lê Trung Hiếu đánh giá cao kết quả công tác thống kê của tỉnh Bình Định trong thời gian qua.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Lê Trung Hiếu đánh giá: Bình Định là một trong những địa phương triển khai sớm Biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; đồng thời, cũng là địa phương đi đầu trong ứng dụng phần mềm tần suất nhanh báo cáo kinh tế - xã hội của Tổng cục Thống kê. Nhờ đó, đã đáp ứng, phục vụ kịp thời, nhanh, chính xác, đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định điều hành thống nhất từ tỉnh đến huyện, xã.  

Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Bình Định và sự nỗ lực cố gắng của ngành Thống kê tỉnh trong công tác thống kê thời gian qua; đồng thời, cam kết sẵn sàng tham gia, phối hợp, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ công tác thống kê cũng như giải đáp những vướng mắc trong công tác này của địa phương./.

Tập huấn triển khai Biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 3

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Định

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top