Kết quả thực hiện Kế hoạch công tác quý III và một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023 của Tổng cục Thống kê

13/10/2023 - 04:08 PM
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Tổng cục và sự chủ động của các đơn vị, Tổng cục Thống kê đã triển khai có chất lượng các nhiệm vụ được giao trong quý III năm 2023, Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2023

Về kết quả thực hiện kế hoạch công tác

Trong quý III năm 2023, toàn Ngành đã giao 54.619 công việc trên phần mềm quản lý công việc, giảm 6,3% so với quý III năm 2022, trong đó: Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục (Gồm: Các Vụ, Văn phòng Tổng cục và Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT-Cục TTDL, Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn) là 1525 công việc, giảm 11,7%; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TCTK là 231 công việc, tăng 2,7% và các Cục Thống kê tỉnh, thành phố thuộc Trung ương là 52.863 công việc, giảm 6,2%. Số công việc hoàn thành đúng hạn đạt 87,0%, hoàn thành trễ hạn là 8,4%, chưa hoàn thành trễ hạn là 3,5%, chưa hoàn thành (còn hạn) 1,1%.

Trong quý III, Tổng cục thực hiện 198 công việc theo Quyết định số 1175/QĐ-TCTK ngày 26/12/2022 về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của cơ quan Thống kê ở Trung ương, giảm 12% so với quý III năm 2022; 30 nhiệm vụ theo kết luận của Lãnh đạo Tổng cục và 159 nhiệm vụ phát sinh được Lãnh đạo Tổng cục giao cho các đơn vị. Theo Kế hoạch công tác, quý III TCTK phải hoàn thành 198 công việc, có 196 công việc đã hoàn thành (chiếm 99,0%), trong đó 194 công việc hoàn thành đúng hạn (chiếm 98%), 02 công việc hoàn thành muộn so với kế hoạch (chiếm 1%), 02 công việc chưa hoàn thành (chiếm 1%).

Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ chính trong quý III/2023

(1) Biên soạn và phổ biến thông tin thống kê

Bảo đảm thông tin thống kê định kỳ và đột xuất; hoàn thành tốt báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng và quý III; tổ chức thành công họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2023. Hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 trình Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Bộ Chính trị; trình Chính phủ báo cáo kiểm kê, đánh giá thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế năm 2022.

Biên soạn số liệu GDP, GRDP chính thức năm 2021 và sơ bộ năm 2022 và gửi các Cục Thống kê tỉnh, thành phố để xin ý kiến. Biên soạn GDP, GRDP quý III/2023; ước tính GDP năm 2023 và xây dựng kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2023-2025; ước tính GRDP năm 2023 và gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất sử dụng; cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế 2023-2025. Cung cấp số liệu và thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ phục vụ các cuộc họp của Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo điều hành giá…

Công tác phổ biến thông tin thống kê và tuyên truyền về các hoạt động của Ngành được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục, Tạp chí Con số và Sự kiện, Viện Khoa học Thống kê kịp thời, chất lượng ngày càng nâng cao.

(2) Phân tích và dự báo thống kê: Trong năm 2023, Tổng cục Thống kê đã phê duyệt 17 chuyên đề/báo cáo, đến nay tất cả các chuyên đề hoàn thành đề cương, trong đó 02 chuyên đề đã hoàn thiện đúng hạn trước tháng 10/2023; 15 chuyên đề đang thực hiện theo kế hoạch hoàn thành trong quý IV/2023.

(3) Điều tra thống kê và xử lý thông tin điều tra thống kê: Đã ban hành 07 phương án điều tra ban hành mới của năm 2024; Tiếp tục cung cấp dữ liệu thống kê cho Tổng cục Thuế thông qua hệ thống công nghệ thông tin kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa 2 cơ quan; phối hợp với Tổng cục Hải quan để tính toán biên soạn Chỉ số giá xuất nhập khẩu dựa trên nguồn số liệu của Hải quan…

Trong quý III, hoàn thành 10 cuộc điều tra tháng; 3 cuộc điều tra quý; hoàn thành thu thập thông tin 2 cuộc điều tra năm. Dữ liệu các cuộc điều tra được kiểm tra, làm sạch, hoàn thiện và cung cấp cho các đơn vị cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu…

(4) Phương pháp chế độ và quản lý chất lượng thống kê: Xây dựng các văn bản pháp luật phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; TCTK đã ký kết Quy chế phối hợp chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu dân số liên quan đến đăng ký và thống kê hộ tịch với Bộ Tư pháp và Bộ Y tế; Thành lập hội đồng và thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện 08 đề tài cấp cơ sở và 06 đề tài cấp Bộ mở mới năm 2023; Thực hiện thẩm định 01 hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê; 06 phương án điều tra của các Bộ, ngành và địa phương.

(5) Cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin: Đã gửi các đơn vị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch công nghệ thông tin năm 2024; Hoàn thành xây dựng 06 phần mềm; Triển khai các dự án công nghệ thông tin, bao gồm:  Dự án Xây dựng Hệ thống sản xuất thông tin thống kê điện tử; Dự án Xây dựng Kho dữ liệu thống kê đặc tả và dữ liệu vi mô thống kê; Dự án Xây dựng trung tâm dữ liệu thống kê (Data Center; Dự án Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chế độ báo cáo cấp bộ, ngành; chế độ báo cáo cấp tỉnh, huyện, xã tần suất nhanh (trực tuyến) phục vụ công tác quản lý điều hành từ trung ương đến địa phương.

(6) Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam và các Đề án, nhiệm vụ lớn của Ngành: Đã ban hành Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030; Dự thảo Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thực hiện các đề án lớn của Ngành: Đề án 501; Đề án NOE; Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia và Đề án Tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia; Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia; Đề án 06; Đề án nghiên cứu, thống kê, biên soạn số liệu GDP loại hình kinh tế tập thể…

(7) Tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và thi đua, khen thưởng

Công tác tổ chức, biên chế: TCTK đã báo cáo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg. Tổng cục đã trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BKHĐT ngày 02/10/2023 quy định chức danh, mã số, chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê… Ban hành Quyết định số 993/QĐ-TCTK ngày 15/8/2023 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê (thay thế Quyết định số 856/QĐ-TCTK ngày 23/7/2015)…

Đào tạo, bồi dưỡng và thi đua, khen thưởng: Tổ chức 08 lớp bồi dưỡng cho 392 học viên Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023; Cử 08 công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị năm 2023 (hệ tập trung 03 người; hệ không tập trung 05 người); Cử 22 đoàn công tác với 34 lượt công chức, viên chức tham dự các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo tại Nhật Bản, Indonesia, Philippin, Thái Lan, Trung Quốc, Nam Phi, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Australia, Malaysia, Singapore…

Hướng dẫn các đơn vị trong toàn ngành triển khai phần mềm và hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác năm 2024, chấm điểm thi đua năm 2023. Tổng hợp giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2024.

(8) Quản lý tài chính và đầu tư xây dựng quý III/2023 đã được TCTK triển khai đảm báo đúng kế hoạch dự toán và tiến độ. Tính đến hết tháng 9/2023, toàn Ngành đã giải ngân được 4,835 tỷ đồng, chiếm 51,5% kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2023. Đối với các Dự án về công nghệ thông tin, tổng số vốn đầu tư theo kế hoạch được giao là 3.790 triệu đồng, đã giải ngân được 905 triệu đồng, đạt 23,9%.

(9) Hợp tác quốc tế, Thống kê nước ngoài và quản lý dự án ODA: Đã cập nhật, ban hành Quyết định điều chỉnh Danh mục các đoàn đi công tác nước ngoài năm 2023 (đoàn ra) của TCTK kê bằng ngân sách nhà nước và tài trợ của các dự án hỗ trợ kỹ thuật và Danh mục các đoàn đối tác nước ngoài vào làm việc với TCTK (đoàn vào) năm 2023 phù hợp với những phát sinh mới.

Thực hiện 5 đoàn ra. Đón tiếp và làm việc với 12 đoàn của tổ chức quốc tế và các nước làm việc với Tổng cục. Thực hiện 30 hội nghị, hội thảo quốc tế trong quý III, trong đó đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế về hệ sinh thái dữ liệu, giám hộ và quản trị dữ liệu ngày 16/8/2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tổ chức Họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo các chương trình, dự án có nguồn tài trợ nước ngoài của Tổng cục Thống kê năm 2023 vào ngày 26/7/2023…

Hợp tác ASEAN: Tham dự đầy đủ các cuộc họp của các Nhóm công tác ASEAN; Cung cấp thông tin, dữ liệu cho ASEAN theo cam kết và tham gia các hoạt động khác của Thống kê ASEAN.

(10) Pháp chế, tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát: Hoàn thành các báo cáo thường xuyên, gồm: Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra quý III, 9 tháng năm 2023; Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III, 9 tháng năm 2023; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III, 9 tháng năm 2023; Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2023 và 16 báo cáo đột xuất khác.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc trong toàn Ngành…

(11) Công tác văn phòng: Hoàn thiện một số dự thảo Quy chế của ngành Thống kê; sửa đổi Quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê (đang tiếp tục xin ý kiến để hoàn thiện dự thảo trước khi ban hành chính thức) và các công việc nhiệm vụ khác được giao.

Ngoài ra, thực hiện tốt các công tác khác như: Công tác Đảng, đoàn thể, tuyển sinh, xuất bản…

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ IV NĂM 2023

(1) Biên soạn và phổ biến thông tin thống kê

Hoàn thiện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2023, báo cáo tình hình lao động việc làm quý IV và năm 2023; Biên soạn các Thông cáo báo chí và tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý IV và năm 2023.

Hoàn thành các ấn phẩm: Thực trạng kinh tế - xã hội các tỉnh ven biển giai đoạn 2011-2022; Động thái và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 3 năm 2021-2023; Sách kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2022; Sách Thống kê giới tại Việt Nam năm 2023.

Thực hiện biên soạn GDP, GRDP quý IV và năm 2023; tiếp tục theo dõi, cập nhật các kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2023, chuẩn bị kịch bản tăng trưởng năm 2024; cập nhật kịch bản lạm phát cho năm 2023 và xây dựng kịch bản lạm phát năm 2024, cung cấp thông tin, báo cáo phục vụ Ban chỉ đạo điều hành giá theo yêu cầu. Tiếp tục rà soát nguồn thông tin đầu vào, hoàn thiện báo cáo và công bố ước tính chỉ tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP và GRDP theo quy định vào cuối năm 2023…

(2) Phân tích và dự báo thống kê

Hoàn thành các chuyên đề/báo cáo phân tích và dự báo theo đề cương đã được phê duyệt trong Kế hoạch của năm 2023; Xây dựng và trình Tổng cục trưởng phê duyệt Kế hoạch thực hiện các báo cáo/chuyên đề phân tích và dự báo thống kê năm 2024...

(3) Điều tra thống kê và xử lý thông tin điều tra

Hoàn thiện phiếu và các tài liệu hướng dẫn của các cuộc điều tra năm 2024 phục vụ công tác xây dựng phần mềm, tập huấn và thu thập thông tin; Hoàn thành thu thập thông tin điều tra người khuyết tật năm 2023; Tiếp tục thực hiện kiểm tra, làm sạch, hoàn thiện dữ liệu điều tra doanh nghiệp năm 2023; điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi…

(4) Phương pháp chế độ và quản lý chất lượng thống kê

Nghiên cứu xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu thổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Rà soát dự thảo Nghị định quy định chi tiết chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

Nghiên cứu, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến điều chỉnh thời gian công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội; Thực hiện công tác Quản lý khoa học của toàn Ngành theo Kế hoạch.

(5) Ứng dụng công nghệ thông tin

Tiếp tục thực hiện các dự án: Dự án Hệ thống sản xuất thông tin thống kê điện tử; Dự án Xây dựng trung tâm dữ liệu thống kê (Data Center); Dự án “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chế độ báo cáo thống kê bộ, ngành; chế độ báo cáo cấp tỉnh, huyện, xã tần suất nhanh (trực tuyến) phục vụ công tác quản lý điều hành từ trung ương đến địa phương”…

(6) Thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam và các Đề án, nhiệm vụ lớn của Ngành

Hoàn thiện Báo cáo theo dõi thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược và Phần mềm theo dõi, đánh giá; Đề án Tư liệu hóa và Chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia trình Bộ trưởng; hoàn thiện Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia, dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh triển khai Đề án 501 để trình Thủ tướng Chính phủ. Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ…

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện nề nếp các hoạt động liên quan tới công tác: Tổ chức, Tài chính, Văn phòng, Pháp chế Thanh tra, Hợp tác quốc tế…/.

 
(Trích Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch công tác quý III năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm
quý IV năm 2023 của TCTK)
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top