Nghị định của Chính phủ về thực hiện chức năng, hoạt động thanh tra chuyên ngành

15/01/2024 - 09:24 AM
Ngày 11/01/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.
 
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Ban Cơ yếu Chính phủ và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; không áp dụng đối với tổ chức các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hiệu định có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2024.
 
Theo đó, tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành phải phù hợp với các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động thanh tra, với tính chất, đặc điểm về ngành, lĩnh vực quản lý được quy định tại Luật Thanh tra, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra, Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 
Nghị định số 03/2024/NĐ-CP quy định rõ vị trí, chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, hoạt động của Thanh tra Cơ yếu, Thanh tra Bảo hiểm xã hội; nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Cơ yếu, Chánh Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam và việc bổ nhiệm thanh tra viên của Thanh tra Cơ yếu, Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 
Bên cạnh đó, Nghị định số 03/2024/NĐ-CP quy định cơ quan Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ gồm: Thanh tra Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; Thanh tra Cục Bổ trợ tư pháp; Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam; Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam; Thanh tra Ủy ban Chứng khoán nhà nước; Thanh tra Kho bạc Nhà nước; Thanh tra Tổng cục Dự trữ Nhà nước; Thanh tra Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Thanh tra Tổng cục Thống kê. Nghị định cũng quy định tổ chức, hoạt động của Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ. Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ sẽ có con dấu và tài khoản riêng.
 
Nghị định số 03/2024/NĐ-CP đồng thời quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Thanh tra Sở tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Ngoài những quy định về cơ quan thực hiện chức năm thành tra chuyên ngành, Nghị định số 03/2024/NĐ-CP cũng quy định các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Theo đó, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành là cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, bao gồm Tổng cục, Cục và tương đương thuộc Bộ (gồm Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tư pháp; Bộ Y tế) và Cục thuộc Tổng cục và tương đương, cơ quan khác là Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Dự trữ Nhà nước; Cục Hải quan; Cục Quản lý thị trường; Cục Thống kê; Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước tỉnh.
 
Về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành: Nghị định quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện, tiêu chuẩn của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; chế độ, chính sách của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.
 
Về hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chuyên ngành, Nghị định quy định rõ: Nguyên tắc tiến hành hoạt động, Việc xây dựng kế hoạch thanh tra; Ban hành quyết định thanh tra; Thời hạn thanh tra; Việc xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra; Thẩm quyền quyết định thanh tra lại; Thành phần đoàn thanh tra; Xây dựng, phổ biến kế hoạch tiến hành thanh tra; Thời gian xây dựng báo cáo kết quả thanh tra; Thời hạn xây dựng dự thảo kết luận thanh tra; Thẩm định dự thảo kết luận thanh tra; Ban hành kết luận thanh tra; Hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành là Chi cục và tương đương.
 
Về thực hiện kết luận thanh tra, Nghị định cũng quy định: Nguyên tắc thực hiện; Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.
 
Như vậy, theo Nghị định, Vụ Pháp chế Thanh tra của Tổng cục Thống kê sẽ là Thanh tra Tổng cục Thống kê - đơn vị chức năng tương đương Vụ thuộc Tổng cục, thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, có con dấu riêng, có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra, Nghị định 03/2024/NĐ-CP mới được ban hành này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Các chức danh thuộc đơn vị Thanh tra gồm: Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và các thanh tra viên, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hưởng các chế độ được quy định tại Luật Thanh tra, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP, Nghị định 03/2024/NĐ-CP và các nghị định liên quan khác. Bên cạnh đó, các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành./.
 
P.V

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top