Ngành Thống kê - Tổng kết công tác khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024

19/12/2023 - 11:17 AM
Một số công tác và kết quả thi đua nổi bật của ngành Thống kê trong năm 2023

Năm 2023, ngành Thống kê đã triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, vừa bảo đảm tốt nhất thông tin thống kê phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đánh giá, dự báo tình hình và xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển KTXH của các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương, vừa triển khai tốt các công việc lớn. Để tạo động lực thúc đẩy tinh thần cho công chức, viên chức người lao động, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, Tổng cục Thống kê đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã tổ chức phát động và thực hiện phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm tại cơ quan, đơn vị mình.

Trong năm, ngành Thống kê đã triển khai một số phong trào thi đua nổi bật, như phong trào thi đua “Ngành Thống kê - Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, chủ động sáng tạo, đẩy mạnh kết nối, tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng thông tin thống kê, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023”. Đồng thời  triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động như: “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023"; "Toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư đoàn kết, tiên phong gương mẫu, chủ động sáng tạo, đồng hành cùng Chính phủ chủ động chiến thắng dịch bệnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025"; và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”.

 
Tổng kết công tác khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024 ngành Thống kê
Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến trình bày Báo cáo Kết quả công tác thi đua năm 2023
và phát động phong trào thi đua năm 2024 tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của ngành Thống kê

Tổng cục Thống kê đã giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2023 cho Cục Thống kê cấp tỉnh và các đơn vị hành chính, sự nghiệp. Kết quả thực hiện kế hoạch công tác của các đơn vị được làm căn cứ để bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và hoạt động của Hội đồng sáng kiến Tổng cục Thống kê kèm theo Quyết định số 951/QĐ-TCTK ngày 02/8/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Ban hành các văn bản hướng dẫn để các đơn vị trong Ngành căn cứ thực hiện.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thống kê đã tích cực tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng; dự thảo phát động phong trào thi đua của các cơ quan cấp trên; cử công chức tham gia Hội nghị tập huấn do Bộ tổ chức... Công tác phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng được các đơn vị trong Ngành chú trọng. Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm giao kế hoạch công tác và điểm thi đua đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến các đơn vị trong toàn Ngành, phần mềm chính thức đưa vào sử dụng cho năm kế hoạch công tác 2024 kể từ ngày 01/10/2023.

Các tập thể, cá nhân trong Ngành có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê kịp thời tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Bộ trưởng cũng đã trình Hội đồng TĐKT Trung ương xét, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước..

Toàn Ngành có 03 cá nhân đang được trình khen thưởng cống hiến Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Về khen thưởng thường xuyên, đến năm 2022, đã trình cấp Nhà nước tặng: Cờ thi đua của Chính phủ cho 03 tập thể khen thưởng cấp Nhà nước; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 29 tập thể và 51 cá nhân; tặng Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 07 tập thể và 01 cá nhân.

Về Khen thưởng cấp Bộ: Cờ thi đua cấp Bộ: 14 tập thể; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: 15 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng: 299 tập thể và 372 cá nhân; Bằng khen cống hiến của Bộ trưởng: 29 cá nhân. Khen thưởng cấp Tổng cục: 584 Tập thể Lao động xuất sắc và 760 Chiến sĩ thi đua cơ sở.


Ngoài các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng nêu trên, năm 2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thống kê Việt Nam cho 1.125 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam. Ngoài ra còn nhiều tập thể và cá nhân trong Ngành được Thủ trưởng các đơn vị khen thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến và Giấy khen về đạt thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các hình thức khen thưởng cấp Tổng cục, cấp Bộ và cấp nhà nước năm 2023 đang được các đơn vị trong toàn Ngành bình xét, trình cấp trên khen thưởng theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 còn một số hạn chế, tồn tại như: Phong trào thi đua còn thiếu chủ động, chưa sôi nổi, thường xuyên, rộng khắp; hình thức tổ chức còn hạn chế, nội dung chưa phong phú và không có tính đột phá. Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị còn mờ nhạt và chưa được phát huy. Việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến có nơi, có lúc còn chưa rõ nét, chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa có nhiều nhân tố mới thực sự tiêu biểu, điển hình...

Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2024

Năm 2024 là năm thứ 4 nước ta thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, là năm quan trọng để tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của cả giai đoạn. Đối với ngành Thống kê cần phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, nhạy bén hơn, nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2024. Công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức,tưởng của các cấp uỷ đảng, chính quyền, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng. Đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp.

Tổ chức các phong trào thi đua với mục tiêu rõ ràng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Các phong trào thi đua cần có nội dung, tiêu chí cụ thể, rõ ràng để dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát; huy động được sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của công chức, viên chức và người lao động.

Tập trung làm tốt công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, thực chất; đổi mới quy trình theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo chuyển biến mạnh mẽ và có tác dụng giáo dục, nêu gương.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Ngành; kịp thời phát hiện, có biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng và từng thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong việc tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, chính sách khen thưởng; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng.

 

Theo đó, các giải pháp chủ yếu thực hiện:


Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức và người lao động đối với công tác thi đua, khen thưởng. Đối với Lãnh đạo đơn vị cần có nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong xây dựng đơn vị.

Lãnh đạo đơn vị cần chỉ đạo thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất, không trọng tâm, không đúng đối tượng.

Tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Tổ chức sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua. Đây là biện pháp rất quan trọng, không thể thiếu nhằm đánh giá đúng thành tích, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua của mỗi đơn vị.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế về thi đua, khen thưởng. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng và ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng ngành Thống kê phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư.

 

Phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề: Công chức, viên chức và người lao động Ngành Thống kê: đoàn kết - kỷ cương, chủ động - sáng tạo, kịp thời - hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024


Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Thống kê và những thành tích trong phong trào thi đua năm 2023, nhằm tiếp tục cổ vũ, động viên công chức, viên chức, người lao động nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Lãnh đạo Tổng cục Thống kê phát động đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động phong trào thi đua năm 2024 với các nội dung:
 
Nội dung phong trào thi đua năm 2024:
 
 (1) Nâng cao chất lượng sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và nhu cầu của người dùng tin; (2) Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê; (3) Ổn định tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; xây dựng vị trí việc làm và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thống kê; (5) Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kết nối, khai thác dữ liệu hành chính phục vụ cho hoạt động thống kê; (6) Tổ chức thực hiện thành công Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ; Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số; (7) Phấn đấu thi đua năm 2024:

Về công tác chuyên môn: 100% tập thể Vụ và tương đương, các phòng và tương đương đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, trên 70 % đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 15% tập thể Vụ và tương đương có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ”; 50% tập thể Vụ và tương đương có tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 25% tập thể Vụ và tương đương có tập thể và cá nhân được tặng “Huân chương”. Toàn Ngành phấn đấu đạt được 11 Cờ thi đua cấp Bộ, 04 Cờ thi đua của Chính phủ.

Về công tác đảng: 100% tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành nhiệm vụ”, trong đó từ 80% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, 20% tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 100% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ”, trong đó có từ 80% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, 20% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Về công tác công đoàn: 100% công đoàn cơ sở ”Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 20% công đoàn cơ sở ”Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Tự hào với những kết quả đã đạt được trong năm 2023, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê tin tưởng, với sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng quyết tâm của toàn thể đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, ngành Thống kê sẽ vượt mọi khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định vị thế của thống kê trong đời sống kinh tế - xã hội.

Để phong trào thi đua toàn Ngành phát triển sâu rộng và lan tỏa, Lãnh đạo Tổng cục phát động đợt thi đua từ nay đến hết năm 2024 với chủ đề:“Công chức, viên chức và người lao động Ngành Thống kê: đoàn kết - kỷ cương, chủ động - sáng tạo, kịp thời - hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024”./.

 
Một số hình ảnh trao thưởng thi đua tại Hội nghị
Tổng kết công tác khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024 ngành Thống kê 1
Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước
cho bà Nguyễn Thị Mỹ - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định


Tổng kết công tác khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024 ngành Thống kê 2
Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc trao cờ thi đua cấp Bộ cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022
 
Tổng kết công tác khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024 ngành Thống kê 3
Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho các cá nhân xuất sắc

Tổng kết công tác khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024 ngành Thống kê 4
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cho các tập thể

 
P.V
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top