Công đoàn Tổng cục Thống kê: Thành tích phong trào thi đua xây dựng công đoàn vững mạnh qua một số kỳ đại hội

24/05/2023 - 11:35 AM

Kể từ thời điểm năm 2007 khi Ngành Thống kê chính thức nhập về Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  đến nay, sau 15 năm, qua 4 kỳ đại hội, Tổ chức Công đoàn Tổng cục Thống kê ( TCTK) đã trở thành một tổ chức lớn mạnh, nỗ lực vượt mọi khó khăn, kề vai sát cánh cùng Đảng ủy, Chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động cơ quan TCTK, động viên cán bộ, đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Những thành tích mà Công đoàn TCTK đạt được qua các nhiệm kỳ đã ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của Công đoàn trong xây dựng đội ngũ công, viên chức đoàn kết, vững mạnh đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của Ngành. Trong không khí chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục Thống kê lần thứ XXIX, xin điểm lại những thành tích mà Công đoàn TCTK đạt được trong một số nhiệm kỳ vừa qua:

 GIAI ĐOẠN 2010 -2013
(Khóa XXVI)

 1. Phong trào thi đua “Lao động giỏi”

Thành tích Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Tập thể “Lao động tiên tiến” 35 40 40
Tập thể “Lao động xuất sắc” 27 32 31
Cá nhân “Lao động tiên tiến” 401 447 427
Cá nhân đạt “ Chiến sỹ thi đua cơ sở” 118 131 137

2. Phong trào thi đua xây dựng Công đoàn vững mạnh:

* Khen thưởng cấp Công đoàn Tổng cục Thống kê: 

Thành tích Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Công nhận Công đoàn bộ phận đạt tiêu chuẩn vững mạnh 22 22 22
Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc 19 21 20
Công nhận đoàn viên xuất sắc 401 447 427
Đoàn viên xuất sắc 87 90 88

* Khen thưởng Công đoàn cấp trên

Thành tích Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
+ Cấp Bộ      
 Tập thể xuất sắc 19 21 20
 Cá nhân xuất sắc 59 63 66
+ Cấp Công đoàn VCVN      
 Tập thể xuất sắc 03 03 02
 Cá nhân xuất sắc 06 06 04
+ Cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam      
 Tập thể Công đoàn TCTK 01 01 -
 Cá nhân xuất sắc 02 02 01
 
3. Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”:

* Khen thưởng cấp Tổng cục

Thành tích Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Công nhận tổ nữ công “Giỏi việc nước đảm việc nhà” 22 22 22
Tổ nữ công “ Giỏi việc nước đảm việc nhà” tiêu biểu 20 22 21
Công nhận cá nhân đạt danh hiệu phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 227 251 246
Cá nhân đạt danh hiệu phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tiêu biểu 52 63 65

* Khen thưởng Công đoàn cấp trên

Thành tích Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Bằng khen Công đoàn bộ cho cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” - 03 03
Bằng khen Bộ trưởng cho cá nhân có hoạt động xuất sắc “vì sự tiến bộ phụ nữ” - - 01
 
                                   
GIAI ĐOẠN 2013 – 2017
(Khóa XXVII)

1. Phong trào thi đua “Lao động giỏi”

Thành tích Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Tập thể “Lao động tiên tiến” 39 38 26 47
Tập thể “Lao động xuất sắc” 28 26 55 33
Cá nhân “Lao động tiên tiến” 389 416   413
Cá nhân đạt“ Chiến sỹ thi đua cơ sở” 94 75   64
 
2. Phong trào thi đua xây dựng Công đoàn vững mạnh:

* Khen thưởng cấp Công đoàn Tổng cục Thống kê 

Thành tích
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Công nhận Công đoàn bộ phận đạt tiêu chuẩn vững mạnh 22 21 21 21
Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc 19 17 17 20
Công nhận đoàn viên xuất sắc  406 468 443 424
Đoàn viên xuất sắc  66 44 53 56

* Khen thưởng Công đoàn cấp trên

               Thành tích Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
+ Cấp Bộ        
 Tập thể xuất sắc 19 05 02 02
 Cá nhân xuất sắc 41 49 49 46
+ Cấp Công đoàn VCVN        
 Tập thể xuất sắc 01 - 01 cờ -
 Cá nhân xuất sắc 02 02 02 02
+ Cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam        
 Tập thể Công đoàn TCTK - 01 - -
 Cá nhân xuất sắc - - - 01

3. Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

* Khen thưởng cấp Tổng cục

Thành tích Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Công nhận tổ nữ công “Giỏi việc nước đảm việc nhà” 22 21 21 21
Tổ nữ công “ Giỏi việc nước đảm việc nhà” tiêu biểu 19 17 17 20
Công nhận cá nhân đạt danh hiệu phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 230 265 255 245
Cá nhân đạt danh hiệu phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tiêu biểu 64 41 49 49

* Khen thưởng Công đoàn cấp trên

              Thành tích Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Bằng khen Công đoàn bộ cho cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 03 03 03 03
Bằng khen Công đoàn viên chức VN cho cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” -  
02
 
01
 
01
 
 GIAI ĐOẠN 2017 – 2023
(Khóa XXVIII)

 
1. Phong trào thi đua “Lao động giỏi”
 
Thành tích Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Tập thể “Lao động tiên tiến” 13 18 6 12 18 18
Tập thể “Lao động xuất sắc” 11 14 6 12 10 6
Cá nhân “Lao động tiên tiến” 291 285 301 237 239 233
Cá nhân đạt “ Chiến sỹ thi đua cơ sở” 49 47 48 39 37 46

2. Phong trào thi đua xây dựng Công đoàn vững mạnh

* Khen thưởng cấp Công đoàn Tổng cục Thống kê

Thành tích Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Công nhận Công đoàn bộ phận đạt tiêu chuẩn vững mạnh 21 21 21 20 18 18
Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc 20 20 20 18 18 18
Công nhận đoàn viên xuất sắc 404 439 430 395 399 393
Đoàn viên xuất sắc 50 48 56 68 58 56

* Khen thưởng Công đoàn cấp trên

Thành tích Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
+ Cấp Bộ            
Tập thể xuất sắc 02 02 02 02 02 02
Cá nhân xuất sắc 41 40 44 41 45 45
+ Cấp Công đoàn VCVN            
Tập thể xuất sắc - 01 - - 01 01
Cá nhân xuất sắc 02 02 03 01 02 01
+ Cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam            
Tập thể Công đoàn TCTK 01 - - - - 01
Cá nhân xuất sắc 01 01 - - - -


3. Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

 * Khen thưởng cấp Tổng cục

Thành tích Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Công nhận tổ nữ công “Giỏi việc nước đảm việc nhà” 21 21 21 20 18 18
Tổ nữ công “ Giỏi việc nước đảm việc nhà” tiêu biểu 20 20 20 18 18 18
Công nhận cá nhân đạt danh hiệu phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 233 255 249 234 238 235
Cá nhân đạt danh hiệu phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tiêu biểu 42 50 47 48 98 101
 

* Khen thưởng Công đoàn cấp trên

Thành tích Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Bằng khen Công đoàn bộ cho cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 03 03 03 03 03 03
Bằng khen Công đoàn viên chức VN cho cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 01 01 01 01 01 01
                                                   
                                                   Trích nguồn: Báo cáo Tổng kết công tác công đoàn TCTK

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top