Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham dự Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

14/11/2023 - 02:51 PM
Sáng 14/11/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có hơn 16.000 cán bộ đảng viên tại 396 điểm cầu trong toàn Đảng bộ.
 
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư có các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo 35 của Bộ, các báo cáo viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng cục Thống kê, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Thống kê, các Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy viên các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Tổng cục Thống kê.
 
Hội nghị nhằm quán triệt, tuyên truyền những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư. Định hướng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối quyết tâm lớn hơn, nỗ lực cao hơn, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, tranh thủ mọi thời cơ, mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ khóa XIII.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu những nội dung của Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghe quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu nội dung Cuốn sách Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

Cuốn sách được xuất bản vào tháng 9/2023, trong bối cảnh cả nước tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ vừa qua và đặt ra những vấn đề cần thiết để triển khai thực hiện nốt nửa cuối nhiệm kỳ. Cuốn sách có dung lượng khoảng 500 trang, tập hợp 43 bài viết với nội dung phong phú từ các vấn đề vĩ mô đến các vấn đề cụ thể cho từng khối, từng lĩnh vực gắn với nhiệm vụ chính trị. Trong đó, chủ yếu là các bài viết về quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, có tính chất sơ kết nửa nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. 

Cuốn sách được kết cấu thành 4 chủ đề lớn: (1) Các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng – đây là những định hướng chung cho các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương. (2) Các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại 6 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. (3) Các bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các buổi thăm, làm việc tại các địạ phương, đơn vị. (4) Các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các buổi gặp mặt với các Bộ, ngành trung ương về các vấn đề vĩ mô, quản lý chung của đất nước.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn khẳng định, các nội dung thuộc 4 nhóm bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tập trung bao quát các vấn đề đặt ra, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của các vùng kinh tế trọng điểm; các vấn đề liên quan đến chấn hưng văn hóa, phát triển văn hóa toàn diện; các vấn đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo cơ sở xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh mới. GS.TS Tạ Ngọc Tấn cũng gợi ý một số nội dung cơ bản trong cuốn sách đề cập, thể hiện những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, nhằm triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung, cũng như của các lĩnh vực, các khu vực và các địa phương nói riêng.

Nội dung các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư đã cho thấy tinh thần trách nhiệm, tư tưởng sâu sắc và cái nhìn rất sâu sát thực tiễn của người đứng đầu Đảng ta đối với từng ngành, từng vùng, đồng thời thể hiện quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển, sức mạnh đoàn kết của cả nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống mọi mặt cho Nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 

Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghe quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 3Cuốn sách là sự kết tinh trí tuệ, nhận thức, tri thức không của chỉ riêng cá nhân Tổng Bí thư
mà là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, của Nhân dân

GS.TS Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh, cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” nhằm mục đích hệ thống hóa toàn bộ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng trong triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hiểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong nửa nhiệm kỳ đầu. Đồng thời, định hướng chiến lược, quyết tâm chiến lược và các giải pháp quan trọng nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ còn lại với tinh thần chung sức, đồng lòng, tiền hô hậu ủng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

500 trang sách là sự kết tinh trí tuệ, nhận thức, tri thức không của chỉ riêng cá nhân Tổng Bí thư mà là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, của Nhân dân. Trên cơ sở giới thiệu nội dung cuốn sách, GS.TS Tạ Ngọc Tấn cho rằng, cán bộ, đảng viên cần tự nhận thức, tiếp cận cuốn sách một cách hệ thống để hiểu kỹ hơn các tư tưởng, chỉ đạo, từ đó thể hiện quyết tâm, có giải pháp cụ thể, xác định nhiệm vụ của bản thân trong tổ chức thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cơ quan, đơn vị; tuyên truyền những kết quả đã đạt được nửa đầu nhiệm kỳ qua của Đảng ủy Khối, của các đảng ủy trực thuộc; tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối quyết tâm lớn hơn, nỗ lực cao hơn, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, tranh thủ mọi thời cơ, mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ khóa XIII.
 
 Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghe quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 1
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối kết luận Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Thể cũng nhấn mạnh, từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp cần tập trung khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua đánh giá kiểm điểm giữa nhiệm kỳ vừa qua, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, chất lượng công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tăng cường hơn nữa việc phối hợp công tác với Đảng, Đoàn, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đã đề ra cho nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII.
 
Song song với đó, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc triển khai tổ chức thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá đã được Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đề ra; Tập trung đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 – 2030; tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị cho đại hội các đảng bộ trực thuộc, Đại hội XIV của Đảng bộ Khối, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030./.
 
Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghe quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 2
Các đại biểu nghe Hội nghị quán triệt tại điểm cầu Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 
P.V


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top