Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

24/02/2023 - 09:40 AM
Sáng ngày 24/2/2023, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Tham dự Hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; cấp ủy Đảng bộ bộ phận và cấp ủy các Chi bộ; đại diện Công đoàn, đoàn Thanh niên cơ quan TCTK và các Đảng viên ưu tú thuộc Đảng bộ TCTK.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo cho biết, năm 2022, tình hình thế giới, trong nước diễn biến phức tạp, khó lường, tạo sức ép rất lớn lên quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, tác động lớn đến phục hồi, phát triển của nhiều ngành, lĩnh vực và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước; sự hỗ trợ giúp đỡ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng.

 
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương báo cáo tổng kết công tác Đảng tại Hội nghị

Đảng ủy Tổng cục cùng cấp uỷ các đơn vị trực thuộc đã tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng trong việc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt kế hoạch công tác đề ra. Một số kết quả nổi bật Đảng ủy Tổng cục Thống kê đạt được năm 2022 như sau:

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Tổng cục Thống kê đã phối hợp với Lãnh đạo tổng cục, lãnh đạo các đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị năm 2022, như: (1) Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê, triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. (2) Triển khai công tác tổ chức theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg; tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Ngành giai đoạn 2022-2027. (3) Xây dựng Kế hoạch thực hiện và dự thảo khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (4) Hoàn thiện cơ sở dữ liệu và công bố kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng thông tin thống kê. (5) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước nhằm xây dựng hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp. (6) Nâng cao chất lượng thông tin thống kê, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước. (7) Tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng trong hoạt động thống kê. (8) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý sử dụng tài chính, tài sản công trong công tác thống kê.

Bên cạnh đó, ngành Thống kê đã thực hiện nhiều nhiệm vụ mới như: Lần đầu tiên Tổng cục Thống kê tổ chức hội nghị Thống kê toàn quốc với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 về Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội;  Năm 2022 là năm đầu tiên Tổng cục Thống kê chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành địa phương để thực hiện biên soạn và công bố kịp thời tốc độ tăng trưởng GRDP ước tính và sơ bộ hằng quý cho tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 1
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại Hội nghị

Về công tác xây dựng Đảng: Thứ nhất, đã thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng. Thứ hai, thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên. Thứ ba, thực hiện đúng quy định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Thứ tư, thực hiện tốt công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Đánh giá chung về công tác Đảng trong năm 2022, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết, năm 2022, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Tổng cục trong lãnh đạo các cấp ủy đảng triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; Thực hiện tốt, đúng quy định công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy; công tác tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 được thực hiện khoa học, hiệu quả; Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng; Công tác phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Trung ương được triển khai có hiệu quả; Công tác dân vận luôn được các cấp ủy, tổ chức đoàn thể quan tâm, chú trọng các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của công chức, viên chức và người lao động.

Tuy nhiên, Bí Thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cũng chỉ ra một số hạn chế tồn tại và nguyên nhân như: Việc triển khai, thực hiện báo cáo ở một số tổ chức cơ sở Đảng còn chậm khiến công tác tổng hợp, báo cáo chung của Đảng bộ bị ảnh hưởng. Nguyên nhân là do khối lượng công tác chuyên môn tại các đơn vị ngày càng nhiều, nhiều yêu cầu đột xuất đòi hỏi phải giải quyết với tiến độ gấp. Một số cơ sở Đảng còn lúng túng trong thực hiện các nghiệp vụ công tác Đảng do có nhiều văn bản mới của Đảng được ban hành trong thời gian qua, đồng thời các đồng chí cấp ủy viên mới được bầu chưa có nhiều kinh nghiệm công tác Đảng, cần có quá trình nghiên cứu, tập huấn nghiệp vụ.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy TCTK chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục trong chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, quần chúng. Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch của Đảng.

Các mục tiêu chủ yếu được đề ra trong năm 2023 đó là: (1) Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được học tập, quán triệt và phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của cấp trên; 100% cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương. (2) 100% Chi bộ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác của từng tổ chức đảng. (3) Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, phấn đấu kết nạp 08 đảng viên mới trở lên. (4) Đạt 90% Đảng bộ, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% Đảng bộ, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. (5) 100% đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng, triển khai chương trình công tác, kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2023 đúng thời hạn.

 
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 2
Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Văn Tuyên công bố các quyết định thi đua - khen thưởng

Qua đó, Đảng ủy TCTK cũng đưa ra các nhiệm vụ trong tâm trong năm 2023 với các nội dung về: Lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.

Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, Đảng ủy Tổng cục Thống kê đã luôn kiểm tra, giám sát các hoạt động của các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc và yêu cầu cấp uỷ các chi bộ, đảng bộ bộ phận coi trọng công tác giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.

Các chi bộ đã thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Việc thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW và Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung và chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được cải thiện, góp phần quan trọng vào công tác giáo dục chính trị và quản lý đảng viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của người đảng viên, đoàn kết nội bộ, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ủy ban Kiểm tra của Ðảng uỷ luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi bộ trực thuộc và theo dõi, đôn đốc cấp uỷ các chi bộ, đảng bộ quan tâm công tác giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Ðảng, Pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên, thường xuyên giữ mối quan hệ với tổ chức cơ sở Đảng nơi cư trú và thực hiện tốt Quy định 19 điều đảng viên không được làm. Các chi bộ chấp hành tốt chế độ sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng, nội dung các buổi sinh hoạt.

Phát huy những kết quả đạt dược, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, Đảng ủy Tổng cục Thống kê tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong năm 2023.

 
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 3
Toàn cảnh Hội nghị

Nhân dịp này, Đảng ủy Tổng cục Thống kê đã công bố quyết định và trao tặng các danh hiệu thi đua - khen thưởng năm 2022 của Đảng cho các đảng viên và Chi bộ đã hoàn thành nhiệm vụ và đạt thành tích cao trong năm 2023. Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận, thảo luận đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị tại các Chi bộ thuộc Đảng bộ TCTK. 
 
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 4
 
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 5
 
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 6
 
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 7
Các cá nhân, tập thể lên nhận khen thưởng

Kết thúc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đánh giá cao công tác Đảng tại các Chi bộ và Đảng bộ cơ quan và đề cao sự phối hợp giữa các Chi bộ để cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Các thành tích chung với sự đóng góp của các tập thể nhỏ và các cá nhân đã cho thấy những nỗ lực của mỗi đảng viên và Chi bộ cũng như Đảng ủy Tổng cục thống kê. Sau khi điểm lại các nội dung của Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương bày tỏ mong muốn trong năm 2023, toàn thể đảng viên của Đảng ủy TCTK sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ, cùng nhau tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thông qua năm bắt tư tưởng, hành vi, tác phong của mỗi đảng viên ở cơ sở, từ đó hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ Đảng cũng như nhiệm vụ chuyên môn.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Các phương hướng, nhiệm vụ của năm 2023 đã được toàn Hội nghị thống nhất thông qua./.

Tin, ảnh: Thu Hiền
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top