Hà Nội: Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030

07/01/2021 - 11:20 AM
Sáng ngày 07/01/2021, tại Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Ông Hà Minh Hải, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK)đồng chủ trì Hội nghị.
 
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã; lãnh đạo Cục và phòng Cục Thống kê Hà Nội; Chi cục trưởng Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã và các cơ quan truyền thông, báo chí.
 
Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Ông Đậu Ngọc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội trình bày Báo cáo Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
 
Tại Hội nghị, ông Đậu Ngọc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội đã trình bày Báo cáo Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố. Trong giai đoạn 2011-2020, hoạt động thống kê trên địa bàn Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thể chế, khuôn khổ pháp lý điều phối các hoạt động thống kê trên địa bàn được xây dựng và ban hành; hệ thống thống kê tập trung ngày càng hoàn thiện; thống kê Sở, ngành, thống kê xã/phường/thị trấn từng bước được quan tâm. Chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê được đổi mới và nâng lên; công tác phối hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các Sở, ngành dần đi vào thực chất. Hoạt động phổ biến thông tin thống kê được quan tâm, chú trọng. Công tác phân tích và dự báo thống kê được đẩy mạnh, chất lượng được nâng lên. Công nghệ thông tin trong trong hoạt động thống kê, đặc biệt là thu thập dữ liệu đầu vào được quan tâm, ứng dụng mạnh mẽ. Cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động thống kê được tăng cường.
 
Cục trưởng Đậu Ngọc Hùng cũng đặc biệt nhấn mạnh về Định hướng phát triển thống kê Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2045: (1) Mục tiêu tổng quát của thống kê Hà Nội đến năm 2030: Thống kê Hà Nội đổi mới, phát triển trên cơ sở hoàn thiện hệ thống tổ chức, bảo đảm đủ số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, áp dụng đồng bộ phương pháp thống kê tiên tiến và tăng cường sử dụng công nghệ hiện đại; hình thành hệ thống thông tin thống kê tập trung, thống nhất, thông suốt và hiệu quả với chất lượng thông tin ngày càng cao, phục vụ hiệu quả công tác hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác. (2) Tầm nhìn của Thống kê Hà Nội đến năm 2045: Công tác thống kê trên địa bàn Thành phố đổi mới, phát triển đáp ứng tốt yêu cầu thông tin trong quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền Thành phố và nhu cầu thông tin thông kê của các tổ chức, cá nhân khác. Xây dựng hệ thống tổ chức thống kê đồng bộ, đảm bảo số lượng và chất lượng; hình thành hệ thống thông tin thống kê tập trung, thống nhất, thông suốt và hiệu quả từ cấp Thành phố đến Sở, ngành và quận, huyện, thị xã. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê. (3) Các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2030: Tiếp tục triển khai Luật Thống kê 2015; xây dựng và triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; các Đề án lớn của ngành Thống kê; Tổ chức thực hiện thành công các cuộc các cuộc Tổng điều tra, điều tra thống kê, trước mắt là tổ chức thực hiện tốt Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động thống kê. Xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Cục Thống kê với các Sở, ban, ngành Thành phố; Củng cố hoàn thiện hệ thống tổ chức thống kê ở địa phương; xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức thống kê tập trung, người làm công tác thống kê tại các Sở, ban, ngành và thống kê xã, phường, thị trấn; Đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở, nơi làm việc của các Chi cục Thống kê; nâng cấp hạ tầng CNTT, trang thiết bị, phương tiện làm việc của hệ thống thống kê tập trung…
 
Hội nghị cũng đã nghe các bài trình bày tham luận của một số Sở, ngành và UBND cấp quận, huyện về các nội dung liên quan đến việc thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
 
Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 1

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK chúc mừng các kết quả mà UBND thành phố Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác thống kê trên địa bàn Thành phố trong thời gian vừa qua và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đã cùng với Cục Thống kê tham mưu cho UBND Thành phố triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Cục Thống kê cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hơn nữa việc tham mưu, phân tích, dự báo kinh tế cho UBND Thành phố; tham mưu triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về thống kê trên địa bàn, đảm bảo thông tin thống kê được đồng bộ, thông suốt, tin cậy, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu sử dụng thông tin thống kê của cấp Ủy, Chính quyền địa phương và các đối tượng dùng tin… Đồng thời, Phó Tổng cục trưởng cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của UBND Thành phố với ngành Thống kê trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, đề án trên địa bàn khi được ban hành.
 
Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 2

Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
 
Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nhất trí và đánh giá cao báo cáo Tổng kết Chiến lược Thống kê giai đoạn 2011-2020. Để giúp cho UBND Thành phố thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thống kê trên địa bàn và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn tiếp theo; đảm bảo tốt thông tin thống kê trong chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải yêu cầu các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và Cục Thống kê Hà Nội thực hiện tốt một số công việc sau: (1) Ngay sau khi Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án, kế hoạch của các lĩnh vực thống kê được Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê ban hành, Cục Thống kê chủ trì phối hợp với các sở, ngành, liên quan kịp thời tham mưu cho UBND Thành phố tổ chức, triển khai thực hiện trên địa bàn. (2) Thực hiện phối hợp tốt hơn nữa giữa cơ quan Thống kê với các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc chia sẻ, cung cấp thông tin thống kê, khai thác hồ sơ hành chính và thống nhất số liệu liên quan đến các ngành, lĩnh vực, phạm vi đơn vị quản lý. (3) Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục nghiêm túc thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã được phân công thực hiện tại. (4) Cục Thống kê phối hợp với các Sở, ngành tham mưu cho UBND Thành phố triển khai thực hiện báo cáo kiểm kê nguồn lực hàng năm và 5 năm; Phối hợp với Sở Nội vụ, tham mưu UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra Hành chính năm 2021 trên địa bàn Thành phố; Nâng cao chất lượng số liệu thống kê, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người dùng tin về chất lượng và thời gian; Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức thống kê tập trung. (5) Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong việc ưu tiên bố trí người làm công tác thống kê ổn định; Phối hợp với Cục Thống kê trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thống kê tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã…

 
Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 3

Ban Thi đua khen thưởng Thành phố khen thưởng đối với 08 tập thể có thành tích xuất sắc
 
Kết thúc Hội nghị, Ban Thi đua khen thưởng Thành phố đã khen thưởng đối với 08 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chiến lược Thống kê giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố./.
 
Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 4

Toàn cảnh Hội nghị
 
Tin, ảnh: Thu Hường
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top