Tổng cục Thống kê họp đầu mối các Nhóm công tác ASEAN và đơn vị liên quan

10/10/2023 - 02:40 PM
Để triển khai các hoạt động hướng tới Kỳ họp Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS) lần thứ 13 tại Indonesia vào tháng 11/2023, sáng ngày 10/10/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức họp đầu mối các Nhóm công tác ASEAN và các đơn vị liên quan. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì cuộc họp.
Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Trung Tiến; đại diện lãnh đạo và chuyên các vụ liên quan của Cơ quan TCTK; đại diện đầu mối các nhóm công tác ASEAN như: Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (SCPC), Nhóm công tác về Chia sẻ, phân tích, phổ biến và truyền thông số liệu thống kê (WGDSA), Nhóm công tác về Thống kê thương mại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ (WGIMTS), Nhóm công tác về các Chỉ tiêu phát triển bền vững (WGSDGI), Nhóm công tác về Hệ thống tài khoản quốc gia (WGSNA), Nhóm công tác về Thống kê vốn đầu tư quốc tế (WGIIS) và các đơn vị liên quan.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đánh giá cao hiệu quả công tác của đầu mối các nhóm công tác ASEAN thời gian qua và đề nghị các Nhóm công tác ASEAN lần lượt báo cáo về các hoạt động Nhóm đã thực hiện và dự kiến thực hiện trong thời gian tới, đưa ra ý kiến đóng góp và đề xuất.

 
Tổng cục Thống kê họp đầu mối các Nhóm công tác ASEAN và đơn vị liên quan
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại cuộc họp

Mở đầu là báo cáo kết quả hoạt động của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối do đại diện Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế (HTQT) trình bày. Báo cáo cho biết, tính đến hết tháng 9/2023, SCPC Việt Nam đã Tham dự Cuộc họp SCPC25; Họp trực tuyến xây dựng nội dung, góp ý dự thảo Báo cáo cuối kỳ Kế hoạch chiến lược ACSS 2016-2025; Họp trực tuyến hướng dẫn tự đánh giá Kế hoạch công tác 2023 và các chỉ tiêu thực hiện chính; Thực hiện đánh giá Nguyên tắc hoạt động ACSS (CoP) phần A - Môi trường thể chế; Họp trực tuyến SCPC26.

Đặc biệt, với sự tham gia của SCPC Việt Nam, cuộc họp SCPC26 đã thảo luận và đưa ra các quyết định, hướng dẫn và góp ý về một số nội dung quan trọng như: Thảo luận và đồng thuận về tiến trình tăng cường phổ biến các chỉ tiêu SNA; Thảo luận và thông qua nội dung Báo cáo đánh giá cuối kỳ của Kế hoạch chiến lược ACSS 2016-2025; Thảo luận về Tài liệu triển khai thực hiện hoạt động ước lượng khu vực nhỏ (SAE) để tính toán các chỉ tiêu nhằm đo lường các thành tựu SDG; Thảo luận kết quả đánh giá Nguyên tắc hoạt động thống kê của ASEAN (CoP) phần A; Cập nhật việc thu thập dữ liệu các chỉ tiêu thống kê ASEAN (ASI-CT); Thảo luận và thông qua một số sửa đổi trong biểu mẫu CoP Phần B và C sẽ được các Nhóm công tác (WG) thực hiện trong thời gian tới; Kết quả việc cung cấp số liệu cho ASEAN của Việt Nam; Tiến độ thực hiện Khung ASEAN (AHAF) năm 2023 và kế hoạch 2024; Các hoạt động chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban Hệ thống thống kê ASEAN (ACSS13) và một số hoạt động khác. Tại cuộc họp, Vụ HTQT đã đưa ra một số ý kiến đề xuất đối với các nhóm công tác về công tác phối hợp, cung cấp số liệu, tích cực tham gia các hoạt động của ASEAN, tăng cường vị thế thống kê Việt Nam trong khu vực.  

Báo cáo hoạt động của WGDSA do đại diện Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê trình bày đã đề cập đến các nội dung: Cập nhật Biểu mẫu thống nhất các chỉ tiêu thống kê ASEAN (ASI-CT); Dự án thí điểm Big data cho Thống kê chính thức; Tham dự Cuộc họp lần thứ 21 của Nhóm công tác Chia sẻ, phân tích, phổ biến và truyền thông thống kê ASEAN (WGDSA21); đánh giá dữ liệu mở của ACSS năm 2022 (2 năm một lần); tăng cường đo lường chất lượng cho CoP phần B và C;...

Báo cáo Công tác thống kê thương mại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam trong hội nhập thống kê ASEAN của WGIMTS do đại diện Vụ Thống kê Thương mại dịch vụ trình bày cho thấy, về cơ bản công tác thống kê thương mại quốc tế về hàng hóa Việt Nam đã thực hiện được theo các khuyến nghị của cẩm nang hướng dẫn thống kê thương mại quốc tế về hàng hoá (IMTS2010) và các yêu cầu của Bộ phận thống kê ASEAN (Aseanstats). Bên cạnh đó, WGIMTS đã thực hiện nội dung công việc liên quan đến thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ Việt Nam theo yêu cầu của Ban Thư Ký ASEAN.

Theo Báo cáo của WGSDGI do đại diện Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thông tin thống kê trình bày, trong năm 2023, Nhóm đã tham gia Họp nhóm công tác WGSDGI6; Cung cấp số liệu hàng năm; Triển khai khung AHAF và một số hoạt động khác theo yêu cầu của thống kê ASEAN. Qua cuộc họp, WGSDGI đề xuất: Tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin với các Bộ, ngành; tăng cường lồng ghép vào các cuộc điều tra thống kê hiện hành; tiếp tục cập nhật, học hỏi kinh nghiệm, phương pháp tính của các chỉ tiêu mới, đề xuất quy định khi sửa đổi Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam.

Báo cáo của WGSNA do Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia trình bày cho biết, trong năm 2023, WGSNA Việt Nam đã tham gia triển khai công việc trong theo đúng kế hoạch đề ra; phối hợp tốt với Aseanstat trong triển khai các công việc theo yêu cầu; cung cấp số liệu, góp ý, đề xuất các thông tin đầy đủ, đúng thời gian yêu cầu của Aseanstat. Về kế hoạch năm 2024, WGSNA Việt Nam dự kiến sẽ tổng kết các công việc về tài khoản quốc gia của Tổng cục Thống kê triển khai thực hiện trong năm 2023; Cung cấp số liệu theo yêu cầu của Aseanstat; Tiếp tục phối hợp với Aseanstat triển khai hỗ trợ kỹ thuật theo AHAF; Tham gia họp nhóm công tác WGSNA định kỳ với Aseanstat và các quốc gia thành viên.

Theo Báo cáo của Nhóm công tác về Thống kê vốn đầu tư quốc tế của WGIIS do đại diện Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng trình bày, từ năm 2010 đến nay, WGIIS Việt Nam đã thực hiện cung cấp cho Thống kê ASEAN đầy đủ số liệu thống kê đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; cung cấp số liệu đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam từ năm 2014 đến nay; Tham gia cuộc họp thường niên của Nhóm công tác thống kê đầu tư quốc tế ASEAN WGIIS lần thứ 37 tổ chức tại Jakarta, Indonesia năm 2023.
Tại cuộc họp, hai Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Dương và Nguyễn Trung Tiến thể hiện quan điểm thống nhất khi đánh giá cao về sự nỗ lực làm việc, cung cấp số liệu cho ASEAN và  các kiến nghị của đầu mối các Nhóm công tác. Theo đó, qua thời gian thực hiện công việc, các đầu mối cần nêu rõ các khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp phối hợp thực hiện, đề xuất kiến nghị với ASEAN về những khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ, tạo thuận lợi cho hoàn thành công việc.

 
Tổng cục Thống kê họp đầu mối các Nhóm công tác ASEAN và đơn vị liên quan 1
Toàn cảnh cuộc họp

Kết thúc cuộc họp, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đánh giá cao sự nỗ lực của các Nhóm công tác trong việc thể hiện trách nhiệm đối với Thống kê quốc gia, Thống kê khu vực và quốc tế. Qua cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị các Nhóm công tác cần sớm kiện toàn tổ chức nhân sự để có căn cứ điều phối công việc, phối hợp công tác; điều chỉnh cách thức thực hiện, phối hợp giữa các đơn vị, xây dựng khung báo cáo trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các đơn vị về tổ chức thực hiện; Xây dựng biểu mẫu khung đề xuất kiến nghị mang tầm quốc gia dùng trong các cuộc họp nhóm ASEAN. Cuối cùng, các nhóm cần quan tâm, hỗ trợ, kết nối với nhau chặt chẽ, hiệu quả vì vị thế Thống kê quốc gia./.
 
Thu Hiền


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top