Ban hành Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

07/08/2023 - 03:23 PM


Ngày 02 tháng 8 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 1345/QĐ-BKHĐT ban hành Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết gọn là CLTK21-30) nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu, giải pháp của CLTK21-30 đạt kết quả thiết thực, đồng thời làm căn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ hằng năm, tổ chức sơ kết vào năm 2025 và tổng kết vào năm 2030.

Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK21-30 gồm có 2 phụ lục:

Phụ lục 1: Khung theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK21-30 được xây dựng để theo dõi, đánh giá mục tiêu cụ thể của CLTK21-30 (gồm 05 nội dung, 17 nhóm mục tiêu và 54 chỉ tiêu cụ thể).

Các cột trong Khung biểu thị các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu theo dõi và đánh giá, tần suất, đơn vị thực hiện; Các dòng thể hiện tên mục tiêu cụ thể, nội dung chi tiết của từng mục tiêu.

Phụ lục 2: Khung theo dõi Kế hoạch thực hiện CLTK21-30 được xây dựng để theo dõi tiến độ của các nội dung công việc trong Kế hoạch thực hiện CLTK21-30 tại Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐ ngày 05/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK21-30 được ban hành nhằm: Một là, triển khai thực hiện Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt CLTK21-30 một cách thống nhất, đồng bộ trong toàn Hệ thống thống kê Nhà nước; Đề cao trách nhiệm giữa các đơn vị có liên quan và các địa phương đối với việc thực hiện CLTK21-30. Hai là, hỗ trợ thực hiện thành công mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể của CLTK21-30 và đánh giá kết quả hoạt động so với các mục tiêu của Chiến lược. Ba là, theo dõi, đánh giá việc thực hiện CLTK21-30 một cách toàn diện, cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, lập kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để theo dõi tiến độ thực hiện và hỗ trợ quá trình ra quyết định. Bốn là, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo các cấp, các ngành về tầm quan trọng của công tác thống kê phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước.

Nguyên tắc của Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK21-30: Đơn giản, đảm bảo tính khả thi, linh hoạt và hiệu quả; Đảm bảo tính độc lập, minh bạch; Có cơ chế triển khai thực hiện rõ ràng.

Thực hiện Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK21-30 đảm bảo 4 yêu cầu: (1) Tiến hành theo dõi, đánh giá CLTK21-30 cần phải gắn với quá trình thực hiện kế hoạch quốc gia và kế hoạch của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. (2) Đánh giá quá trình thực hiện đáp ứng nhu cầu quản lý hiệu quả hơn đối với kết quả đầu ra và những tác động. (3) Theo dõi, đánh giá phải đưa ra những chỉ tiêu cảnh báo sớm để có những điều chỉnh phù hợp nhằm tiến đến những kết quả mong muốn. (4) Có sự phân công công việc rõ ràng, hợp lý, huy động sự tham gia của các Bộ, ngành, địa phương để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện CLTK21-30./.

 

Thu Hường

 
 
 

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top