Chuyển đổi số trong công tác thống kê tại Cục Thống kê tỉnh Bình Định

21/09/2023 - 08:50 AM
Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động thống kê của Ngành cũng như định hướng chuyển đổi số ở Việt Nam, ngành Thống kê Bình Định đã và đang từng bước triển khai áp dụng nhiều giải pháp trong chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng số liệu thống kê, hiệu quả sản xuất số liệu và khai thác tối đa nguồn dữ liệu hiện có.

Hoạt động chuyển đổi số trong công tác thống kê của Tỉnh với mục tiêu hiện đại hóa hoạt động thống kê theo hướng chuyển đổi số bắt đầu bằng số hóa văn bản, tài liệu, dữ liệu hành chính, lưu chuyển trên môi trường số hóa; tự động hóa các quy trình nghiệp vụ của hoạt động thống kê, tiến tới tái cơ cấu quy trình nghiệp vụ dựa trên ứng dụng các công nghệ tiên tiến; khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu thống kê, nâng cao tính minh bạch và giải trình, xóa bỏ khoảng cách dữ liệu tạo tiền đề cho cách mạng dữ liệu thống kê…
 
Triển khai áp dụng các phần mềm hệ thống thông tin để cung cấp cho lãnh đạo Tỉnh ra quyết định điều hành

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh: Chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế-xã hội bằng “Con số thống kê”, nói không với báo cáo giấy, thống nhất số liệu từ tỉnh đến huyện, xã; trên cơ sở Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê và Văn bản số 5891/BKHĐT-TCTK ngày 26/7/2023 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc ban hành biểu mẫu Báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh giao; Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Cục Thống kê tỉnh Bình Định đã ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào tất cả các công đoạn trong quá trình sản xuất thông tin thống kê. Cục thực hiện ứng dụng thu thập thông tin bằng hình thức phiếu điện tử (Capi, webform) của 30 cuộc điều tra, nhờ đó, đã giảm được thời gian nhập số liệu và kiểm tra logic số liệu, giúp công tác tổng hợp kết quả điều tra nhanh và chính xác hơn. Bên cạnh đó, nhiều phần mềm, ứng dụng phục vụ công tác quản lý, điều hành được triển khai thực hiện trong toàn Ngành như: Phần mềm quản lý nhân sự; Phần mềm giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua đối với Chi cục Thống kê; Phần mềm quản lý dự toán; Phần mềm quản lý công việc (Taskgov); Phần mềm quản lý cuộc họp...

 
Chuyển đổi số trong công tác thống kê tại Cục Thống kê tỉnh Bình Định
Thống kê viên Cục Thống kê tỉnh Bình Định kiểm tra dữ liệu điều tra khuyết tật năm 2023 

Đặc biệt, Cục Thống kê tỉnh Bình Định đã ứng dụng phần mềm tần suất nhanh báo cáo kinh tế - xã hội của Tổng cục Thống kê để các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm. Tính từ tháng 04/2023 đến nay, về cơ bản đã đáp ứng, phục vụ kịp thời, nhanh, chính xác, đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định điều hành thống nhất từ tỉnh đến huyện, xã.  

Định hướng công tác chuyển đổi số của Cục Thống kê tỉnh Bình Định trong thời gian tới

Định hướng công tác chuyển đổi số của Cục Thống kê tỉnh Bình Định trong thời gian tới, cụ thể:

(i) Cục Thống kê xác định quá trình chuyển đổi số và tư liệu hóa hoạt động thống kê bao gồm chuyển đổi đồng thời và đồng bộ cả 3 lĩnh vực chính: Chuyển đổi số quy trình nghiệp vụ thống kê; Chuyển đổi số trong quản trị nhân lực ngành Thống kê, đáp ứng yêu cầu sử dụng công nghệ và tuân thủ quy trình mới; Ứng dụng công nghệ với trọng tâm là số hóa, sử dụng dữ liệu số hóa với các ứng dụng thông minh.

(ii) Thống nhất để dữ liệu thống kê trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định.

Để dữ liệu thống kê trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng trong và ngoài tỉnh và đáp ứng được yêu cầu về số lượng và chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế do Tổng cục Thống kê quy định, Cục Thống kê tỉnh Bình Định xác định một trong những giải pháp trọng tâm trên hành trình chuyển đổi số tiếp theo là thống nhất dữ liệu từ tỉnh đến huyện, xã. Theo đó, xây dựng CSDL thống nhất, kết nối với các cơ sở dữ liệu thống kê, dữ liệu hành chính của các sở, ngành và địa phương để tạo thành một cơ sở dữ liệu tập trung và thống nhất.

Muốn vậy, các cuộc điều tra và tổng điều tra thống kê sử dụng phiếu điều tra điện tử thay cho phiếu giấy; Tin học hóa toàn bộ quy trình điều tra thống kê; Cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với thống kê sở, ban, ngành trên địa bàn; Ứng dụng khoa học thống kê, khoa học dữ liệu để khai thác nguồn dữ liệu lớn, dữ liệu mới cho hoạt động thống kê; Áp dụng công nghệ khai thác dữ liệu lớn để biên soạn chỉ tiêu thống kê, biên soạn một số chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tỉnh.

Để thực hiện định hướng này, Cục Thống kê tỉnh Bình Định tiếp tục xây dựng, quản lý, sử dụng và cập nhật cơ sở dữ liệu thống kê tập trung, thống nhất; cung cấp thông tin thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời để đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ngành và địa phương cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của người dùng tin trong và ngoài nước, góp phần thực hiện tốt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bình Định./.

 
Nguyễn Thị Mỹ
Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top