Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

01/07/2022 - 03:00 PM
Chiều ngày 01/7/2022, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội nghị. Tham dự trực tiếp Hội nghị có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến; lãnh đạo các đơn vị hành chính, sự nghiệp; đại diện các tổ chức chính trị xã hội thuộc Tổng cục. Cùng tham dự Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến có: Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục đóng ngoài địa bàn Hà Nội; Lãnh đạo cấp phòng, tương đương các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Tổng cục; Lãnh đạo 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo các phòng, chi cục Thống kê thuộc CTK địa phương.
 
Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương (ngồi giữa) chủ trì Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, ông Nguyễn Bình, Chánh Văn phòng TCTK cho biết, mặc dù trong những tháng đầu năm 2022, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều công chức, viên chức và người lao động trong Ngành bị lây nhiễm làm ảnh hưởng tới tình hình thực hiện công việc của các đơn vị, song toàn Ngành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong Chương trình công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê, kết luận của Lãnh đạo Tổng cục và các nhiệm vụ phát sinh được thực hiện đảm bảo thời gian và chất lượng. Trên phần mềm quản lý công việc tính đến ngày 30/6/2022, toàn Ngành đã thực hiện giao 113.711 công việc, tăng 49,7% so với 6 tháng năm 2021. TCTK thực hiện 421 công việc theo Quyết định số 1171/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2022 của cơ quan Thống kê ở Trung ương, tăng 50,3% so với 6 tháng năm 2021; 18 nhiệm vụ theo kết luận của Lãnh đạo Tổng cục trong 6 tháng đầu năm và 189 nhiệm vụ phát sinh được Lãnh đạo Tổng cục giao cho các đơn vị.

Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, trong 6 tháng đầu năm 2022 Tổng cục Thống kê đã thực hiện thành công 03 nhiệm vụ nổi bật, đó là: (1) Tổ chức thành công Hội nghị Thống kê toàn quốc; (2) Trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; (3) Hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố kết quả sơ bộ và chính thức Tổng điều tra kinh tế và cơ sở Hành chính năm 2021.

Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 được thực hiện đảm bảo tiến độ và kế hoạch. Cụ thể: (1) Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; (2) Triển khai công tác tổ chức theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg; tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Ngành giai đoạn 2022-2027; (3) Xây dựng Kế hoạch thực hiện và khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; (4) Hoàn thiện cơ sở dữ liệu và công bố kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác thu thập thông tin thống kê; (5) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước nhằm xây dựng hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp; (6) Nâng cao chất lượng thông tin thống kê, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước; (7) Tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng trong hoạt động thống kê; (8) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý sử dụng tài chính, tài sản công trong công tác thống kê.

Tổng cục Thống kê cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong các lĩnh vực: Biên soạn và phổ biến thông tin thống kê; Phân tích chuyên sâu và dự báo thống kê; Điều tra thống kê và xử lý thông tin điều tra thống kê; Công tác phương pháp chế độ và quản lý khoa học; Cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin; Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam và các Đề án, nhiệm vụ lớn của Ngành; Công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với Bộ, ban, ngành ở Trung ương và sở, ban, ngành ở địa phương; Công tác pháp chế, tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra; Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo và thi đua khen thưởng; Công tác tài chính và đầu tư xây dựng; Hợp tác quốc tế, Thống kê nước ngoài và quản lý dự án ODA; Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và văn phòng; Công tác Đảng, Đoàn thể.
 
Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 1
Toàn cảnh Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Tổng cục; phối hợp với Bộ, ngành; nguồn lực, cơ sở vật chất; ứng dụng công nghệ thông tin và phần mềm điều tra; mô hình tổ chức.

6 tháng cuối năm 2022, TCTK đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác biên soạn, phổ biến thông tin thống kê; Công tác phân tích và dự báo thống kê; Điều tra thống kê và xử lý thông tin điều tra; Công tác phương pháp chế độ; Thực hiện các chương trình, đề án và chiến lược phát triển thống kê; Ứng dụng công nghệ thông tin; Công tác phối hợp với Bộ, ngành; Công tác pháp chế, tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra; Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng; Công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng; Công tác hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài và quản lý dự án...

Hội nghị dành nhiều thời gian để các đại biểu, đặc biệt là lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục, CTK địa phương trao đổi, thảo luận các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2022. Sau thảo luận, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đã có những chỉ đạo cụ thể đối với từng công việc để toàn Ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm./.
 
B.N

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top