Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

29/11/2021 - 11:44 AM

Sáng ngày 29/11/2021, tại Phủ chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Họp báo công bố Lệnh số 03/2021/L-CTN ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch nước công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Tham dự Lễ công bố, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Thứ trưởng Võ Thành Thống; Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê.

Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống giới thiệu Luật tại Lễ công bố
 

Trình bày tại Lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống đã giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Trong đó, nêu rõ sự cần thiết ban hành Luật; Những nội dung cơ bản của Luật và Tổ chức thi hành Luật.  Theo đó, Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 17, điểm d khoản 2 Điều 48 và thay thế Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13.

Cụ thể, Luật bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng, trình Chính phủ ban hành nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 1
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (thứ ba từ phải sang) tham dự Lễ công bố Luật

Bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ ngành và địa phương định kỳ 5 năm, rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định về việc đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước.

Luật này cũng sửa đổi, bổ sung quy định thẩm quyền công bố thông tin của người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh đối với thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ chỉ tiêu thống kê quốc gia.  

Điểm sửa đổi, bổ sung lớn nhất trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê lần này là thay thế Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13 bằng Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật này (gồm 21 nhóm chỉ tiêu với 230 chỉ tiêu).

So với Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13, Danh mục chỉ tiêu lần này có một số thay đổi về nhóm chỉ tiêu và chỉ tiêu. Về chỉ tiêu, Danh mục giữ nguyên 129 chỉ tiêu, sửa tên 43 chỉ tiêu, bổ sung 58 chỉ tiêu và bỏ 14 chỉ tiêu. Danh mục đã cập nhật, phản ánh, đánh giá một số chính sách pháp luật, mục tiêu đường lối đổi mới trong thời gian gần đây, cụ thể: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (19 chỉ tiêu); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 (17 chỉ tiêu); Phát triển bền vững (52 chỉ tiêu); Chuyển đổi số, kinh tế số (22 chỉ tiêu); Nâng cao năng lực cạnh tranh logistics (12 chỉ tiêu); Giới và bình đẳng giới (26 chỉ tiêu).

Danh mục cũng cập nhật, quy định các chỉ tiêu thống kê phản ánh quan hệ hội nhập quốc tế, phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam, cụ thể: Chỉ tiêu thống kê giới ở cấp độ toàn cầu (10 chỉ tiêu); Chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững ở cấp độ toàn cầu (33 chỉ tiêu); chỉ tiêu thống kê cấp độ ASEAN (29 chỉ tiêu); Chỉ tiêu phát triển công nghệ thông tin và truyền thông toàn cầu – IDI (5 chỉ tiêu); Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (3 chỉ tiêu).

Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia cập nhật các chỉ tiêu thống kê phản ánh, dự báo, đo lường sự phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển kinh tế bao trùm, cụ thể: Kinh tế xanh, tăng trưởng xanh (24 chỉ tiêu); kinh tế tuần hoàn (5 chỉ tiêu); Kinh tế bao trùm (7 chỉ tiêu). Ngoài ra, Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia đã cập nhật, quy định các chỉ tiêu thống kê về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, các chỉ tiêu thống kê liên kết vùng và nhóm yếu thể, cụ thể: Môi trường và biến đổi khí hậu (11 chỉ tiêu); Vùng, liên kết vùng (132 chỉ tiêu); trẻ em (14 chỉ tiêu).

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 2022. Để triển khai thi hành Luật kịp thời, có hiệu quả, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các hoạt động sau: (i) Xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật và tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật; (ii) Xây dựng Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thay thế Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; (iii) Xây dựng nghị định quy định chế độ báo cáo thống kê quốc gia thay thế Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018; (iv) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới; (v) Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; (6) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ thống kê ở Bộ, ngành và địa phương.

Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 2

Toàn cảnh Lễ công bố Luật

Trước đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê đã được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Luật số 01/2021/QH15. Luật được thông qua tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 12 tháng 11 năm 2021, với tỷ lệ 92,59% đại biểu tán thành trên tổng số 94,79% đại biểu tham gia../.

                                                                                                P.V

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top