Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai Biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

26/10/2023 - 10:35 PM
Chiều ngày 26/10/2023, Cục Thống kê tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai Biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Nam Định; lãnh đạo và công chức CTK tỉnh Nam Định.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Đình Khuyến – Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê (TCTK) và ông Nguyễn Văn Ty, Cục trưởng CTK Nam Định giới thiệu: Luật Thống kê 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh Nam Định ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; các văn bản hướng dẫn của Cục Thống kê tỉnh.

Theo Quyết định số 1784/QĐ-UBND, hệ thống biểu mẫu báo cáo được phân công cho 3 cấp với 78 biểu áp dụng cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 37 biểu mẫu áp dụng cho các phòng, ban cấp huyện và 17 biểu mẫu áp dụng cho UBND cấp xã. Biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin được áp dụng đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn tương đương cấp sở, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ban Tổ chức huyện ủy, thành ủy, UBND cấp huyện, các đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố và các đơn vị của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, thành phố; UBND cấp xã, nhằm đáp ứng yêu cầu biên soạn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24-2-2023 của Thủ tướng Chính phủ. Số liệu báo cáo tổng hợp trong hệ thống biểu mẫu thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của các sở, ngành; phòng, ban và UBND cấp huyện, cấp xã về lĩnh vực chuyên môn được giao. Kỳ báo cáo thống kê được quy định theo các mốc thời gian: tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và đột xuất...
 
Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai Biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến khẳng định, Tổng cục Thống kê với vai trò là cơ quan thống kê Trung ương sẽ hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn thống kê, hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương sử dụng hệ thống công nghệ thông tin để thu thập, quản lý và khai thác dữ liệu có liên quan để hình thành Hệ thống thông tin thống kê tập trung, nhằm mục đích sử dụng chung trên toàn quốc cũng như của từng địa phương. Phó Tổng cục trưởng đánh giá, Hội nghị thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định đối với công tác thống kê, cũng như sự cố gắng nỗ lực của công chức làm công tác thống kê của CTK tỉnh Nam Định và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thể hiện qua việc đã kịp thời xây dựng các văn bản triển khai Luật Thống kê.

Trong thời gian tới, để đảm bảo việc triển khai thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thống nhất, đồng bộ tại địa phương, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu CTK tỉnh Nam Định là đơn vị đầu mối phối hợp với sở, ban ngành và UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện nội dung báo cáo, cũng như sử dụng hệ thống công nghệ thông tin trong thực hiện báo cáo và là đầu mối tổng hợp biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại địa phương. Đề nghị UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã chủ trì, phối hợp với CTK Tỉnh thực hiện hệ thống biểu mẫu báo cáo đã được ban hành; đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện điều tra thống kê trên địa bàn, gồm các điều tra mở rộng mẫu của Trung ương để tính toán các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, nhằm phục vụ nhu cầu thông tin để quản lý, điều hành các cấp tại địa phương. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã sử dụng thông tin, số liệu từ Hệ thống thông tin thống kê tập trung để phục vụ quản lý điều hành của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài nhấn mạnh, Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là một trong những căn cứ pháp lý quan trọng, đầy đủ để các cấp, các ngành tổ chức thu thập thông tin thống kê phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp ở địa phương; đồng thời phục vụ nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân. Phó Chủ tịch yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của ngành Thống kê. UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công; đồng thời kiểm tra, tổng hợp báo cáo thống kê cấp huyện, cấp xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban và UBND cấp xã triển khai thực hiện; quan tâm bố trí ngân sách địa phương để thu thập thông tin phục vụ yêu cầu quản lý của UBND các cấp. Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thống kê Nhà nước; thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện thu thập thông tin thống kê theo đúng nội dung các biểu mẫu được phân công. Tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin thống kê. Tăng cường công tác tuyên truyền để các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân hiểu hết ý nghĩa và tầm quan trọng của số liệu thống kê, từ đó phục vụ tốt công tác thu thập thông tin thống kê./.
P.V
 

 

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top